Koca Davut Paşa Kimdir?

Abdullah Sert Hocaefendi, Hace Musa Topbaş Efendi’nin İslam Kahramanları 3 eserinden Koca (Derviş) Davut Paşa, Malkoçoğulları ve Sinan Paşa’nın hayatlarını ve kahramanlıklarını anlatıyor.

DAVUD PAŞA (KOCA YAHUT DERVİŞ) KİMDİR?

Aslen Arnavut olup, gençliğinde devşirme olarak saraya alınmıştı. İslâmiyetle şereflendikten sonra kabiliyetli görüldüğünden Enderun’a alınıp yetişdirilmişdi. Fatih Sultan Mehmed Hân devrinde çok hizmetleri görüldü. Daha sonra Rumeli Beylerbeyliği’ne tayin edildi.

İşkodra muhasarasında fevkalade hizmetleri görüldü. Sultan ikinci Bâyezîd devrinde sadrâzam oldu. Enderun-ı Hümâyun’dan yetişen sadrazamların üçüncüsü, Osmanlı sadrazamlarının da on ikincisi oldu.

1473 yılında Otlukbeli muharebesinde öncü kuvvetlerin komutanı olarak hizmet etdi.

1476’da Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın Boğdan ve Macaristan seferlerine Anadolu Beylerbeyi olarak katıldı.

1478’de Süleyman Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu. Bu vazifede iken Arnavudluğun fethi için fevkalade hizmetleri oldu. Bu muharebede dökdürdüğü çeşitli toplarla askerlikde üstün kabiliyetini gösterdi. Leş, Digros ve Gölbaşı denilen yerleri bu toplarla zabd ettikten sonra İşkodra’nın ele geçmesini kolaylaştırdı. Fatih Sultan Mehmed Hân’ın vefatı üzerine tahta geçen Sultan İkinci Bâyezîd Hân zamanında vezir oldu.

1483’de İshak Paşa’nın yerine sadrazam oldu. Tam on beş sene bu mühim hizmeti maharetle yürütdü. Sadrazamlığı sırasında iki defa sefere çıkdı, birçok yerlerin Osmanlı ülkesine katılmasını sağladı.

1487’de Memlûkler üzerine yapılan seferin komutanlığını yürüttü. Adana ve Tarsus’u ellerinden aldı. Bulgar dağlarında yaşayan ve Karamanlılara bağlı olan Varsak Türkmenlerini Osmanlı Devleti’ne bağlamaya muvaffak oldu.

1497’de sadrazamlıktan alınarak Dimetoka’da oturmasına müsaade edildi.

1499’da burada vefat eden Davud Paşa İstanbul’a getirilerek, kendisinin yapdırdığı cami-i şerifin mihrabı önündeki hususî türbesine defnedildi.

Gayet dindar ve dirayetli bir vezir olan Davud Paşa âlimleri, sülehâyı sever, hürmet gösterirdi. Ordu hizmetlerinde bulunduğu sıralarda çoğu defa en ön safda yalınkılıç düşman üzerine hamle yapardı.

Çocukluk yaşlarından itibaren hiçbir seferden geri kalmamışdı. Bu cihadlar esnasında ele geçen ganimetleri israf etmediği için zengin olmuştu. Fakirleri gözetip onlara yardım etmeyi pek severdi. Âbid, zâhid, hakiki bir mücahid idi. İstanbul’da Davud Paşa semtinde, büyük bir cami-i şerif, bir medrese, imaret, mekteb ve çeşme yapdırmışdır. Ayrıca İstanbul’da şehrin dışında Osmanlı ordularının Rumeli seferlerine çıkmak için hazırlık ve toplantı yeri olarak yaptırdığı Davud Paşa ordugâhı meşhurdur.

Davud Paşa külliyesindeki kitabenin metnini Şeyhülislâm Paşazade Ahmed Şemseddin Efendi yazmıştır. Hattı, Hamdullah efendiye aittir. (Rehber Ansiklopedisi, c.4; s.66)

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslam Kahramanları 3, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

OSMANLI KAHRAMANLARI

Osmanlı Kahramanları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.