Sahabiler Niçin “En Hayırlı Nesil” Olarak Değerlendirilmektedir?

Sahabi kime denir? Sahâbe-i kirâmın “en hayırlı nesil” olarak değerlendirilmesinin sebebi nedir?

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e mü’min olarak erişen ve Müslüman olarak vefat eden kişilere “sahabî” denir. Onlar Allah Rasûlü’nden doğrudan feyz alma şerefine nâil olan ve bunun bedelini seve seve ödeyen bahtiyar insanlardır.

SAHABİLER NİÇİN “EN HAYIRLI NESİL” OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR?

Sahâbe-i kirâm İslâm için en büyük fedâkârlığı yapan altın nesil ve en hayırlı asırdır. Rasûlullah (s.a.v)’e gösterdikleri bağlılık ve teslimiyetleri, yardımları, İslâm’ın yayılması ve doğru anlaşılması için yaptıkları hârikulâde gayretleri sebebiyle dinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Allah teâlâ onları övmüş, bize örnek göstermiş, mutedil bir ümmet olduklarını,[1] büyük ecirler kazandıklarını,[2] onlardan razı olduğunu ve kendileri için ebediyyen kalacakları ve cömertçe rızıklandırılacakları cennetler hazırlandığını[3] bildirmiştir. Onlar Allah’a ve Rasûl’üne yardım eden sâdık müminlerdir, kendi ihtiyaçları olmasına rağmen başkalarını kendilerine tercih etmiş ve bu güzel vasıfları sebebiyle kurtuluşa ermişlerdir.[4]

Cenâb-ı Hak onlar hakkında şöyle buyurur:

“…Hicret edenler, memleketlerinden çıkarılanlar, Ben’im yolumda eziyete uğrayanlar, savaşanlar ve öldürülenlerin günahlarını mutlakâ örteceğim, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar, Allah tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükâfâta kavuşacaklar. Mükâfâtın en güzeli Allah katındadır.”[5]

Onlar Allah’ın dinine hizmet etmek için her şeyi göze aldılar. Bütün fedakârlıkları yaptılar. Vatanlarını terkedip hicret ettiler. Hicretin sayısız meşakkat ve sıkıntısına katlandılar. Canlarını ortaya koyup cepheden cepheye koştular. Nihayetinde hesaba çekilmeden herkesten evvel cennete girmeye hak kazandılar.[6]

Ashâb-ı kiramın çoğu genç idi. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in etrafına ilk önce onlar toplanmışlardı. Çünkü gençler daha çabuk hidâyeti bulabiliyorlardı, fikirleri henüz sâbitleşmemişti.

Sahâbe-i kirâm genç yaşta çok büyük işler başarıyorlardı. Rasûlullah (s.a.v) de onlara büyük vazifeler veriyordu. Onları imam, müezzin, kadı, sancaktar, kumandan ve vâli tayin ediyordu, krallara elçi olarak gönderiyordu.

Allah teâlâ onların hâlini ne güzel tasvir eder:

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip sâlih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük mükâfat vaad etmiştir.”[7]

Tâbiînin meşhur âlim ve zâhidlerinden Hasan Basrî Hazretleri’ne:

“‒Bize Rasûlullah (s.a.v)’in ashâbının vasıflarından bahsedebilir misin!” dediler. Büyük üstad ashâb-ı kirâmın zikrini işitince gözyaşlarına hâkim olamadı. Bir müddet ağladıktan sonra şöyle buyurdu:

“‒Onların sîmâlarında, hallerinde, hareketlerinde hep hayır ve sadâkat alâmetleri zuhûr etmişti. İktisâda riâyetle sâde giyinirlerdi. Yürüyüşleri mütevâzı idi. Konuştukları şeyleri yaşarlardı. Yedikleri ve içtikleri hep helâl u hoş idi. İtaat ederek Rablerine boyun eğerlerdi. Hoşlarına gitse de gitmese de hakkı kabul ederlerdi. Üzerlerindeki bütün hakları sahiplerine tam olarak verirlerdi. Gündüzleri oruçlu geçirirlerdi. Bedenleri nahifleşmişti. Allah’ın rızâsı karşısında kulların gazabını hafif görürlerdi. Öfke ânında aşırıya gitmez ve zulmetmezlerdi. Allah’ın Kur’ân’daki ahkâmını çiğnemezlerdi. Dillerini zikirle meşgul ederlerdi. «Allah’ın dînine yardım edin!» denildiğinde kanlarını cömertçe bezlederlerdi. Allah için borç istendiğinde mallarını cömertçe sarfederlerdi. Mahlûkâttan korkmazlardı. Ahlâkları güzel idi. Dünyevî ihtiyaçları gâyet az idi. Âhireti kazanabilmeleri için dünyadan az bir mal onlara kifâyet ederdi.”[8]

Sahâbîlerin amelleri, ahlâkları ve iç güzellikleri sîmalarına yansımıştı. Yüzlerini görenler Allah’ı hatırlıyorlardı. İmam Mâlik (r.a) şöyle demiştir:

“Bana ulaştığına göre Hristiyanlar Şam’ı fetheden sahâbe-i kirâmı görünce:

«–Vallahi bunlar, bize ulaştığı kadarıyla havârîlerden daha hayırlılar!» demişler ve doğru da söylemişlerdir.”[9]

Nakledildiğine göre Rasûlullah (s.a.v)’in ashâbı ve onları ihsân üzere tâkip eden tâbiîn şu beş şey üzere idiler:

  1. Müslümanların topluluğu ile beraber olmak,
  2. Sünnete ittibâ etmek,
  3. Camiyi imar etmek (cemaate devam etmek),
  4. Kur’ân okumak,
  5. Allah yolunda cihâd etmek.”[10]

Onlar bu ümmetin genç yıldızları ve emniyeti idi. Ebû Mûsâ (r.a) anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte akşam namazı kılmıştık. Kendi kendimize: “Beklesek de yatsıyı da onunla birlikte kılsak” dedik ve oturduk. Derken Efendimiz (s.a.v) yanımıza gelerek:

“–Hala burada mısınız?” buyurdu. Biz de:

“–Yâ Rasûlallah, sizinle birlikte akşam namazını kıldık. Sonra «Bekleyelim de yatsıyı da sizinle birlikte kılalım» dedik!”

“–İyi yapmışsınız!” veya “isâbet etmişsiniz” buyurdu ve başını semaya kaldırdı. Zaten başını sıkça semaya kaldırırdı. Sonra şöyle buyurdu:

“–Yıldızlar semânın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi, vaad edilen şey semâya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi, onlara vaad edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaad edilen şey gelir.”[11]

Yine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ashâbımdan biri bir bölgede vefât ederse, Kıyâmet günü mutlaka o bölge ahâlisi için (cennete sevkeden) bir rehber ve (yollarını aydınlatan) bir nûr olarak diriltilir!”[12]

Hâsılı onlar İslâm ile felâh buldular, hakîkî mü’min oldular, kalblerini imanla süslediler, takvâya erdiler, en hayırlı topluluk oldular, adâlette zirveye çıktılar, Allah yolunda infak ve cihâd ettiler, zorluklara kahramanca göğüs gerdiler, Allah’ın rızâsını kazandıracak amellere koştular, kardeşlik destanı yazdılar ve bütün ümmete örnek oldular. Radıyallâhu anhüm ecmaîn.

Dipnotlar:

[1] el-Bakara 2/143. [2] Âl-i İmrân 3/172, 173. [3] et-Tevbe 9/100; el-Enfâl 8/74. [4] el-Haşr 59/8-9. [5] Âl-i İmrân 3/195. [6] Ahmed, XI, 133/6571; Hâkim, el-Müstedrek, II, 80/2389. [7] el-Feth 48/29. [8] Ebû Nuaym, Hilye, II, 150. [9] İbn Kesîr, Tefsîr, XIII, 134 (el-Feth 48/29). [10] Ebû Nuaym, Hilye, VI, 142. [11] Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe 207. [12] Tirmizi, Menâkıb 58/3865.

Kaynak: kuranvesunnetyolunda.com

İslam ve İhsan

SAHABENİN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ

Sahabenin En Belirgin Özelliği

SAHABE KUR’AN’I NASIL ÖĞRENDİ VE ÖĞRETTİ?

Sahabe Kur’an’ı Nasıl Öğrendi ve Öğretti?

SAHABELERİN HAYATI

Sahabelerin Hayatı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.