Ayetler ve Sureler

"Kendilerine İlim Verilenlerin Derecelerini Yükseltir" Ayeti (Mücadele 11)

Allah (c.c) kimlerin derecelerini yükselteceğini söylüyor? Mücadele suresi 11. ayeti nasıl anlamalı ve tatbik etmeliyiz? Öğrenip, öğretmenin fazileti nedir? İli

Asr Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Asr ne demektir? Asr suresi ne zaman ve nerede indi? Asr suresi kaç ayettir? Asr suresi nasıl okunur? Asr suresinin faziletleri nelerdir? Asr suresinde nelerden

Tekasür Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Tekasür ne demektir? Tekasür suresi ne zaman ve nerede inmiştir? Tekasür suresi kaç ayettir? Tekasür suresinin Arapçası ve meali... Mal ve mülk düşkünü insanlar

Tin Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Tin ne demektir? Tin suresi ne zaman ve nerede indi? Tin suresi kaç ayettir? Tin suresinden sonra hangi sure gelir? Tin suresi ne anlatıyor? Tin suresi meali ve

İnşirah Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

İnşirah ne demek? İnşirah suresi ne zaman ve nerede nazil olmuştur? İnşirah suresi kaç ayettir? İnşirah suresi ne anlatıyor? İnşirah (Elem neşrah leke sadrak) s

Duha Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Duha ne demek? Duha suresi ne zaman ve nerede nazil olmuştur? Duha suresi kaç ayettir? Duha suresi ne anlatıyor? Duha suresinin faziletleri ve sırları nelerdir?

Allah'ın Rahmetini Ümit Etmek ile İlgili Ayetler

Allah'ın rahmetinden neden ümit kesilmemeli? Ayetler Allah'ın rahmet ve mağfiretinden ümit kesmiş, artık günahlarının affedilmeyeceğini söyleyen kulları nasıl u

Enfal Suresi 17 - 19 Aşır Dinle - Kuran Ziyafeti

Hafız Osman Önal'dan Enfal Suresi 17 - 19. ayetleri aşır olarak dinle. Aynı zamanda Enfal Suresi 17 - 19. ayetlerin meali ve tefsiri...

"Hasbinallah ve Nimel Vekil" Ne Demektir? "Hasbiyallahu Veni'mel Vekil" İle Arasındaki Fark Nedir?

"Hasbunallah ve nimel vekil" ne demektir? "Hasbiyallahu veni'mel vekil" ile arasındaki fark nedir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Al-i İmran 102-105 Aşır Dinle - Kuran Ziyafeti

Hafız Osman Önal'dan Al-i İmran suresi 102-105. ayetleri aşır olarak dinle. Aynı zamanda Al-i İmran suresi 102-105. ayetlerin meali ve tefsiri...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.