Okullardaki Rehberlik Hizmetlerinde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına, eğitimlerini evde ve hastanede sürdüren öğrencileri ziyaret de eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına, eğitimlerini evde ve hastanede yapan öğrencileri ziyaret de eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin adından "psikolojik danışma" kavramı çıkarıldı.

Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı gereği okul ve kurumlara atama "rehberlik öğretmeni" kadrosuna yapıldığından okul ve kurumlarda psikolojik danışman olarak isimlendirilen bir kadro bulunmuyordu. Yeni yönetmelikte rehberlik hizmetleri, psikolojik danışma uygulamasını da kapsayan bir alan olarak tanımlandı.

Yönetmelikle il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, rehberlik hizmetlerinin il düzeyinde planlamasının yapıldığı Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonları, rehberlik öğretmeni olmayan okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tedbir alacak. İl milli eğitim müdürlüklerinde, rehberlik hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu oluşturulacak. Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu, eylül ve haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanacak.

ÖĞRENCİLERİ EVLERDE ZİYARET EDECEKLER

Mevcut yönetmelikte rehberlik öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarının alanda sunulan hizmetleri yeterli düzeyde kapsamaması sebebiyle rehberlik öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları da yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, aile ile işbirliğinin artırılması amacıyla aile rehberliği kapsamında ev ve iş yeri ziyaretlerinin yapılması, eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına eklendi.

Yönetmelikle, eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin, eğitimlerini evde ve hastanede yapan öğrencileri ziyaret etmelerine ilişkin hüküm getirildi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLER ÇOK BOYUTLU ELE ALINACAK

Yeni düzenleme ile bireyi tanıyarak değer, tutum ve kişilik özelliklerini keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla rehberlik öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenlerce bilgi toplama süreci gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, öğrencinin yetenek, ilgi, istek, değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal ve kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınacak. Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulacak.

Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak psikolojik ölçme araçlarının sağlanması, eğitimi, uygulanması, bu araçların gizliliği ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin önlemler Bakanlıkça alınacak. Psikolojik ölçme aracı uygulanırken ölçme aracının yönergesinde ve el kitabında belirtilen koşullara uyulması zorunlu olacak.

Rehber öğretmenler, gelişimsel özellikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bireyi derse, bölüme, dala, alana, okula, üst öğrenim kurumlarına, mesleğe ve katılacağı etkinliklerin seçimine yönlendirecek.

Öte yandan, doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş ve göç gibi zorlu yaşam olaylarında psikolojik ve sosyal destek sağlamak üzere psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri sunulacak. Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekipleri kurulacak.

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI

Yeni düzenlemede 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin de hükümler yer aldı. Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı verildiği durumlarda, danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik servisi tarafından yerine getirilecek.

Eğitim kurumlarında rehberlik öğretmeni bulunmadığı veya çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiği olmadığı durumlarda ise danışmanlık tedbiri uygulamaları, rehberlik ve araştırma merkezleri veya il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği, çocuğun ikamet adresine en yakın okulun rehberlik öğretmeni tarafından yapılacak. Hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş çocuğa ve bu çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere yönelik alınan kararın gerekçesinin içeriğine ve bireylerin ihtiyaçlarına göre müdahale programları uygulanacak ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uygulama raporu mahkemeye sunulacak. Danışmanlık tedbiri kararı uygulamalarında ilgili kolluk birimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak.

Aile rehberliği hizmetleri de çocukların, ailelerin veya çocukların bakımından sorumlu bireylerin ihtiyaçlarına göre rehberlik öğretmeni tarafından planlanacak. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde bulunan merkez komisyonlarına, rehberlik ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ilişkin proje üretme görevi verildi.

Rehberlik ve araştırma merkezleri, rehberlik hizmetleri bölümü ile özel eğitim hizmetleri bölümünden oluşacak. Yönetmelik ile bu merkezlerdeki özel eğitim hizmetleri bölümünün görevleri arasına okul öncesi dönemde yürütülecek özel eğitim hizmetlerinin ve kaynaştırma, bütünleştirme uygulamalarının etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak hükümler eklendi.

TERCİH DÖNEMİNDE GÖREV ALACAKLAR

Yönetmeliğe, sınav tercihlerinin yaz döneminde olması nedeniyle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilmesi amacıyla rehberlik öğretmenlerinin merkezi sınavlara ait tercih dönemlerinde görev almalarına ilişkin madde de eklendi.

Bakanlığın yeni düzenlemesi ile rehberlik öğretmenlerinin nöbet ve belleticilik görevleri karşılığında ücret alabilmeleri sağlandı. Öğrencileri yakından gözlemleme ve tanıma imkanı sunulması amacıyla rehberlik öğretmenleri sınavlarda görev alabilecek, belleticilik ve nöbet görevi yapacak. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile rehberlik öğretmenlerinin başka işlerde görev almalarının önüne geçildi.

Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saati olacak. Günlük çalışma saatleri eğitim öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenecek. Bu elemanlar, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacak.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.