Seyr-u Sülûkten Önce İrşâd ve Tebliğin Ne Demek Olduğunu Bilmek Daha Önemli Değil mi?

Sûfîler her şeyi seyr u sülûke bağlıyorlar. Seyr u sülûkten önce irşâd ve tebliğin ne demek olduğunu bilmek daha önemli değil mi? Bu konuda bilgi verir misiniz? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

İrşâd, dâvet ve tebliğ kelimelerini birlikte değerlendirmek gerekir. Dâvete konu olma açısından insanlık, ümmet-i dâvet ve ümmet-i icâbet olmak üzere ikiye ayrılır. Ümmet-i icâbet kavramı Hz. Peygamber’in dâvetini tanıyıp ona bağlanmış olanlar hakkında kullanılır. Ümmet-i dâvet ise henüz İslâmla müşerref olmamış kimseler hakkında kullanılan bir kavramdır. Dâvet ve tebliğ, ümmet-i dâvete yapılan İslâmî gerçeklere çağrı hakkında kullanılan bir tâbirdir.

Tebliğ ve dâvet, Allah’ın emirlerini kullarına duyurmaktır. Tebliğ yapan kişiye mübelliğ, diğerine dâî denilir. Nitekim Kur’an’daki: “Sana düşen sâdece tebliğdir.”[1]Rabb’ının yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır (dâvet et)”[2] âyetleri bu anlamları teyid etmektedir. Kur’an’da rüşd ve reşed kalıplarıyla kullanılan irşâd ise inanlara dünyevî ve uhrevî istikâmet vermek, yol göstermek anlamınadır. Bu îtibârla irşâdın muhâtabı müminler, tebliğ ve dâvetin muhâtabı ise Müslüman olmayan topluluk ve kişilerdir. Mübelliğ ve dâî, insanları dünyâ ve âhirete yönelik yanlışlıklarını tâmir ve tashîh için Hakk’a çağıran ve onlara ilâhî hakîkatleri anlatan kimselerdir.

[1].     Âl-i İmrân, 3/20.

[2].     en-Nahl, 16/125.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

TASAVVUFTAN KORKAN İNSANLARA TASAVVUFU EN GÜZEL ŞEKİLDE ANLATMANIN YOLU NEDİR?

Tasavvuftan Korkan İnsanlara Tasavvufu En Güzel Şekilde Anlatmanın Yolu Nedir?

TASAVVUFÎ TERBİYEDE SEYR-U SÜLÛK

Tasavvufî Terbiyede Seyr-u Sülûk

SEYR-İ SÜLUK NEDİR?

Seyr-i Süluk Nedir?

İRŞAD VE TEBLİĞ METODU

İrşad ve Tebliğ Metodu

TEBLİĞ VE İRŞÂD İLE İLGİLİ ÂYET VE HADİSLER

Tebliğ ve İrşâd İle İlgili Âyet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.