İlahi Dinler Hakkında Genel Bilgi

İlahi dinler ne demektir? İlahi dinlerin özellikleri nelerdir?

İnsanları dalaletten hidayete ulaştırmak için Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla gönderilen dinlere ilahi dinler denir. Bu manada Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Yüce Allah ona 10 sahifelik kitap indirmiştir. Hz. Ademi takip eden asırlarda Yüce Allah ihtiyaca göre çeşitli memleketlerde yaşayan insanlara rasul ve nebiler göndermiş; emir ve yasaklarını bu yolla insanlara ulaştırmıştır. Peygamber gönderme, Allah’ın değişmez bir kanunudur (sünnetullahtır.)

Kur’an-ı Kerim’de 28 kadar peygamber[1] adından bahsedilmekte ve bunlar arasından da bazılarının kıssalarına yer verilmektedir.

28 peygamberin dışında Kur’an’da adı ve kıssası geçmeyen, kimliklerini, adlarını ve tebliğ vazifesini yerine getirdikleri yerleri bilemediğimiz, fakat sayıları hadislerde bildirilen 124 bin peygamber gelip geçmiştir.[2]

İsim ve kıssalarını Kur’an’dan öğrendiğimiz peygamberlerden Davud’a (a.s.) Zebur; Musa’ya (a.s.) Tevrat, İsa’ya (a.s.) İncil ve son peygamber Hz. Muhammed’e de (s.a.) Kur’an-ı Kerim indirilmiştir. Adı zikredilen kitaplara büyük kitaplar denir. Bunların dışında suhuf adı verilen bir kısım kitaplar daha vardır ki bunlardan 10 sahifesi Adem’e (a.s.), 50 sahifesi Şit’e (a.s.), 30 sahifesi İdris’e (a.s.), 10 sahifesi de İbrahim’e (a.s.) verilmiştir[3].

Kur’an-ı Kerim, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (s.a.) kadar gelen, vahye ve peygamberlere dayanan dini geleneğe, İslâm adını vermektedir. Yahudilik ve Hıristiyanlık, esas prensiplerinde ve kutsal kitaplarında tahrifler bulunsa da, kaynağı itibarı ile ilahî dindir. Bugün tahrif ve değişime uğramadan, orijinal şekliyle muhafaza edilen ve hak din olma vasfını en iyi temsil eden tek din İslâm dinidir.[4]

İlahî kaynaklı dinlerden bugün yalnız Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm varlığını devam ettirmektedir. Ancak, yukarıda da ifade edildiği gibi asliyetini mahafaza eden yegane din İslâm’dır. Bu manada biz, yaşayan ilahi kaynaklı dinleri inanç,  ibadet, ahlak vb. açılardan inceleyecek ve aralarındaki farkları ortaya koymaya çalışacağız.

Dipnotlar:

[1] Kur'an'da adı geçen üç şahsın peygamber olup olmadıkları kesin değildir. Bunlar ya peygamberdirler ya da Allah'ın kendilerine hikmet verdiği salih kullarıdır.Onların isimleri Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn’dir (a.s.)

[2] Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 226.

[3] Konuyla ilgli hadisin geniş yorumu için bk. Elmalılı, VII, 5768-5769.

[4] Abdullah Aydemir,  İslâm Kaynaklaına Göre Peygamberler, Ankara, 1996, s. 5.

Kaynak: Dr. Erdoğan Baş, Salih İnci, Ana Hatlarıyla Yahudilik  Hıristiyanlık ve İslâm, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İLAHİ DİNLER HAKKINDA BİLGİ - İLAHİ DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

İlahi Dinler Hakkında Bilgi - İlahi Dinlerin Özellikleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.