Aile Nereye Gidiyor? (İstatistiklerle Aile 2021)

Ailemiz nereye gidiyor? Türkiye İstatistik Kurumunun “İstatistiklerle Aile 2021” başlığı altında yayınladığı veriler Türkiye’de aile yapısının son yıllarda ciddi değişime uğradığını gösteriyor. İşte verilen ve analizler...

Türkiye İstatistik Kurumunun “İstatistiklerle Aile 2021” bülteni geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlandı. Veriler Türkiye’de aile yapısının son yıllarda ciddi değişime uğradığını gösteriyor. Bu verilere göre tek başına yaşayanların oranı hızla yükselirken aileler giderek  küçülüyor.

Aileler Giderek Küçülüyor

Verilere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü de 2009’dan bu yana düzenli şekilde azalıyor. Bu durum ailelerin küçülmesi demek.  2014'te hanehalkının yüzde 13,9’u “tek kişi”den oluşurken bu oran her yıl düzenli şekilde arttı. 2017’de yüzde 15,4’e yükselen tek kişilik hanehalkı oranı 2019’da yüzde 16,9’a çıktı. 2020’de yüzde 17,9 olan tek başına yaşayanların oranı 2021’de yüzde 18,9’a ulaştı.

Boşanma Oranı Yükseliyor

Türkiye’de son dönemde evlenme oranı düşerken boşanma oranı hızla yükseliyor. 2021’de 562 bin evlilik yapıldı, 174 bin de boşanma kayda geçti. 2001-2021 arasını kapsayan son 20 yılda bin kişilik nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden “kaba evlenme hızı” yüzde 20 düşerken “kaba boşanma hızı” ise yüzde 47 arttı.

Bu durum hanehalkı yapısını da derinden etkiledi. “Anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile” oranı 2014’te yüzde 6,1 iken bu oran 2021’de yüzde 7,8’e çıktı. Aynı dönemde “baba ve çocuklardan çekirdek aile” oranı yüzde 1,5’tan yüzde 2,3’e yükseldi.

Akraba Olmayan Ama Birlikte Yaşayanların Oranı Da Artışta

Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan kişileri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı da artıyor. Söz konusu hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 2,1 iken bu oran 2021 yılında yüzde 3,2'ye çıktı.

Doğurganlık Hızı 20 Yılın En Düşük Seviyesinde

TÜİK verilerine göre, toplam doğurganlık hızı 20 yılın en düşük seviyesiyle 1,70 çocuk olurken, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 oldu.

2001 yılında 26,7 olan annenin ortalama yaşı ise 2021 yılında 29,1 olarak görüldü.

(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2020-37251)

Kaynak: Bilal Akyol, Altınoluk Dergis, 2022 Haziran, Sayı:436

İslam ve İhsan

EN HUZURLU AİLE YUVASI

En Huzurlu Aile Yuvası

AİLE YUVASI HANGİ TEMELLER ÜZERİNE KURULMALIDIR?

Aile Yuvası Hangi Temeller Üzerine Kurulmalıdır?

AİLE BİR OKULDUR

Aile Bir Okuldur

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AİLE HAYATI

Peygamber Efendimizin Aile Hayatı

AİLE İLE İLGİLİ 40 HADİS

Aile ile İlgili 40 Hadis

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.