Tedbir Kuldan, Takdir Allah’tan

“Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır” sözü neyi ifade etmektedir?

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Kim insanların en şereflisi olmak isterse, Allah’tan korksun. Kim ki insanların en güçlüsü olmak isterse Allah’a tevekkül etsin, Allah’a dayansın. Kim de insanların en zengini olmak isterse, kendi elindekinden çok, Allah’ın nezdindekine bel bağlasın...”

ALLAH’A TEVEKKÜL ET

Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri şöyle buyurur:

“Şüphesiz sizin Allah katında en şerefliniz, O’na karşı gelmekden en çok sakınanızdır.” (Hucurât, 13) Takva sahibi olmak ve Allah’dan korkmak şerefliliktir. Korkan ve takva sahibi olan kişi şerefli insandır. Allah’a isyan etmek ise hakirlik ve zelilliktir. Kim ki Allah’ın dininde kuvvetli olmayı dilerse, aziz ve celil olan Allah’a tevekkül etsin, O’na güvensin, O’na dayansın.

Allah Teâlâ ve tekaddes hazretlerine tevekkül et, O’na güven, O’na dayan. Zira hiç şüphe yok ki O seni takviye eder. Sana yardım eder, lütuflarda bulunur. Hiç hesaba katmadığın cihetlerden sana kapıları açar ve kalbine güç kuvvet verir.

Allah Teâlâ, senin kalbinde kendisinden başkasını görmeyi sevmez. Kim ki hem dünyada, hem de ahirette zenginliği severse, fânîlerden değil, yalnız Allah’dan korksun. Onu bırakıp başkasının kapısına gitmekten utansın. Sen ey şaşkın kişi! Elindekine güvenip dayanırsın ki, o her an elinden gitmeye maruzdur. Allah Teâlâ’ya karşı tevekkülü, dayanmayı nasıl terk edebilirsin? O hiç zeval bulmaz. Her daim hâzır ve nâzırdır. Senin O’na tevekkül etmen, tam zenginliktir. O’ndan başkasına güvenip dayanman ise külliyen fakirliktir.

Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh buyurmuştur ki:

– Bir gün Nebiy-yi Ekrem sallallahu aleyhi ve selem hazretlerinin terkisinde idim. Buyurdular ki:

– Evlâd sana bir kaç söz belleteyim. Allah’ı yani emri, nehyi, O’nun emirlerini ve yasaklarını gözet ki, O’nu karşında bulasın. Bir şey istediğin vakit Allah’dan iste. Yardım dilediğin vakit Allah’dan dile. Şunu iyi bil ki, bütün yaratılmışlar el birliği ile sana bir menfaat bahşetmek isteseler Allah’ın sana yazdığından fazla bir şey bağışlayamazlar. Keza yaratılmışların tümü, elbirliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, Allah’ın sana takdir ettiği ziyandan fazlasını yapamazlar. Kalem işleri hitama erip kaldırılmış, sahifeler de üzerindeki yazılar tamam olup kurumuştur.” (Tirmizî)

Tirmizî’den başkasının rivayetine göre şöyle buyurulmuştur:

– Allah’ı gözet ki onu yanında bulasın. Geniş zamanında Allah’a kendini sevdir ki o da seni sıkıntı zamanda tanısın (sevsin). Bilmiş ol ki takdir-i ilahiye göre başına gelmeyecek olan şeyin sana isabet edeceği yoktur. Ve sana isabet edecek olan şeyden de senin kurtulacağın yoktur.

Bilmiş ol ki Allah’ın yardımı sabır ile kalbin sıkıntısı da kederle beraberdir. Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Bu hadis-i şeriflerde, bir kulun, daima her şeyin Kadir-i Mutlak, Vahidü’l-Kahhar hazretlerinin yedinde yani izn-i ilahisinde olduğunu bilmesine ve ona göre her hat ve hareketini, ta’zim ve tevekkül üzere bulunmasına işaret vardır. Kul, her varlığın, yegâne sahibi Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri olduğunu tam idrak ederse, insanların ne mevkide olurlarsa olsun, birer aciz zavallılar zümresi olduğunu ve ellerinde mahdud bir selahiyetten başka bir kuvvetleri olmadığını anlar. En yakınlarına hatta çoluk çocuğuna dahi bel bağlamaz. Malına, şöhretine güvenmez. Her şeyin Hak celle ve âlâ’nın yardımı ile tecelli ettiğini bilir, yaratanına karşı, bilgisi, bağlılığı, sevgisi, teslimiyet ve tevekkülü artar, yaratılmışlardan hiç bir şey beklemez hale gelir. Gene her sıkıntının sabırla sona ereceğini ve her darlığın sonunda da bir genişlik ferahlık olduğunu bilir. (Sâdık Dânâ-Altınoluk Sohbetleri-3, s.116)

İslam ve İhsan

AHİRET İÇİN TEDBİR AL

Ahiret İçin Tedbir Al

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.