Ebu Eyyüb el-Ensari Hazretleri'nin Kıldığı Namaz

Ebu Eyyüb el-Ensari Hazretleri'nin kıldığı namaz ve başına gelen bizlerinde ders çıkarması gereken ibretlik kıssa...

Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî -radıyallâhu anh-, Medine’de doğdu. Hazrec kabîlesine mensuptu. Hicretten önce müslüman oldu. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde on iki gece onun evinde misafir oldu. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e derin bir muhabbet besleyen Ebû Eyyûb ve hanımı Ümmü Eyyûb -radıyallâhu anhümâ- bu şerefli misafirlerinin evlerinde rahat etmesi için son derece titiz ve hassas davrandılar. O’nun engin bereketinden nasipdâr oldular. Ebû Eyyûb Hazretleri; ince fikirliydi, cömertti, fedâkârdı, hassas bir akla ve gönle sahipti. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz zamanında Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyenler arasına o da girmişti. Uzun ömründe birçok cihâda katıldı. En nihayet 672’de Yezid komutasındaki orduyla İstanbul’a geldiğinde hastalanarak vefât etti. Kabri, İstanbul/Eyüp Sultan’dadır. Her gün yüzlerce ehl-i îman tarafından ziyaret edilen yüksek makamı, İstanbul için büyük bir nimet ve şükür vesilesidir.

Şairin dediği gibi;

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nîmet-i Bârî,
Habîb-i Ekrem’in yâri, Ebâ Eyyûb el-Ensârî.

YÂ EBÂ EYYÛB! HEMEN ORADAN KAÇ, DUVAR YIKILACAK!

Ebû Eyyûb el-Ensârî -radıyallâhu anh- Şam’ın fethi için Şam’a gitmişti. Orada sahâbe-i kiramla beraber; metruk bir kilisenin büyük, kalın bir duvarının önünde namaza durdular. Namaz esnasında duvar ânîden sallanmaya başladı. Sahâbe-i kiram, duvarın yıkılmak üzere olduğunu fark edip hemen kaçıştılar. Ebû Eyyûb -radıyallâhu anh- ise, kaçmayıp sakin sakin namazını kılmaya devam etti. Sahâbeler ona yüksek sesle;

“–Yâ Ebâ Eyyûb! Hemen oradan kaç, duvar yıkılacak!” dediler. Yavaş yavaş namazını kılan Ebû Eyyûb Hazretleri sakin sakin selâm verdikten sonra kendisine seslenenlere;

“–Ne oldu?” diye sordu. Arkadaşları;

“–Çabuk kaç, duvar yıkılacak!” dediler. Ebû Eyyûb Hazretleri gerçekten duvarın yıkılmak üzere olduğunu gördü ve hemen oradan uzaklaştı. Ebû Eyyûb Hazretleri oradan ayrılır ayrılmaz duvar yıkıldı. Arkadaşları;

“–Neden ilk anda uzaklaşmadın? Duvarın sallandığını fark etmedin mi? Seslerimizi işitmedin mi?” diye sordular. Ebû Eyyûb -radıyallâhu anh- da;

“–Hayır, hiçbir şey duymadım.” şeklinde cevap verdi.

Bu hâl, hiç şüphesiz, onun namazdaki huşûunun ve yaşadığı gaybet hâlinin bir tezâhürüydü.

Kaynak: Abdullah Mesud HIDIR, Yüzakı Dergisi

İslam ve İhsan

EBÛ EYYÛB EL-ENSARİ (R.A.) KİMDİR?

Ebû Eyyûb El-ensari (r.a.) Kimdir?

EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ'NİN KABRİ NASIL BULUNDU?

Ebû Eyyûb El-ensârî'nin Kabri Nasıl Bulundu?

EBÛ EYYÛP EL-ENSÂRÎ HAZRETLERİ NASIL VEFÂT ETTİ?

Ebû Eyyûp El-ensârî Hazretleri Nasıl Vefât Etti?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.