Koca Dünya Kala Kala Bir Kör İle Bir Topala Kaldı!

Koca dünya kala kala bir kör ile bir topala kaldı!

Yıldırım Beyazıt Han ve Emir Timur, iki büyük İslam komutanıdır. İkisi de Türk olup yıllarca İslam bayrağını daha da ileriye taşımak için cihat etmişlerdir. Yıldırım Beyazıt’ın yanında Emir Sultan gibi büyük âlim, Emir Timur’un yanında Taftazani gibi büyük İslam mütefekkiri vardır. Anadolu’daki veliler Yıldırım Beyazıt’ın yanındaysa da Türkistan’daki bilhassa Nakşibendi ve Yesevi Erenleri de Emir Timur’un yanındadır.

Koyu bir Sünni Hanefi olan Emir Timur, Ahmed Yesevi Hazretleri için bir türbe inşa ettirmiştir. Bu iki hükümdar yıllar boyu birbirleriyle karşılaşmadan îlây-ı kelimetullah için mücadele ederler. Ancak arada yer alan fitnecilerin ortaya ateş sonrasında karşı karşıya gelirler.

Emir Timur, Sivas’ı kanlı bir şekilde ele geçirir. Nihayetinde iki ordu Ankara’da Çubuk Ovası’nda karşı karşıya gelir. Timur, Asya’da getirdiği ve kullanma tekniğini Hintliler’den öğrendiği filleri ortaya sürünce Osmanlı ordusuna karşı büyük bir üstünlük sağlar. Anadolu’daki beylerin Yıldırım’a ihanet etmesiyle Timur, Osmanlı ordusunu dağıtır ve ağır bir zafer kazanarak Anadolu’yu işgal eder.

Osmanlı 12 yıl sürecek olan bir Fetret devri’ne girer ve taht savaşları yaşanır. Yıldırımın bir gözü kördür, Timur ise bir savaşta aldığı darbe sonrasında aksak kalmıştır. Yıldırım’ı esir almaya muvaffak olan Timur ona güler ve şöyle hitap eder: “Koca dünya kala kala bir kör ile bir topala kaldı!”

Kaynak: Gökhan Gökçek, Altınoluk Dergisi, Sayı: 401

İslam ve İhsan

YILDIRIM BEYAZIT’IN HAYATI

Yıldırım Beyazıt’ın Hayatı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.