Peygamberimizin Lanet Ettiği Kişiler

Allah'ın (c.c.) ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) lanet ettiği kişiler kimledir? Hangi günahlara, hangi amellerine karşılık lanetlenmişlerdir? Dr. Murat Kaya hadislerle lanetlenmiş insanları açıklıyor...

Dr. Murat Kaya ayet ve hadislerle Allah ve Resulünün lanetlediği insanları açıklıyor...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN LANET ETTİĞİ KİŞİLER

Peygamber Efendimizin (s.a.v) lanet ettiği kişiler...

 • Derisine dövme yaptıran ve yapan kadına, erkeğe,
 • Başkasının saçını kendi saçıyla birleştirip (ekleme) uzatan veyahut başkasına bu işi yaptırana
 • Faizi alana, verene, onun katipliğini ve şahitliğini yapana (bu 4 grup aynı seviyededir)
 • Muhallile ve bu işi yaptırana (Muhallil, üç boşanmayla boşanmış bir kadının kocasıyla tekrar nikah kıyabilmesi için kadınla formalite gereği geçici bir şekilde evlenen ve boşanan kişi. )
 • Şarap içene, içirene, onu imal edene, ettirene, satana, satın alana, ondan gelen kazancı kullanana, onu taşıyana ve kendi için taşınana lanet etmiştir.
 • Babasına kötü söz söyleyene,
 • Canlılara nişan alan, hedef alan atış yapana,
 • Kadınlara benzemeye çaşılan erkek ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara,
 • Allah'tan (c.c) başkasına kurban kesene,
 • Dinde yeni şeyler bid'atler icat edene ve ona yardımcı olana,
 • Canlı resmi yapan veya heykel yapanlara (İnsan, hayvan)
 • Cinsi sapıklara (aynı cinse ilgi duyanlara), münasebette bulunanlara, herhangibir hayvan ile münasebette bulunanlara,
 • Kabirlere secde edenlere veyahut oralarda mum yakanlara
 • Hayvanların yüzlerini dağlayanlara
 • Müslümana zarar verenlere ve onu aldatana,
 • Bir kadını kocasına karşı kışkırtanlara, isyan ettirenlere
 • Hanımına yasak olan yerden yaklaşana,
 • Kocasına küsüp ondan ayrı olarak sabahlayan kadınlara,
 • Soyunu babasından başkasına nispet edene,
 • Müslüman kardeşine silah ve demirle (kılç, bıçak, yaralayacak sivri aletler) işaret edene,
 • Sahabe hakkında kötü söz söyleyenelere lanet etmiştir.
 • Yeryüzünde fesat çıkaranlara,
 • Akrabalarıyla ilişkilerini kesenlere lanet etmiştir. (Ra'd Suresi 25)
 • Şüphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. (Ahzab 57)
 • Allah'ın (c.c) hükümlerini gizleyenlere (Bakara 159),
 • Olup bitenden haberi olmayan iffetli kadınlara zina iftirası atanlara, (Nur 7)
 • Kafirlerin müslümanlardan daha iyi ve daha dürüst olduğunu söyleyenlere,
 • Rüşvet verene, alana ve bu hususta aracı olana vu bunlardan başka daha birçok ağır ve büyük günah işeyenlere lanet edilmiştir.

Kaynak: Eşref Ali Tânevî, Cezaul A’mâl

İslam ve İhsan

ALLAH KİMLERİ ÇOK SEVER?

Allah Kimleri Çok Sever?

SIDK NE DEMEK? PEYGAMBERİMİZİN SIDK VE İSTİKÂMETİ

Sıdk Ne Demek? Peygamberimizin Sıdk ve İstikâmeti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.