Aile Yapımıza Karşı Tehditler

Ailenin görevleri arasında neler vardır? Aile neden küreselcilerin hedefinde? Ahlaki değerlere saldırı ve sosyal medyadaki tehlikelere karşı ailelere düşen görevler.

Ailenin kültürel ve sosyal denetim işlevi vardır. Koruma, gözetleme, denetleme ve destekleme gibi ailenin üstlendiği işlevler, aileden uzak yaşantılarda aileden kopmalara sebep olmaktadır. Aileden kopuk bir sosyal yaşam ortamında kontrolsüz, gayri meşru serbest davranışların yaşanması kolaylaşmaktadır. Medyada ve çeşitli çevrelerde meselenin bu boyutu üzerinde hiç durulmamakta hatta görmezlikten gelinmektedir. Bunun yerine sorunun kaynağı olarak tamamen gelenek, namus ve aile olgusu hedef gösterilmektedir.

ANNELERİMİZİN ÖRNEK EVLİLİKLERİ

Aile denilince; fertlerine huzuru sunan, birbirleriyle dayanışma içinde olan ve geleceğe hayırlı nesiller yetiştirme sorumluluğu duyan bir kurum olmak yerine, özellikle feminizm gibi çeşitli ideolojilerin de etkisiyle olumsuz çağrışımlara sebep olan bir sosyal mekân akla gelmektedir. Bu nedenle Hz. Hatice’nin evliliği ve eşliğinin, Hz. Fatıma’nın evliliği ve eşliğinin, Hz. Aişe’nin evliliği ve eşliğinin örnek alınması ve evlatlarımıza örnek sunulması çok önemli ve elzemdir.

EN GÜVENLİ YUVA VE SIĞINAK

Ev, en güvenli alandır. Aile güven yuvası ve sığınaktır. Bunun hayati önemi vardır. Evin en güvenli alanında, dijital kapı ile duvar yıkılıyor. Artık ağ erkil bir aile yapısı oluşmaya başladı. Tekno erkillik gibi bir tehlike yaşamaktayız. Ağ egemenliği hâkim olan toplumda yeni bir aile, tekrar üretiliyor. İnsanlar küresel olarak kendini gözetime açıyorlar. Eskiden kültür, adab aktarımını aile yapıyordu. Şimdi sosyal medya yapıyor. Özel hayat kamusal alana girdi. Silikon vadisi tüm dünyayı sömürüyor. Herkes YouTube kanalına içerik üretiyor. Küresel yeni bir sömürü düzeni var. Muhatabına davranış kalıplarını dayatıyor, öğretiyor, ürünü de satabiliyor.

AİLE NEDEN KÜRESELCİLERİN HEDEFİNDE?

Emperyalizm sürekli proje kanallarını kurup, onca paraları buralara boşu boşuna aktarmıyor. Emperyalizm eli klavye tutan, dolarla besledikleri oyuncularını, işin başına getirerek dinine bağlı aile çocuklarını hedef alıyor ve onları her türlü dinsel ve cinsel sapıklığa yönlendirebiliyorlar. Çocuklarımıza artık bu dünyanın yaşanılacak bir yer olmadığını, gençlerin, Türkiye’de yaşarlarsa geleceğini karartacağı algısını dayatarak, onları intihara sürüklüyorlar. Ya da Türkiye’de okumanın hiçbir cazibesi olmadığını, yurt dışındaki okullarda okuyarak, özlediği özgürlüğü yaşayacağı, daha iyi eğitim alacağı vaadi ile özendiriyorlar.

Ebeveynlerin evlatlarına vermeye çalıştığı ahlaki ve dini eğitimlere karşı çıkmanın, farklı bir inanç sahibi olmanın çocukları daha fazla özgür yapacağı, bu konularda kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiği konusu büyük bir incelikle işleniyor. Asıl dikkat çeken yanı da bütün bunları yapanların kimlikleri, çalışmaları, fotoğrafları, konuştukları, yazdıkları meydanlarda boy gösteriyor.

Sosyal medya kanalizasyonunun içine vakum gibi çekilen gençliğe, değişik cinsel kimliklerin cazibesi enjekte edilip, bunların operasyonları üzerinden hem büyük maddi kazançlar sağlıyor, hem de ahlaki erozyona sebep oluyorlar. Değişik cinsel kimliklerin, kıyafetin, aileye, büyüklere ve öğretmenlerine karşı tavırlı davranmalarının gençlere özgürlük olarak sunulduğu dev bir emperyalist tezgâh oluşturuldu sosyal medyada.

Sosyal medyayla gerçekten neler yapılmak istendiğini görmek gerekir. Yurt dışından dolar desteği ile yaptıkları aleni fonlamaları, okullara dernek görüntüsü altında yapılan yardımları, çocukları intihara sürükleyen klavye canilerini, din bilgini maskesiyle muhafazakâr ailelerin çocuklarına değişik din ve dinsizlik aşısını yapmaya çalışan misyonerleri, yavrularımızın hayatını karartan cinsel özgürlük fitnesini inceden inceye evlatlarımızın damarlarına zerk eden beşinci kol faaliyetinin hain çalışanlarını hepimiz görelim, bulup açığa çıkaralım.

Kaynak: Emel Sözcüer, Altınoluk Dergisi, Sayı: 440

İslam ve İhsan

LGBT’NİN HEDEFİ GENÇLER

LGBT’nin Hedefi Gençler

CİNSEL YÖNELİM, CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL KİMLİK KARMAŞASI İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN UYARILAR VE BİZİ BEKLEYEN TEHDİTLER

Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Kimlik Karmaşası İle İlgili Dikkat Çeken Uyarılar ve Bizi Bekleyen Tehditler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.