Hurûf-u Mukatta Nedir?

Huruf-u Mukatta nedir? Huruf-u Mukatta içeren sureler hangileridir?

Huruf-u Mukatta’anın Tanımı ve Sayısı

Huruf-u mukattaa kelime olarak "kesik harfler" anlamındadır. Bununla kastedilen Arapçadaki hece harfleridir. Bir terim olarak huruf-u mukattaa ise, Kur’an-ı Kerim'deki bazı surelerin başında yer alan ve bir harften veya birkaç harfin birleşmesinden oluşan harflere verilen isimdir.

Huruf-u mukattaanın sayısı da -aynı olanlar tek sayılmak sûretiyle- on dörttür. Bu harflerden bazıları ve bulundukları sûreler şunlardır:

 

Huruf-u Mukattaalar

Bulunduğu Sureler

1

الم

Bakara, Al-i İmran ve Ankebût, Rum

2

الر

Hud, Yusuf

3

اَلمص

A'raf

4

كَهيعص

Meryem

5

طسم

Kasas ve Şuarâ

6

يس

Yasîn

7

عسق

Şûra

8

المر

Rad

9

ق

Kaf

10

حم

Ahkaf, Casiye, Duhan, Zuhruf, Şura

11

طه

Tâhâ

12

ص

Sad

13

طس

Neml

14

ن

Kalem

Huruf-u Mukatta’anın Anlamları Hakkındaki Görüşler

Müteşâbih kabul edilen huruf-u mukattaanın anlamları konusunda Kur’an-ı Kerim'de ve hadislerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İslam alimleri tarafından bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Âlimlerin bu görüşleri başlıca iki grupta toplanmaktadır:

  1. Huruf-u mukattaa, Kur'an'ın sırlarındandır. Bunların anlamlarını ancak Allah Teâlâ bilir. Onun için insan bu harflerin anlamları üzerinde ne kadar düşünse de bir sonuca ulaşamaz. Bu konuda ortaya konulan görüşler, kişilerin kendi kanaatlerinden öteye geçmez.
  2. Huruf-u mukattaa konusunda Kur'an'da ve hadislerde açıklayıcı bir bilgi mevcut değildir. Fakat ilimde yüksek dereceye ulaşmış bulunan kimseler bu harflerin anlamlarını tespit edebilirler.

Bu görüşü benimseyen âlimler, mukattaa harflerinin anlamları konusunda farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Şöyle ki;

  1. Bu harflerden her biri Allah'ın isim ve sıfatlarıyla başka isimlere delâlet eder. Meselâ İbn Abbâs'a nisbet edilen bir görüşe göre "Kâf-hâ-yâ-ayn-sâd" harfleri Allah'ın, "el-Kerîm, el-Hâdî, el-Hakîm, es-Sâdik" isimlerini ifade eder. "Elif-lâm-mîm" harfleri, "Ben Allah'ım daha iyi bilirim" anlamındadır. Buna benzer misâlleri çoğaltmak mümkündür.
  2. Bunlardan birisi de "Bu harflerin, Kur'an'ın mucize olduğu ve onun benzerinin meydana getirilemeyeceği” şeklindedir.
  3. Bir diğer görüş ise bu harflerin uyarı harfleri olduklarıdır. Bu harfleri kullanmaktan maksat, muhatabın dikkatini çekmektir.

Bunun dışında da pek çok görüş ileri sürülmüştür. Ancak bu görüşlerin hemen hemen tamamının sağlam bir dayanağı bulunmamaktadır.

Huruf-u mukattaanın Kur'an'ın diğer ayetleri gibi Allah kelamı olduğunda şüphe yoktur. Ancak Cenâb-ı Hak ve onun Rasûlü Hz. Muhammed (a.s.) bu harflerin anlamları konusunda bir bilgi vermedikleri için bunların anlamı üzerinde durmamak gerekir. Yapılacak en doğru şey, "Bunlar, Allah kelamıdır ve Kur'an'dandır. Anlamlarını ise Allah ve Rasûlü daha iyi bilir." demektir.

İslam ve İhsan

KURAN-I KERİM'İN DİL BAKIMINDAN ÜSTÜNLÜĞÜ

Kuran-ı Kerim'in Dil Bakımından Üstünlüğü

KURAN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Kuran-ı Kerim ve Özellikleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.