Kur'ân, Ne Büyük Bir Hazine!

Rasûlullah’ın kalbine inen, gönlünde büyüyen, içini ferahlatan Kelâmullâhsın. Sen Hak’tan gelen hayat düstûru, en güzel rehber, Hakkı bâtıldan ayıran1 Furkansın.2

Âlemlerin Rabbine hamd ile başlar ilk sözün. Biz Rabbimizin merhametine güvendiğimizi, O’na kulluk edeceğimizi, O’ndan yardım isteyeceğimizi senden öğreniriz.

Seninle çıkarız yola. Seninle yürür ve seninle varırız menzile. Gönlümüz kavrulursa çorak topraklar gibi seni okur dirilişimizi yaşarız kıyamımızla.

Bir sonsuzluk iksiridir her harfin. Her satırın gözlerimize fer verir. Her âyetin yolculuğumuzun işaret taşlarıdır. Âyet âyet, sûre sûre inersin her mü’minin kalbine. Ve aydınlatırsın güneşi batan kalplerimizi.

Ey gönlümüzün sonsuzluk atlası. En Güzel’in fem-i muhsinlerinden bir âb-ı hayat gibi akasın ümmet-i Muhammedin üzerine. Senin boyanla boyanmak ne güzel. Ve o boya ile boyandıktan sonra Allah’a kul olmak ne güzel. Senin tarif ettiğin kıvamda mümin olabilmek; Allah’tan hakkıyla korkan, namazı kılan ve zekâtı veren gerçek müminlerden olabilmek ne güzel. Îman edenler felâh buldu diyorsun Mü’minun sûresinde.3 Namazlarımızda huşû içinde olmayı, boş ve yararsız şeylerden kaçınmayı, iffetimizi korumayı öğreten sensin. Ve îmanın hakikatine erdiren, onun tadını bize tattıran sensin.

 Sen bizim hayatımızı ilmek ilmek örensin. Nokta nokta bizi işleyen, gönül iklimimizi îmar edensin. Bizi uyaran, bizi sarsan, bizi kendimize getirensin. Tefekkür, tezekkür ve teşekkür etmeyi öğreten sensin.

KİTAB-I MÜBİN!

Gönülümüze inşirâh verensin4. Kalbimizi açan. Hakkı ve batılı açık açık anlatan. Bir hidayet kaynağı5, bir yol gösterici, dertlere derman ve kalplere şifasın. Hak’tan gelen açık bir beyansın. Sen kalplerimize hitap eden, zahirimizden ziyade bâtınımıza bakan prensiplerinle yolumuzu açan ve bize istikamet verensin. İçinde şüphe olmayan6 ve şüphede olanların şüphesini gideren, kalplerimizi mutmain kılan, hakiki adam’ın örneğini sunan ilahi hayat nizamısın.

SÖZLERİN EN GÜZELİ

Seni okumak bir bahtiyarlık, sana bakmak, sayfalarını çevirmek dahi sevapların en güzeli. Her harfin mübarek ve her birinin ecri var. Sen okunurken söze ne hacet. Senle misk olur sözler. Seninle anlam bulur sohbetler. Seninle başlanır her meclise ve seninle hitam bulur vuslatlar. Sözlerin evveli, ahiri sensin.

EY GÖZLERİMİZE NÛR, HAYATIMIZA SÜRÛR VEREN KUR'ÂN!

Açarız senin temiz sayfalarını Bismillah diyerek. Rahman ve Rahim olan Allahımızın adını anarak. Gönlümüzün ufku sonsuzluğa açılır seni okurken. Tatlı meltemlerin yüreklerimizi ferahlatan esintileri gibi umut dolarız. İnsanı anlatırsın sen. İnsanın hallerini. Nasıl yoldan saptığını, kendisini unuttuğunu ve zalim olduğunu. Bizi bize anlatır, bizi bizden iyi bilirsin. Kâfirlerden bahsedince korkarız. Kahhar sıfatı tecelli eder adeta. Bizi muhafaza eyle ya Rab deriz. Kâfirler; nasipsizler. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var hissetmezler. Korku ve ümidin arasında gider geliriz. Allahım! Ne korkunç bir hal. Münâfıklardan bahsedersin birçok ayette. Karmaşık, hastalıklı karakterler, tehlikeli insan tipleri. Allahım! Sen bizi her türlü münafıklık tavırlarından muhafaza eyle.

EY GÜZEL KİTABIMIZ!

Sen insanın hâlini anlatırsın bize. Rabbimiz nasıl bir müminlik istiyor? İçi-dışı bir. Özü- sözü bir. Ameli Salih. Gönlü engin. Kalbi merhamet ummanı. Efendimizin yanına yakışan yüzü ak bir Müslüman.

Sen insanlık için bir hidayet ve rahmet vesilesisin. Ey insanlar! Diyor Rabbimiz. “Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasihat, gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet olan Kur’ân gelmiştir.7

Sen bizim için Sırât-ı Müstakîmsin8 dosdoğru yolu gösterirsin. Sapmalardan koruyup yol boyunca istikametimizi belirlersin. Yolda mânevî azığımız, omuzlarımızda taşıdığımız en mübarek emanetsin. Biliriz ki her yol sana çıkar. Her yolunu kaybeden seninle bulur. Senin nûrunu önüne alan sende fâni olur.

Sen Rabbimizden gelen, derin manaları ihtiva eden Zikir’sin ve Mübareksin “İşte bu (Kur’ân) da, mübârek bir zikirdir ki onu (biz) indirdik. Şimdi siz onu inkâr edenler misiniz?9 diyor Rabbimiz.

KUR'ÂN EN GÜZEL DUÂ

Biz duayı ve dua etmeyi senden öğrendik. Dua cümlelerinin en güzelini sende bulduk. Sende geçen Rabbimizin güzel isimleri ile O’na yalvardık. Duasız bir ümmetin acı halini10 sen haber verdin. Elimizi açarken senin kelimelerin düştü dilimize. Rabbenâ diye başladık, sığındık sığınacakların en Yücesine.

İçimiz daraldı sana sarıldık.

Ayrılığa düştük sana sarıldık.

Çıkmaza girdik seninle yol bulduk.

Ey Kurân-ı Azîmüşşân, Sen ne güzel bir Kitapsın.

Dipnotlar: 1) İsra, 81. 2) Furkan,1. 3) Mü’minûn, 1. 4) İnşirâh, 1. 5) Bakara, 2. 6) Bakara, 2. 7) Yûnus, 57. 8) En’am, 153. 9) Enbiya, 50. 10) Furkan,77

Kaynak: Salih Zeki Meriç, Altınoluk Dergisi, Nisan-2015

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.