Vakfedilmiş Bir Ömür: Mustafa Kalfaoğlu

Ömrünü hizmete bilhassa da ilim hizmetine vakfetmiş güzel insan Mustafa Kalfaoğlu’ndan dünyaya yetişmiş ve yetişmekte olan binlerce talebe, birçok eser ve hoş seda kaldı.

Söze başlama yerimi bu kitap için iyi seçmem gerektiğini biliyorum. Kelimeyi buldum: aşk. Uzun bir ömür ancak sevgi gökkuşağının altında geçirilirse Mustafa Kalfaoğlu bilinebilir. 1946-2016 yılları arasında yaşayan Kalfaoğlu’nun destansı hayatı geçmiş dönem pirlerini aratmayacak tarzda. İdealleri için bir ömür boyu durmadan dinlenmeden yaşayan bu insandan herkesin öğreneceği hikmetler var.

İlahiyat tahsilini tamamlayarak hayata atılan Mustafa Kalfaoğlu Hocaefendi Diyanet’te çalışır bir ara. Bursa da bulunur. İlk defa Muradiye sırrı ile orada tanışır. Sonra tekrar Ankara’ya dönerek kendi dünyasının kozalarını örmeye başlar. Ömrünün sonunda kurduğu müesseseleri Mustafa Kalfaoğlu kitabından şöyle alıntılayacak olursam nasıl bir pirle karşılaştığımızı anlarız: “Ömrünü hizmete bilhassa da ilim hizmetine vakfetmiş bu güzel insandan dünyaya yetişmiş ve yetişmekte olan binlerce talebe, birçok eser ve hoş seda kaldı. İşte ümmete ve insanlığa adanmış bir ömrün abideleşmiş sonucu; 22 okul, 6 okul öncesi anaokulu, 14 Kuran kursu, 6 cami, 5 yükseköğrenim yurdu, 34 sevgi çocuk evi ve 40 adet fahri Kuran kursu olmak üzere 127 müessese…” (sh. 80) Maşallah...

Kitap için böyle bir girişi yapmak istemem bazı hikmetleri sizlerle paylaşmak içindi. Bir ömür boyu bir ev edinmenin kaygısıyla hayatı yaşanmaz edenlere söyleyecek çok sözümüz var. Ankara merkezli bir hayatı bu kadar bereketli kılan sadece şahsi girişimler değil geleneğin dünden bugüne devam eden rahmetidir.

VAKFEDİLMİŞ BİR ÖMÜR: MUSTAFA KALFAOĞLU” KİTABI

“Vakfedilmiş Bir Ömür Mustafa Kalfaoğlu” kitabı Prof. Dr. Mustafa Aşkar tarafından kaleme alınmış. Esere yazılan iki takriz okumayı bereketli kılacak nitelikte.  Önsöz ve girişin ardından, birinci bölümde Mustafa Kalfaoğlu Hocaefendi’nin hayatı ve şahsiyeti ele alınıyor. İkinci bölümde ise hatıralar, sonuç, Mustafa Kalfaoğlu Hocamızın Ardından, Teşekkür, Ekler –Belgeler, Kaynakça, Dizin bölümleri bulunuyor. Kitap son elli yılın dava mücadelesinin Ankara merkezli genel bir özeti.

İnsanı odağa alarak yayınlanan kitapta anlatılan öyle bir Müslüman portresi var ki hayran olmamak mümkün değil. Ülkemizin yaşadığı kaosun şahısların hayatını dağıttığı bir ortamda ayakta kalarak var olmak, bununla da kalmayarak insanları ülkesi ve milleti için aşkla çalışmaya yönlendirmek her insanın yapabileceği bir iş değil. Kitap’ta sıkça geçen Muradiye kelimesinin manası şöyle dile getiriliyor. M: Müessese, U: Uhuvvet, R: Rıfk (Yumuşaklık ), A: Aşk, D: Devamlılık, İ: İdeal, Y: Yaşamak ve Yaşatmak, E: Etkinlik (Enerji). (sh. 117 ) İşte bu azimle yaşanan bir ömür ve ülkemize kattığı değerler...

MÜMİN BİR YOLDAŞ İLE HAYAT BEREKETLENİR

Mustafa Kalfaoğlu Hocanın hizmetlerinin odağında yer alan insanın Rıza Çöllüoğlu Hocaefendi olduğu dile getirilerek kadirşinaslık gösterilmiş. İnsanın mümin bir yoldaşla hayatının bereketleneceğine dikkat çekiliyor. Kitapta ismi geçen bazı şahısları şöyle yazmak istiyorum: Ahmed İslamoğlu, Hacı Hasan Efendi, M. Esad Çoşan, Muhammed İkbal, M. Tayyip Okiç, Talat Koçyiğit, İsmail Cerrahoğlu, M. Said Hatipoğlu, M. Eser Kılıçer, Necati Öner. Bu eşhasla ilgili hatıraları okuyunca yeni bilgiler edinecek, hayatınızı bir daha gözden geçirmek ihtiyacı duyacaksınız. Son söz şöyle olsun: Bu kitap sadece “Peygamberimizi Niçin Sevmeliyiz” (sh.27) bölümü için okunsa yeridir.

Kaynak: Ali Büyükçapar, Altınoluk Dergisi, Sayı: 429

İslam ve İhsan

VAKIF İNSAN KİMDİR?

Vakıf İnsan Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.