Kuran-ı Kerim'in Dil Bakımından Üstünlüğü

Kuran-ı Kerim'in dil bakımından üstünlüğü nedir? Kuran-ı Kerim ve onun eşsiz belagatı

Allah Teâlâ gönderdiği tüm peygamberlerini o zamanın en gözde ilmi, sanatı ve uğraşı konusunda insanları aciz bırakacak bir mucize ile desteklemiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde de edebiyat yaygın ve revaçta idi. Hazreti Peygamberimize verilen mucizelerin en başında da Kur’an gelir. Kur’an indirildiğinde dil ve üslup açısından en meşhur edebiyatçılar bile onun karşısında susmuşlar ve onun üstünlüğünü kabul etmişlerdir.

Kur'an Arapça bir kitaptır. Kur'an'da çeşitli ayetlerde de bu durum belirtilmektedir: "Sana da böylece Arapça bir Kur'an vahyettik"[1] "Düşünesiniz diye Biz onu Arapça bir Kur'an kıldık"[2].

Onun Arapça olarak indirilmesi gayet tabiîdir. Zira peygambe­rin muhatap çevresi Arabistan'dır ve ilk olarak da Kur'an o çevre­de o insanlara hitaben indirilmiştir. Çünkü her peygambere kendi kavminin dili ile kitap verilmiştir. Nite­kim ayette şöyle buyrulmaktadır:

"Biz, görevlendirdiğimiz her elçiyi ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık bir biçimde açıklamada bulunsun".[3]

Şunu da belirtelim ki, peygamberlere kendi dillerinde kitapla­r verilmeseydi, onların getirdikleri mesajları anlamada, bir de dil sorunu çıkacaktı ki, bu durumda top­lumla peygamberi arasında zaten var olan problemlere bir yenisi eklenecek ve iş biraz daha zora girecekti.

Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim, Arapça dilinin tüm edebi özelliklerini hiçbir insanın ortaya koyamayacağı şekilde kullanır. Mesela bir ayette;

 "Şüphesiz ki, Kur’an-ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız"[4] buyurulmaktadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim, çok okunmakla, tekrarlamakla eskimez, öğüt ve ibretleri tükenmez. Çünkü o, Allahtan mucize olarak indirilmiştir.

Ayet, mana yönünden Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu kesin olarak ifade ederken dil yönünden de insan ürünü olmadığını ispat eder. Çünkü yarım satırlık bu kısa ayet-i kerimede on kez tekit (pekiştirme) kullanılmıştır. Anlamlı bir cümle içinde on ayrı şekilde mananın kuvvetlendirilmesi insan gücünü aşan bir durumdur. 

Kur'an'ın ifadeleri karmaşık ve anlaşılmaz değildir. O, tüm insanlığa hitap ettiği için Kur'an'ı okuyan her insan, -kabiliyeti ve ilmî seviyesi ölçüsünde- ondan bilgi edinmiştir.

Kur'an, insanın bazen aklına, bazen kalbine, bazen de duygularına hitap etmektedir. Anlatıp kavratmak istediği bir konuyu, telkin, tekrar, örneklendirme, tasvir etme, hikayeleştirme, kişileştirme vb. yöntemlerle açıklamaktadır. Şu ayet, bu konudaki örneklerden biridir:

"O, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda, aklını kullananlar için pek çok deliller vardır." [5]

Dipnotlar:

[1] Şûra, 7

[2] Zuhruf, 3

[3] İbrahim, 4

[4] Hicr, 9

[5] Nahl,12

İslam ve İhsan

KUR’AN-I KERİM NEDİR?

Kur’an-ı Kerim Nedir?

KURAN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Kuran-ı Kerim ve Özellikleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.