Abidevi Şahsiyetler

İmam Ebu Hanife’den Hikmetli Sözler

Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid İmam Ebu Hanife Hazretleri’nin hikmetli sözleri...

İmam Ebu Hanife’nin Öğrencilerine Tavsiyeleri

İmam-ı Azam talebelerine neler tavsiye etmiştir? İmam Ebu Hanife’nin talebelerine öğütleri...

Ömer Bin Abdülaziz’den (r.a.) Hikmetli Sözler

Ömer Bin Abdülaziz (r.a.) ne demiştir? Emevî halifesi Ömer Bin Abdülaziz’in (r.a.) hikmetli sözleri...

Fatih Sultan Mehmet Nasıl Vefat Etti?

Fâtih Sultan Mehmet zehirlendi mi ve zehirlenerek mi öldü? Fâtih Sultan Mehmet Hân’ın vefatı Hristiyan aleminde nasıl karşılandı? Fâtih Sultan Mehmet’in vefatı

Allah Dostlarının Özellikleri Nelerdir?

Mizaçlarına göre Allah dostları 3 sınıftır ve 3’er alametle bilinirler. Peki Allah veyahut Hak dostlarının özellikleri nelerdir? Hz. Ebubekir (r.a.) açıklıyor.

Cafer-i Sadık Hazretleri Kimdir?

Cafer-i Sadık Hazretleri kimdir? Caferî fıkhının kurucusu İmam Cafer-i Sadık Hazretleri’nin hayatı, güzel ahlakı, faziletleri, tevazusu, takvası, nasihatleri, v

Ali Ulvi Kurucu Kimdir?

3 Şubat, Peygamber aşığı, ilim, irfan ve şiir üstâdı Ali Ulvi Kurucu'nun vefat yıldönümü. Namaz kılan gençleri gördüğünde "Sizler benim kabul olunan dualar

Sultan 2. Murat Kimdir?

Sultan 2. Murat kimdir? Haçlıları titreten Hakan, Balkanların Fatihi, zaferden zafere koşan Sultan 2. Murat’ın hayatı, dönemi, olayları.

Âriflerin Ahlâk Güzelliği

Âriflerin ahlâk güzelliği: Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) örneği.

Hizmete Adanan Bir Ömür "Ahmet Yıldırım Hocaefendi"

Altınoluk dergisi Aralık 2022 sayısında yazar Ahmet Karakaya'nın Hizmete Adanan Bir Ömür "Ahmet Yıldırım Hocaefendi" başlığı ile kaleme aldığı makaley

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.