Kırk Kiliseli Şehir Neresidir?

Kırk kiliseli şehir neresidir?

Bugünkü Kırklareli’nin eski adı “Kırk Kilise” idi. Burada bir süre görev yaptıktan sonra azledilen bir kadı, münhal (boş) bulunan Manastır kadılığını ister. Kendisine orası önemli bir yerdir, idare edemezsin, derler. O da şu cevabı verir: “Efendim, Kırk Kilise’yi idare eden adam, bir manastırı idare edemez mi?”

Kırk kiliseyi idare eden adamın, bir manastırı idare edip edemeyeceğini -tabii ki- bilemiyoruz. Bildiğimiz şu ki, Makedonya’daki Bitola şehrinin Osmanlılar devrindeki adı Manastır idi. Murad-ı Hüdâvendigâr döneminde, Kara Timurtaş Paşa vasıtasıyla Osmanlı topraklarına katıldı. Önceleri Rumeli eyaletine bağlı bir sancak merkeziydi. Dağlık bölgelere yapılan seferlerde sağlam bir üs olarak kullanıldığı biliniyor. Tanzimat’tan sonra üçüncü ordunun merkezi oldu. II. Abdülhamid yönetimine başkaldıran aydınların buluştuğu şehirlerden biri haline geldi. İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan “Neyyir-i Hakikat” gazetesi burada yayınlanıyordu. İkinci Meşrutiyeti gerçekleştiren hareketlerin başlatıldığı şehir olarak da biliniyor. Balkan savaşlarında Sırp kuvvetlerinin eline geçen şehir 12 Mart 1912’de imzalanan Bükreş Antlaşmasıyla Sırbistan’a bırakıldı. Vilayetin güney bölümü Yunanistan’a, Batı tarafı da Arnavutluk’a verildi.

İşte bu şehir de bölgedeki diğer bazı şehirler gibi, uzun süre ecdadımız Osmanlıların hâkimiyetinde kaldı. Buradan da birçok âlim, şair, mutasavvıf ve sanatkâr yetişti. Keramet sahibi velilerin türbeleri, tekkeleri, dergâhları halkın büyük ilgisine mazhar oldu. Büyük İslam bilgini İsmail Hakkı Efendi de işte bu şehirde dünyaya geldi ve yukarıda da belirtildiği üzere, “Manastırlı” diye iştihar etti. Müellif, Binbaşı Mehmed adı geçen bu kitabında bahsini ettiğimiz bu zat hakkında şu çok kısa bilgiyi veriyor:

“Hacı İsmail Hakkı Efendi: Vücuduyla iftihar olunur. Efâzıl-ı Ulemây-ı âhirden bir zat olup, Manastır’da Sancakdârzade denilen bir aileye mensuptur. Elyevm, Meclis-i A’yan, a’zây-ı kirâmındandır.”

Kaynak: Dursun Gürlek, Altınoluk Dergisi, Sayı: 436

İslam ve İhsan

ŞEHİRLERİN ESKİ İSİMLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Şehirlerin Eski İsimlerini Biliyor Musunuz?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.