Yüzakı Dergisinin Ağustos 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 198. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ağustos 2021 sayısı “İlâhî Azamet Karşısında İnsan ve Hiçlik” başlığıyla yayınlandı.

“İlâhî Azamet Karşısında İnsan ve Hiçlik” kapağıyla çıkan Yüzakı dergisinin 198. sayısı şu şekilde takdim edildi.

ALLAH’A MUHTAÇ OLAN SİZSİNİZ

Cihâdın en büyüğü, nefse karşı yapılan. O hâlde zaferin en büyüğü de nefse karşı kazanılan. Yani hiçliğin zaferi... Tevâzu ile gelen izzet... Alçakgönüllülük ile gelen yücelik... Şükür ile gelen bereket ve kıymet... Merhamet ile gelen rahmet... Takvâ ile gelen kerem... Bu hakikatleri idrâk ettiren en mühim husus, Rabbimiz karşısında muhtaçlığımızı ve acziyetimizi müdrik olmamız.

Âyet-i kerîme bizi kendimize getirme hitabında:

“Ey insanlar! Allâh’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur.” (el-Fâtır, 15)

Kevnî bir âyet olan korona da, aynı acziyeti suratımıza vurmakta. Bütün sun’î kabarmalarına rağmen bilimin ve teknolojinin bir balon gibi şişirildiğini ortaya koyuyor. Gerçek zafer nefsimize karşı kazanılacak güzel ahlâk hamlelerinde. Önce Rabbimiz’in azamet, kudret ve kıymetini idrâk edip, nankörlükten kurtulmalı:

“Ey insan! Seni şekilsizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir?” (el-İnfitâr, 6-7)

İLÂHÎ AZAMET KARŞISINDA İNSAN VE HİÇLİK

Hicrî sene başının hicret, 10 Muharrem’in şahsiyet ve ağustosun zafer tedâîleriyle beraber dosya mevzumuz: “İlâhî Azamet Karşısında İnsan ve Hiçlik.”

Kötü ahlâktan güzel ahlâka, Hüseynî bir şehâdet aşkıyla hicret edeceğiz ve zafere erişeceğiz inşâallah. Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; Rabbimiz’in, Fahr-i Kâinât Efendimiz’i terbiye ediş ölçülerine çekti dikkatimizi:

“Allah; O’nu, O’na yaşattıklarıyla terbiye etmiştir. İnceden inceye tefekkür etmeliyiz:

Allah, O’na;

  • Neler yaşattı?
  • Hangi çileleri ve sıkıntıları yükledi?..”

Bu teşhisten sonra tedavi de, her maddeye;«–Ben tâlibim yâ Rasûlâllah!» diyebilmek.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «İslâm’da Benlikten Kurtuluş ve Kesrette Vahdete Eriş» başlıklı makalede, «Enâniyete İptal Damgası»nı vuran şahsiyetlerden misallerle cemâlî vasıflarla müzeyyen olarak Cenâb-ı Hakk’a vuslat yolculuğunu kaleme aldı.

Kıssaların dilinde Hazret-i Mevlânâ’nın bir hikâyesi üzerinden; «Nasihatin Faydası», kadere îmânın emniyeti gibi hisseler var.

Muharrirlerimiz; Muharrem ve Aşûre geleneği, hicret gibi mevzuları etraflıca ele aldılar. Salgın tedbirlerinin, ihmal bahanelerine dönüşmemesi îkazlarında bulundular.

Âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şeriflerin rehberliğinden hayat dersleri devşirdiler. Şikâyeti unutma sanatına temas ettiler.

Tarihten süzülen nükteler ve anekdotlar da, güzel ahlâktan daha kalıcı bir meziyetin olmadığına şâhit. Bu sayımızla emekli hâkim Mehmet Mencet Beyefendinin adâlete ve muhakemeye dair, günümüze ışık tutan hâtıraları da tekrar başlıyor. 

Şairlerimiz de nefisle mücadele günlüklerinden, Ehl-i Beyt’in yâdına ve Malazgirt’in tebrikine dair ilhamları kayda geçtiler.

Yüzakı dergisini temin etmek için tıklayınız.

İslam ve İhsan

TASAVVUFTA HİÇLİK NEDİR?

Tasavvufta Hiçlik Nedir?

HİÇLİK MAKAMI NEDİR?

Hiçlik Makamı Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.