Bırakın Diliniz Değil, Hâliniz Konuşsun!

Bizler îman ettiğimiz mukaddes kitabın muhtevasına/içeriğine ne kadar hâkimiz? Kur’ân ahlâkına talip olmak için, önce vâkıf olmak gerekir, öyle değil mi?

Farklı yaş gruplarına hitap ettiğim seminerlerde zaman zaman meâl ya da tefsir okuma konusuna değiniyoruz. Yazık ki bu konuda vasatın altındayız. Dînî inanışlara sahip olmayanlar bile, inkâr edebilmek için daha fazla hadîs-i şerîf ya da âyet-i kerîmelerle ilgili araştırma yapıyorlar.

KUR’AN’IN İÇERİĞİNE NE KADAR HAKİMİZ?

Kurân’ın iyileştirici, yapılandırıcı, yenileyici yönleri var şüphesiz... Câhiliye devrinin Ömer’i, Rasûlullâh’ın ve Kur’ân’ın rehberliğinde, Hazret-i Ömer oluyor. Peki, bizler îman ettiğimiz mukaddes kitabın muhtevasına/içeriğine ne kadar hâkimiz? Kur’ân ahlâkına talip olmak için, önce vâkıf olmak gerekir, öyle değil mi? Sadece ölenin ardından ya da Ramazan ayında okunacak bir kitap alışkanlığı var genel olarak… Oysa Kur’ân diri kitabıdır, dirinin kalbini ölümsüz kılacak bir hazinedir.

AKLETMEZ MİSİNİZ?

Toplumsal olarak yaşanan pek çok aksaklık için “Vah vah, tüh!” diyoruz. Ancak farkında mıyız, Kur’ân’la olan bağlantımız zaafiyete uğradıkça kaos artıyor. İhtiyacımız olan her konuya dair geçmiş kavimlerden örneklerle Kur’ân bize ufuk açar, idrak kapasitemizi artırır. “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” gibi hitaplarla bizi tefekkürün derinliklerine yönlendirir.

Hazret-i Nûh’un isyankâr evlâdına, “Yavrucuğum!” hitabı, kocaman bir pedagoji/psikoloji kitabı yazdırmaya kâfî gelir. Nasıl buyruluyor âyet-i kerîmede:

“Derken gemi onları, dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran oğluna, «Haydi yavrum, gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!» diye seslendi.” (Hûd, 42)

İNANDIĞINIZ GİBİ YAŞAMAZSANIZ…

Kur’ân’la yaşamak, inandığın dîni hazmetmektir, îmânın dilden kalbe süzülüşüdür. Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-: “İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” diyerek, bize iç dünyamızla dış dünyamızın aynı olması gerektiğini vurguluyor.

Zor zamandayız, vesselâm... Âhir zamandaki ümmetine Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu sebeple olsa gerek, “Kardeşlerim!” (Müslim, Fedâil, 26.) diye hitap ediyor. Mesele sadece îmân edip etmemek değil, bu devirde îmânı muhafaza etmek de ayrı bir dert, ayrı bir mesele…

Son dönemlerde hâfız olup, ilâhiyat okuyup tesettüründen vazgeçenler ya da tesettürünü tamamen modaya uyduranlar yahut namazdan uzaklaşanların bulunduğunu duyuyoruz, maalesef… Fakat bunu söylerken kastımız, hafızlık ve dînî tahsili küçümsemek değil! Belki de bizim hâfız olmaya veya ilahiyat okumaya başlamadan önce Kur’ân’ın ve İslâm’ın ne olup olmadığını doğru şekilde öğrenmeye ihtiyacımız var!..

Elbette hırsız boş eve girmez, meyvesi olmayan ağaç taşlanmaz! Şeytan da dindar insanlara daha çok musallat olmaya çalışıyor. Öbürleri zaten kendisinin bir dediğini iki etmiyor!

SAYI DEĞİL NİTELİK LAZIM

Bize sayı/nicelik değil; vasıf ve kalite, yani nitelik lâzım. “Ramazan ayında kaç hatim indirdim?” diye sayıp durmak yerine, “Bugün, bu ay Kur’ân-ı Kerîm’in kaç âyetini anlayıp hayatıma geçirdim?” diye düşünmemiz gerekiyor. Ya da “Kaç rekât nâfile namaz kıldım?” yerine “Tadına vara vara iki rekât namaz kılabildim mi?”

Abdullâh bin Ömer -radıyallâhu anhümâ- her sabah Mushaf’ı eline alır, öper ve duygulu bir şekilde:

“Rabbimin ahdi, Rabbimin açık fermânı!..” diyerek ona olan muhabbetini izhâr ederdi. (Kettânî, Terâtib, II, 196-197)

KUR’ÂN’DAN DAHA ÇOK TESİR ETMEZ Mİ?

Edeple, ne okuduğunun farkına vararak, düşünerek, hissederek okuduğumuz bir âyet, hiçbir şey düşünmeden, mekanik olarak okuduğumuz sayfalarca Kur’ân’dan daha çok tesir etmez mi bize? O hâlde biraz sükûnetle düşünmeli, biraz yavaşlayıp hazmetme ve hissetme üzerinde durmalıyız.

Kur’ân’ın kendi hayatımıza hâkim olmasına ihtiyacımız var. Duygularımıza, düşüncelerimize, önceliklerimize… Dînimiz hayat tarzımızı belirliyorsa, tarzımızın rehberi tartışmasız Kur’ân’dır. Ne mutlu Kur’ân’la hemhâl olanlara… Ne mutlu hayatının rehberi olarak Kur’ân’ı seçip onu baş tâcı edenlere…

Şahsımızda Kur’ân can bulsun. Bizi tanıyanlar, İslâm’ın güzelliklerine şahit olsun; “Ne güzel bir insan”, “Ne güzel bir Müslüman” desin! Bırakın diliniz değil, hâliniz konuşsun!..

Kaynak: Ayşenur Sever, Altınoluk Dergisi, Sayı: 451

İslam ve İhsan

MÜ'MİNİN DÜNYAYA BAKIŞ TARZI

Mü'minin Dünyaya Bakış Tarzı

KUR'ÂN-I KERİM'DE GEÇEN KONUŞMA TARZLARI NELERDİR?

Kur'ân-ı Kerim'de Geçen Konuşma Tarzları Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.