Fiili Kıstastan Çıkarılacak Ders

İslam’da fiilî kıstastan çıkarılacak ders...

Bütün fikirlerin kusuru, teoride kalmak ve plânlandığı gibi tatbik edilememektir.

İslâmiyet’te, amel-i sâlihler ile tescil ve te’yid edilmeyen îman, bir rüzgârla sönebilecek olan, muhafazasız bir lamba gibi kabul edilir.

Amelsiz ilim, yani hayata aksetmeyen kuru bilgi, faydasızdır. Bunun için amel, uygulama, tatbikat şarttır. Hattâ amellerin de ihlâs ile edâ edilmesi elzemdir.

Yönetim ve eğitim sahasında, aslâ “uzaktan kumanda” gibi, icraatin içinde bulunmadan sevk ve idare, makbul değildir. Nitekim râşid halîfeler, müçtehid imamlar ve cümle Hak dostları; yaptıkları içtihadların, verdikleri emir ve nasihatlerin en mükemmel uygulayıcısı, bizzat kendileri olmuşlardır. Hattâ müçtehid imamlar, verdikleri içtihadlar içinde kolaylık ihtivâ eden ruhsatlarla değil, daha zor olan azîmetler ile amel etmeyi tercih etmişlerdir.

Onlar, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i göremeyenler için, nebevî ahlâkın zamana yayılmış zirve temsilcileri mevkiindedirler. Bu yönüyle de İslâm ahkâmının ve ahlâkının canlı birer temsilcisi olarak ümmete rahmet vesîlesi olmuşlardır.

Dînimizde ruhban sınıfı olmadığı için, dînin tatbikâtı sadece din adamlarına âit bir sorumluluk değildir. Hristiyanlık ve Yahudîlik gibi muharref dinlerde ise, dînin tatbikâtı sadece din adamlarına terk edilmiştir.[1]

Hattâ muharref Yahudîlik’te, zor emirler ve ağır vecîbeler halka yaptırılıp türlü tahriflerle, eşrâfa / üst tabakaya iltimas geçilir.[2]

İslâmiyet’te ise, âlimler ve ârifler, temsil makamındadır. Hem dîni en zirve seviyede hayatlarına tatbik eder, hem de bu hususta çevrelerine örnek olurlar.

Bununla birlikte, İslâmî emir ve nehiylere riâyet edip dînî hükümleri hayatına aksettirmek hususunda, akıl-bâliğ olan her Müslüman mes’ûl ve mükelleftir.

Dipnotlar:

[1] “Kohenler ve Levililer, Yahudîlik’teki din adamları sınıfı olup Mâbed’de vazife yapmaktaydılar. Levililer, Hz. Yâkub’un oğlu Levi’nin soyundan gelen insanlardır ve Tanrı tarafından dînî hizmet için seçilmişlerdir. Kohenler ise Levililerin Hârun soyundan gelen neslidir. Kohenler, ibadetlerin icrâsından sorumluyken, Levililer temizlik, tertip-düzen ve ilâhî söylemek gibi konulardan sorumluydular…” (Prof. Şinasi Gündüz, Dünya Dinleri, sf. 82, MilelNihal Yay. İst. 2019) [2] Yahudîlik’te beşer eliyle yapılan tahrifat neticesi ortaya çıkan, toplumda îtibar sahibi kesimi kayırma uygulamalarına şu hâdise tipik bir misaldir: Berâ bin Azib’tan nakledildiğine göre; zinâ ettiği için kendisine celde (sopa) cezası uygulanmış ve yine ceza olarak yüzü siyaha boyanmış bir yahudî, Efendimiz’in yanından geçiyordu. Allah Rasûlü r onların âlimlerinden bir adamı çağırıp: “–Tevrat’ta zinâ edenin cezasını böyle mi buluyorsunuz?” diye sordu. Adam: “–Evet.” dedi. Efendimiz: “–Mûsâ’ya Tevrât’ı indiren Allah adına doğru söyle! Tevrat’ta zinâ edenin cezası bu mudur?” diye sorusunu tekrarladı. Adam: “–Hayır, eğer Allah adına diye yeminle sormasaydın, Sana bunu söylemezdim. Mâdem böyle yeminle sordun, doğruyu söyleyeceğim; onun cezası recmdir.” deyip şöyle devam etti: “–Eşraf ve ileri gelenler arasında zinâ çoğalınca, onlara recmi uygulamak istemedik ve eşraftan biri zinâ eder de zinâsını yakalarsak, ona recmi uygulamayı bıraktık. Sıradan birisinin zinâsını yakaladığımızda da ona recmi uygulamaya başladık. Ancak bu ikilik, bizi de rahatsız edince orta bir yol aradık ve; «Gelin, recm yerine herkese, yani ileri gelenlere de sıradan kimselere de uygulayabileceğimiz bir ceza koyalım.» dedik ve işte bu celde ve tahmîm’i tespit ettik. Celde, sopa vurmak (ki liflerden yapılmış ve zifte bulanmış bir kamçı ile kırk kamçı vurulurmuş), tahmîm de yüzünü siyaha boyamaktır.” Peygamber Efendimiz Yahudînin bu îtirâfı üzerine: “–Ey Allâh’ım! Sen’in, yahudîler tarafından terk edilen emrini ilk ihyâ eden benim.” deyip o yahudînin recmedilmesini emretti ve recmedildi. Bunun üzerine Allah Teâlâ: “Ey Rasûl! Kalpleri îman etmediği hâlde ağızlarıyla «inandık» diyen kimselerden ve yahudîlerden küfür içinde koşuşanlar(ın hâli) Sen’i üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler ve Sana gelmeyen (bazı) kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler…” (el-Mâide, 41) âyet-i kerîmesini indirdi. (Müslim, Hudûd, 28; Taberî, VI, 150)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ

İslam Dünya Görüşü

İSLAM'IN SEMBOLÜ NEDEN HİLALDİR?

İslam'ın Sembolü Neden Hilaldir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.