PEYGAMBERİMİZ

Sahabiler Nasıl İnsanlardı?

Sahabiler nasıl insanlardı ve ne üzere yaşarlardı? Sahabilerin hâllerini anlatan ve hangi özelliklere sahip olduğunu gösteren nitelikler...

Yalan Söyleme | Peygamberimizin Eğitim Dili

Bir mü’min, asla yalan söylememeli ve müslüman kardeşinin hakkına tecâvüz etmemelidir. Nitekim yalan; kişiyi fücûra, fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalan söyl

Peygamberimizin Vefatından Önceki Son Hutbeleri

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz son hutbesinde insanlara ne gibi öğütler vermiştir? Peygamberimizin (s.a.s.) vefatından önceki son hutbelerini haberimizde okuyabil

Hâlid bin Velid’in (r.a.) Sarığında Sakladığı Sır

Hâlid bin Velid’in (r.a.) sarığının sırrı neydi? O büyük sahabi bu sarığa neden çok önem verirdi?

Kavli Maruf Ne Demek? | Peygamberimizin Eğitim Dili

Kavl-i maruf ne demek? Kısaca anlamı nedir?

Peygamberimizin Yıllar Sonra Süt Kardeşi Şeyma İle Karşılaşması ve Vefası

Allah Resûlü sütannesine ve onun ailesine karşı da vefakârlığın en güzel örneklerini vermiştir. Peygamber Efendimizin vefasına en güzel örneklerlerden biri olan

Şahid Ol Ya Rab!

Peygamberimizin (s.a.s.) veda hutbesinde üzerinde durduğu konular hangileridir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz neden “Şâhid ol Yâ Rab” buyurmuştur?

Peygamberimizin Mekke’nin Fethinden Sonra Yaptığı Konuşma

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz Mekke’nin fethinin ikinci gününde irad ettiği hutbede neler söyledi? Peygamberimizin (s.a.s.) Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’de oku

Îsar için güzel bir örnek hâdise

Peygamberimizin (s.a.v) misafirini eve götüren Ebû Talha isimli bir sahâbî ve ailesinin yaşadığı ibretlik hadise ve sonrasında aldığı büyük müjde...

Kavli Meysur Ne Demek? | Peygamberimizin Eğitim Dili

Kavl-i meysur ne demek? Kısaca anlamı nedir?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.