PEYGAMBERİMİZİN KENDİSİNE KARDEŞ SEÇTİĞİ SAHABE

Muâhât, tarihte eşi ve örneği gösterilemeyen bir hâdise-i ictimâiyyedir ki hiç bir millette bu birlik görülmemiştir.

İslâm muhâcirleri bütün emvâlini Mekke'de bırakarak Medine-i Münevvere'ye hicret etmişlerdi. Medine'de Ensâr-ı Kirâm, Medîne'ye hicret eden bu dindaşlarını evlerine alıp misafir etmişlerdir.

وَيُؤْثِرُونَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۜ

"Ensâr, kendileri için şedîd bir ihtiyaç olsa bile Muhâcirîn'i nefislerine tercih ederlerdi." [1] kavl-i şerifi mucibince, Ensâr-ı Kirâm, Muhacirîne'e son derece âlicenâbâne misafirperverlik gösteriyordu.

Fakat bu misafirlik hâli uzun zaman bu sûretle devam edemezdi. Mekke'de her biri servet ve iş güç sahibi olan bu muhacirlere atıyye ve âtıfetle imrâr-ı hayat etmek güç geliyordu.

Mescid-i Saadet'in inşâsı müteakip asûl-i Ekrem -sallâllahu aleyhi ve sellem-  Efendimiz bir gün Enes  ibni Mâlik'in evinde Muhâcirîn ve Ensârdan doksan sahâbî arasında ikişer ikişer kardeşlik akd etti.

Bunlardan bazıları Sîret-i ibni Hişam'da İbni İshak rivayetiyle şöyle bildiriliyor: (bir rivayette ellisi muhacirinden ve ellisi ensardan olmak üzere yüz sahabî arasında icrâ buyurulmuştur.)

MUHACİRÎN ENSÂR
 Ebu Bekri's Sıddîk -radıyallahu anh-  Hârice ibni Zeyd ile
 Ömer ibnü'l Hattab             "  Utban ibni Mâlik ile
 Osman ibni Affân                 "  Evs ibni Sâbit ile
 Ebû Ubeyde ibni Cerrah    "  Sa'd ibni Muaz ile
 Abdurrahman ibni Avf       "  Sa'd ibni Rebî ile
 Zübeyr ibnu'l Avvâm           "  Seleme ibni Selâme ile
 Talha bin Ubeydullah          "  Ka'b ibni Mâlik ile
 Ca'fer-i Tayyar                       "  Muaz ibni Cebel ile
 Saîd ibni Zeyd                        "  Übeyy ibni Ka'b ile
 Mus'ab ibni Umeyr              "  Ebû Eyyube'l Ensârî ile
 Ebû Huzeyfe bin Utbe        "  Abbâd ibni Bişr ile
 Ammâr ibni Yâsir                "  Huzeyfe ibni Yeman
 Ebû Zerr-i Ğıfârî                  "  Münzir ibni Amr ile
 Hâtıb ibni Ebî Beltea          "  Uveym ibni Sâide ile
 Selmân-ı Fârisî                     "  Ebu'd Derdâ-i Uveymir ile
Bilâl-i Habeşî                         "  Ebû Ruveyhâ Abdullah ile

kardeş oldular. Radıyallahu tealâ anhum ecmain...

Râsul-i Ekrem -sallâllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri ikişer ikişer ashâbı çağırıp aralarında uhuvvet akd ettikten sonra İbn-i İshak'ın rivayetine göre:

Zât-ı risâlet-penahîleri de Ali ibni Tâlib'in elini tutarak:

"-Bu da benim kardeşimdir", buyurdu.

Hamza -radıyallahu anh- ile de Zeyd ibni Hârise'yi kardeş yapmış idi.

Kaynak: Ramazanoğlu Mahmud Sâmi, Musahâbe-1, Erkam Yayınları.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle