Vakıf İnsan Kimdir?

Vakıf insan nedir? Vakıf insanları kimlerdir? Vakıf insanların en zirvesinde bulunanlar.

Kur’ân-ı Kerîm’de, olgun bir mü’min ola­rak rızâ-yı ilâhîye vâ­sıl ola­bil­me­miz için, sev­diğimiz şey­ler­den infakta bu­lun­ma­mız em­re­dil­miş­tir. Bunlara en güzel örnek 'vakıf insanlar'dır. Vakıf insanların en zirvesinde bulunanlar; peygamberler, velîler ve on­la­rın ter­bi­ye­sin­de kemâle eren sâlih mü’minlerdir.

VAKIF İNSAN NEDİR?

İn­san için dün­ya­ya âit var­lık­la­rın en değerli ve ehemmiyetli ola­nı, “can” ve “mal”dır. Cen­ne­ti sa­tın ala­bil­mek ve rı­zâ-yı ilâhîye nâil olabilmek, bun­la­rı Allah yo­lunda in­fâk et­mek­le mümkündür. Bu se­bep­le­dir ki, ma­lı­nı ve ca­nı­nı, yani sahip olduğu her şe­yi Allah yo­lun­da cö­mert­çe bez­le­den in­san­la­ra “vakıf insan” denilmiştir. Ken­disi­ni bü­tün imkân­la­rıy­la hayır hizmetlerine vak­fet­miş olan her insan, böy­le yâd edilmeye lâyıktır.

Cemiyetin huzur ve sü­kû­nu­nun sağ­lan­ma­sın­da bu gi­bi kim­se­ler son de­re­ce ehem­mi­yet­li bir va­zi­fe görür­ler. Zira böy­le­le­ri­nin hiz­met ve fa­ali­yet­le­ri -umû­mi­yet­le- ge­çi­ci dün­ya hayatlarına münhasır kalmaz. Te­sis et­tik­le­ri müesseseler, onların ihlâsları nisbetinde, ge­le­cek za­man­la­ra da şâ­mil olacak sûrette devamlılık arz eder. Böylece vakıf, hem toplum için rahmet ve bereket vesîlesi, hem de onu tesis edenler için en güzel bir sadaka-i câriye olur.

VAKIF İNSANLARI

Vakıf insanların en zirvesinde bulunanlar; peygamberler, velîler ve on­la­rın ter­bi­ye­sin­de kemâle eren sâlih mü’minlerdir. On­lar, gö­nül­le­rin­de­ki îman heyecanını dünya­nın dört bir ta­ra­fı­na ta­şı­mış­lar ve tarihe en muhteşem al­tın sayfaları hediye etmişlerdir.

Zamanımızın ic­ti­mâî ve ik­ti­sâ­dî buhranlarla bin­bir hu­zur­suz­lu­ğa sah­ne ol­ma­sı, -bi­raz da- es­ki ve zen­gin va­kıf­la­rın bir hay­li tâ­ru­mâr edi­lmiş bulunmasından ve ye­ni­den ku­ru­lan­la­rın da ih­ti­yaç­lar kar­şı­sın­da ki­fâ­yet­siz kal­ma­sın­dan ile­ri gel­mek­te­dir. Bu ki­fâ­yet­siz­li­ğin te­lâ­fî­si için, gü­nü­mü­zün var­lık­lı mü’minleri gayrete gelmelidir. Zira bu hu­sus­ta­ki mes’û­liyet, ön­ce­lik­le on­la­ra âittir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.