Peygamberimizin Hanımları

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kaç evlilik yaptı? Peygamberimizin (s.a.v.) kaç eşi vardı? Hz. Muhammed (s.a.v.) neden çok evlilik yaptı? Peygamberimizin (s.a.v.) hanımları ve evliliklerindeki hikmetler...

Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem ilk hanımı, Hz. Hatice validemizdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliğini Mekke’de yaptığı sırada 25 yaşında, Hz. Hatice annemiz 40 yaşındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Mekke döneminde yaptığı ikinci evlilik ise Sevde Binti Zema validemiz ile olmuştur. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç evlilik yaptı? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kaç eşi vardı?

PEYGAMBERİMİZİN HANIMLARININ İSİMLERİ

PEYGAMBERİMİZİN HANIMLARININ TABLOSU

PEYGAMBERİMİZİN HANIMLARININ HAYATI

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in ilk eşi Hz. Hatice’dir. İbrahim dışındaki bütün çocukları Hz. Hatice annemizden olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke döneminde ikinci evliliğini Hz. Sevde validemiz ile yapmıştır. Medine döneminde de Hz. Ayşe, Zeynep Binti Huzeyme, Meymune Binti Haris, Mariye, Hafsa Binti Ömer, Zeynep Binti Cahş, Safiye Binti Huyey, Cüveyriye Binti Haris, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe radıyallahu anha ile evlenmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem son evladı İbrahim radıyallahu anh, Hz. Mariye validemizden olmuştur. İşte kısaca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları ve hayatı...

HZ. HATİCE (R.A.) KİMDİR?

Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilk hanımı Hz. Hatice radıyallahu anha’dır. Onunla evlendiğinde, Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem yaşı 25, hanımının yaşı ise, 40’tır.

Hz. Hatice radıyallahu anha ilk Müslümanlardandır. Vahyin nüzulünün onuncu yılında, hicretten üç sene önce vefat etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Hatice’nin radıyallahu anha vefatı karşısında bir hayli üzülmüştü. Hz. Peygamber’in sallallahu aleyhi ve sellem amcası ve müşriklere karşı koruyucusu olan Ebu Talib ile kendisiyle sükûnet bulduğu eşi Hatice’nin radıyallahu anha vefatı gibi üzücü olaylar peş peşe geldiği için bu yıla, “Hüzün Yılı” denilmiştir.

Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem bu evliliği 25 yıl sürmüş, İbrahim radıyallahu anh dışındaki bütün evlatları da yine bu nâdide hanımdan olmuştur. Vefatı esnasında Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem yaşı 50’dir.

SEVDE BİNTİ ZEM’A (R.A.) KİMDİR?

Sevde Binti Zema radıyallahu anha Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ikinci hanımıdır. İlk Müslümanlardandır. Eşi Habeşistan’a yapılan hicretten sonra vefat etmiş ve kimsesiz kalmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onunla evlenerek bu kalbi kırığın yarasını sardı, onu perişan olmaktan kurtardı ve ona enis oldu. Sadece Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem nikahı altında bulunmayı düşünen Sevde validemizin, dünya adına istediği başka hiçbir şey yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiğinde yaşı 55’ti. Bu evliliğin hikmeti, kimsesiz ve yardımcısız kalan bir hanımın elinden tutmak, emin bir yuvaya kavuşturmaktı.

HZ. AYŞE (R.A.) KİMDİR?

Hz. Ayşe validemiz, Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem bâkire olarak evlendiği ilk ve tek kadındı. O, daha sonra halife olacak olan Hz. Ebubekir’in biricik kızıdır. Ayrıca, Hz. Ayşe radıyallahu anha çok zeki bir nâdire-i fıtrat ve nübüvvet dâvâsına tam vâris olabilecek yaratılışa sahip bir kadındı. Evlendikten sonraki hayatı ve daha sonraki hizmetleri de göstermiştir ki O muallâ varlık, ancak Nebî zevcesi olabilirdi. Zira O, yerinde en büyük hadisçi, en mükemmel tefsirci ve en nâdide fıkıhçı olarak kendini gösteriyor, her yönüyle Hz. Peygamber’i temsil etmeye çalışıyordu.

O’nun Hz. Ayşe radıyallahu anha ile evliliği, yanından hiç ayrılmayan, çektiği sıkıntılara beraberce katlanan, mağara arkadaşı Hz. Ebubekir radıyallahu anh için en büyük bir mükâfat idi.

HAFSA BİNTİ ÖMER (R.A.) KİMDİR?

Hz. Hafsa’nın radıyallahu anha eşi, Bedir Savaşı’nda şehit düşmüştü. Eşinin vefatına üzülmüş, yalnız başına kalmıştı. Babası Hz. Ömer radıyallahu anh, kızını önce Hz. Osman’a radıyallahu anh evlenmesi için teklif etmiş ancak O kabul etmemiş, ardından Hz. Ebubekir’e radıyallahu anh teklif etmiş, O da kabul etmemişti. Daha sonra da duruma şahit olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fazla beklemeden O’nunla evlenmek istediğini bildirmiş ve evlenmişti. Bu evlilik de zaruretlerin getirdiği bir evlilik olup bununla o yüce insan Hz. Ömer’in radıyallahu anh gönlü hoş edilmiş, kocasının ölümüne üzülen ve yalnız kalan birisinin bu yalnızlığı giderildi.

ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.A.) KİMDİR?

Zeynep binti Huzeyme'nin radıyallahu anha eşi Bedir’de şehit oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa’dan radıyallahu anha sonra Zeynep binti Huzeyme'yi radıyallahu anha kendisine nikahladı. Zeynep validemiz "Yoksulların annesi" olarak bilinirdi. Çok ibadet yapar, çokça sadaka verirdi. 30 yaşlarında iken âhirete göç etti. Cenâze namazını bizzat Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıldırdı.

ÜMMÜ SELEME (R.A.) KİMDİR?

Ümmü Seleme validemiz, ilk Müslümanlardandır. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmişti. Eşi Uhud Savaşı’nda şehit olmuştu. Yurdundan ve yuvasından uzak, yetim çocuklarıyla hayat külfetini yüklenmiş bu hanıma, ilk şefkat elini Hz. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh uzattı. Ancak o, bu talepleri reddetti.

Daha sonra evlilik teklifini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı ve kendisi de bu teklifi kabul etti. Böylece yetimleri, sıcak bir yuvaya kavuştu. Babalarının ölümünden duydukları üzüntüyü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle unutmuş, hiçbir zaman gerçek bir babayı aratmayacak bir babaya kavuşmuş oldular.

Ümmü Seleme radıyallahu anha de Hz. Ayşe radıyallahu anha gibi dirayet ve fetaneti olan bir kadındı.

ÜMMÜ HABÎBE (R.A.) KİMDİR?

Ümmü Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) validemiz, Mekke’de küfrün bayraktarlığını yapan Ebû Süfyân’ın kızıdır. İlk Müslümanlardandır. Eşiyle Habeş ülkesine hicret etti. Burada eşi önce Hıristiyan olmuş, sonra da ölmüştü. Ümmü Habibe radıyallahu anha yalnız başına kalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, durumu öğrenince Necâşi’ye haber göndererek, tek başına kalan bu hanımın kendisine nikahlanmasını istedi. Bu duruma fevkalâde sevinen Ümmü Habibe’nin radıyallahu anha nikahı, Necâşi huzurunda kıyıldı.

Bu evlilikten sonra Müslümanların ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem azılı düşmanı olan Ebû Süfyan, inananlara yaptığı işkenceyi hafifletmiş, içinde Allah Resukü’ne sallallahu aleyhi ve sellem karşı olan kini birazcık da olsa dinivermişti. Daha geniş dairede ise, Emevîlerle bir akrabalık te’sis edilmiş oldu.

CÜVEYRİYE BİNTİ HARİS (R.A.) KİMDİR?

Cüveyriye Binti Haris radıyallahu anha Müslümanlar, yapılan Müreysi gazvesinde galip gelmiş, pek çok ganimet elde edilmiş, bunun yanında 700 kadar da esir alınmıştı. Esirlerin içinde, Benî Mustalik kabilesinin başkanının kızı olan Cüveyriye radıyallahu anha de bulunuyordu.

Cüveyriye radıyallahu anha, Hâris b. Dırar’ın kızı idi. Hâris, Mustalikoğulları Yahudilerinin reisi idi. Cüveyriye radıyallahu anha önce Musâfi b. Saffan’la evlenmiş, Musâfi, Müreysi Muharebesi’nde ölmüştü. Cüveyriye radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e müracaat ederek hürriyete kavuşmayı talep etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun fidyesini bizzat kendisi vererek hürriyete kavuşturmuştur. Babası gelip kızını götürmek isteyince, o Müslüman olarak Medine’de kalmayı tercih etti, bilahare de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile nikahı kıyıldı.

SAFİYE BİNTİ HUYEY (R.A.) KİMDİR?

Safiye radıyallahu anha validemizin asıl adı Zeynep’tir. O dönemde Arabistan’da reislere düşen ganimet hissesine “Safiye” denilmektedir. Bu kadın da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hissesine düştüğü için “Safiye” adını aldı. Ana-babası, Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Hatta babası Nadiroğullarının reisi, annesi de Kureyza oğullarının reisinin kızıydı. Hayber gazvesinde, babası, kocası ve kardeşi öldürülmüş, kabilesinden pek çok kimse esir alınmıştı. Safiye radıyallahu anha, İslâm’a karşı aşırı bir şekilde kin ve nefretle doluydu.

Savaş sonrası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi nikahına alarak, yumuşamasını sağlamış oldu. Bu evlilikle de Yahudilerin önemli bir bölümüyle akrabalık kurulmuş, onların Müslümanlığı yakından tanımaları imkânı sağlanmış, düşmanların kötü bir kısım emellerinin, önceden bilinmesi kolaylaşmış ve Müslümanlığın sınırları bu vesileyle genişlemeye yüz tutmuştu.

HZ. MARİYE (R.A.) KİMDİR?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslâm’a davet için hükümdarlara mektuplar gönderiyordu. Bunlardan birisi de Mısır hükümdarı Mukavkıs’tı. Mukavkıs, İslam elçisini güzel bir şekilde karşılamış, Hz. Peygamber’e sallallahu aleyhi ve sellem birtakım hediyelerle birlikte iki de cariye göndermişti. Yolda bu iki cariye, İslam hakkında malûmat sahibi olduktan sonra, İslâm’ı seçmişlerdi. Bunlar Medine’ye varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mariye’yi radıyallahu anha kendisine almıştı. Bilahare onu azad ederek kendisiyle evlendi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in son evladı İbrahim Mariye annemizden oldu.

ZEYNEP BİNTİ CAHŞ (R.A.) KİMDİR?

Hz. Zeynep validemiz peygamberlikten 20 yıl yıl önce dünyaya gelmiş, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem halasının kızı idi. İlk iman edenlerdendir. Asıl adı “Berre” idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun adını “Zeynep” olarak değiştirmiştir. Babası Beni Esed kabilesinden Burre, annesi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem halası Ümeyye binti Abdulmuttalib’tir. O, Mekke’den Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Medine’ye hicret ettiğinde bekardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu evlâtlığı Zeyd b. Harise radıyallahu anh ile evlendirdi. Kısa bir süre sonra boşandı.

Hz. Zeynep’in radıyallahu anha gerek Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem önce Hz. Zeyd’le radıyallahu anh evlendirilmesinde, gerekse daha sonra Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlenmesinde, diğer hanımlarından farklı olarak Cahiliyet devri adet ve geleneklerini kaldıran hükümler ortaya çıkmıştı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in evliliklerinde gerek o zamanın münafıkları, gerekse yeni zamanın dalalet ehli tarafından en çok dile dolandrılıp itiraz edilen Hz. Zeynep'le radıyallahu anha olan evliliğidir. Ayrıca çok önemli hükümlerin ortaya çıkmasına sebep olan bir evliliktir. Bütün bu sebeplerle bu evliliğin nikâhı bir “Akd-i Semavi”dir. Yani bizzat Cenab-ı Hak tarafından kıyıldı.

MEYMÛNE BİNTİ HARİS (RA) KİMDİR?

Meymûne binti Haris’in radıyallahu anha asıl ismi “Berre” olup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından “Meymûne” olarak değiştirilmiştir. Hz. Peygamber’in son evliliğidir. Hudeybiye antlaşmasından bir yıl sonra Hz. Peygamber’le sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, Mekke’ye tavaf ziyaretine gitmişlerdi. Bu sırada Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü’ne sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Meymûne’yle evlenmesini teklifi etti. Zira Meymûne radıyallahu anha, Abbas’ın baldızı olup, nikah yetkisini ona vermişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu teklifi kabul buyurarak, onunla nikahlandı. Bu durum karşısında Mekkeliler: “Demek ki, Muhammed hemşehrilerine hâlâ dostluk ve hayır duyguları besliyor.” yorumunu yaptı.

Bu evliliği yaptığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altmış yaşları civarındaydı.

 

İslam ve İhsan

HZ. HATİCE (R.A.) KİMDİR?

Hz. Hatice (r.a.) Kimdir?

SEVDE BİNTİ ZEM'A (R.A.) KİMDİR?

Sevde Binti Zem'a (r.a.) Kimdir?

HZ. AİŞE KİMDİR?

Hz. Aişe Kimdir?

HAFSA BİNTİ ÖMER (R.A.) KİMDİR?

Hafsa Binti Ömer (r.a.) Kimdir?

ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.A.) KİMDİR?

Zeynep Binti Huzeyme (r.a.) Kimdir?

ÜMMÜ SELEME (R.A.) KİMDİR?

Ümmü Seleme (r.a.) Kimdir?

ÜMMÜ HABÎBE (R.A.) KİMDİR?

Ümmü Habîbe (r.a.) Kimdir?

CÜVEYRİYE BİNTİ HARİS (R.ANHA) KİMDİR?

Cüveyriye Binti Haris (r.anha) Kimdir?

SAFİYE BİNTİ HUYEY (R.A.) KİMDİR?

Safiye Binti Huyey (r.a.) Kimdir?

HZ. MARİYE (R.A.) KİMDİR?

Hz. Mariye (r.a.) Kimdir?

ZEYNEP BİNTİ CAHŞ (R.A.) KİMDİR?

Zeynep Binti Cahş (r.a.) Kimdir?

MEYMÛNE BİNTİ HARİS (RA) KİMDİR?

Meymûne Binti Haris (ra) Kimdir?

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EVLİLİK HAYATI

Peygamber Efendimizin Evlilik Hayatı

PEYGAMBERİMİZİN ÇOK EVLİLİK YAPMASININ HİKMETLERİ

Peygamberimizin Çok Evlilik Yapmasının Hikmetleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.