Cuma Günü Okunacak Sureler

Cuma günü okunması tavsiye edilen sureler nelerdir? Cuma günü okuması faziletli olan sureler...

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Size bir sûre haber vereyim mi ki azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu 70 bin melek teşyî’ etmiştir! O sûre Kehf suresidir. Kim cuma günü bu sûreyi okursa Allah onu ötek cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır.

Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41)

KEHF SURESİNİN OKUNUŞU - VİDEO

CUMA GÜNÜ VE GECESİNDE OKUNACAK SURELER

“Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbınddan ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

FATİHA SURESİNİN OKUNUŞU

ZİLZAL SURESİNİN OKUNUŞU

CUMA NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK SURELER

İmam-ı Suyûtî rivayet eder ki:

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmmadan ve kalkmadan- İhlâs sûresini, Felâk sûresini ve Nâs sûresini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

İHLAS SURESİNİN OKUNUŞU

FELÂK SURESİNİN OKUNUŞU

NAS SURESİNİN OKUNUŞU

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

CUMA GÜNÜ HUD SURESİNİ OKUYUNUZ

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, “Cuma günü Hud suresini okuyunuz” (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 17) buyurarak sûrenin faziletine, “Hud suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı” meâlindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. Hûd sûresinin kardeşleri aynı hadisin devamında “Vâkıa, Hâkka, Mürselât, Nebe ve Tekvîr” sûreleri olarak belirtilmiştir. (Tirmizî, “Tefsîr”, 57/3297; ayrıca bk. Şevkânî, II, 544; Kurtubî, XI, 1)

Bu sûrelerde çok etkileyici bir üslûpla daha önceki peygamberlerin tevhid mücadelesinden kesitler verilmiş ve kıyamet sahnelerinin tasvir edilmiş olmasının Resûlullah’ı -sallallahu aleyhi ve sellem- kendi sorumluluğu ve özellikle ümmetinin geleceği açısından derinden düşündürmüş olduğu anlaşılmaktadır. (Hûd Suresi Tefsiri, Diyanet İşleri BaşKanlığı)

HUD SURESİNİN OKUNUŞU VE MEALİ

VAKIA SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

HAKKA SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

MÜRSELAT SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

NEBE SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

İslam ve İhsan

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Cuma Günü Okunacak Dualar

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Yasin 33 ayet için aradım “Allah onu ötek Cuma’ya kadar korur” yazıyor ötek değil öteki olacak değil mi?
  Yine bazı imla hataları var ayrı yazılması gerekenlere dikkat edilmesi iyi olur.
  Meler güzel seçilmiş sağlam olanlar alınmış, Allah hizmetinizde Tevfik ve muvaffakıyet ihsan buyursun. Amin.

  Essalamu Aleykum Rahmatullah.
  Aşağıda sizin de kayd etdiyiniz bu hadisin ravisini yaza bilirsinizmi ve ya bu hadis sahih, zaif ve ya da mevkūf mudur?

  “Size bir sûre haber vereyim mi ki, azammet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu 70 bin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf Suresi’dir. Kim cuma günü bu sûreyi okurssa Allah onu ötek cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır.
  Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vakttinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

  • Reşat isimli kullanıcıya cevap olarak yazıyorum. Yazdığınız hadis sahih değildir. Kutub-i sitte dışındaki kaynaklardaki hadisler yüzde 95 sahih olmuyorlar. Kutub-i sitte ise Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace

  Cuma namazını kadınlar ile ilgili hükmü nedir

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.