Kırk Hadis

Kırk (40) hadis ezberlemenin fazileti nedir? Peygamberimiz (s.a.s.) kırk (40) hadis ezberleyenlere ne müjdeliyor? Kırk (40) hadis-i şerifi yazımızda okuyabilirsiniz...

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:

“Ümmetimden her kim, kırk hadis ezberlerse, Allah onu kıyamet gününde fakîh ve âlim olarak diriltir.” (Câmiu’s-Sağîr, Süyûtî, Hadis no: 22103.)

KIRK HADİS-İ ŞERİF

 1. “Ameller, niyetlere göredir.” (Müslim, İmâret 155.)
 2. İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka hiç bir ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekâtı vermek, hacca gitmek, Ramazan orucu tutmak.  (Buhârî, Îmân 1, 2)
 3. “Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.” (Buhârî, Sulh 5)
 4. Peygamber Efendimiz, “Din samimiyettir.” buyurdu. “-Yâ Rasûlallah, kimin için nasihat?” diye sorduk. “-Allah için, Resûlü için, Müminlerin idarecileri için ve bütün Müslümanlar için.” buyurdular. (Müslim, İman, 95)
 5. “Allah temizdir; yalnızca temiz olanı kabul eder.” (Müslim, Zekât 65.)
 6. “Sizi neden nehyedersem ondan sakınınız. Size neyi emredersem, gücünüz yettiği kadar yapınız.” (Sahih-i Buhârî, Hadis No: 7288.)
 7. “Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyene bak.” (Camiu’t-Tirmizî, Hadis no: 5711.)
 8. “Kişinin kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, iyi müslüman olduğu(nun alâmetleri)ndendir.” (Câmiu’t-Tirmizî, Hadis no: 2318.)
 9. “Sizden birisi kendisi için sevip istediği bir şeyi mü’min kardeşi için de sevip istemedikçe îman etmiş olmaz.” (Sahih-i Buharî, Hadis No: 13)
 10. Bir adam Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem-’e: “-Bana nasihat et.” dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- de “-Kızma!” buyurdu. O kimse isteğini birkaç defa tekrar etti. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- de her defasında: “-Kızma!” cevabını verdi. (Sahih-i Buharî, Hadis No: 6116.)
 11. “Nerede olursan ol, Allah’tan sakın. Bir günahın peşine hemen haseneyi (sevap olacak bir iyiliği) yetiştir ki o günahı silsin. Halka da güzel huy ile muamele et.” (Camiu’t-Tirmizî, Hadis No: 1987.)
 12. “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözü, Peygamberlik müddetince insanların hatırında kalan sözlerdendir. (Sahih-i Buharî, Hadis No: 3483.)
 13. “Temizlik, îmanın yarısıdır. «Elhamdülillah» mizânı doldurur. «Subhânallâhi ve’l-hamdü li’llâhi velâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber» göklerle yerin arasını doldurur. Namaz nûrdur. Sadaka (îmânın) delilidir. Sabır nûrdır. Kur’ân da ya lehine ya da aleyhine delildir. Herkes sabah olunca işine gider. Kendini Allâh’a feda eder. (Neticede) kendini ya âzâd ya da helâk eder.” (Sahih-i Müslim, Hadis No. 223)
 14. “Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için attığın her adım sadakadır. Eziyet verecek bir şeyi yoldan kaldırmak da sadakadır.” (Sahih-i Müslim, Hadis No: 1009.)
 15. “İyilik ahlakın güzelliğindendir. Günah da kendi bildiğin ve başkasının bilmesini istemediğin şeydir.” (Sahih-i Müslim, Hadis No: 2553.)
 16. “Size Allâh’tan sakınmanızı ve size idareci olan kimse Habeşli bir köle bile olsa, sözünü dinleyip ona itâat etmeyi vasiyet ederim. Benden sonra yaşayanlar birçok ihtilaf görecektir. İşte böyle zamanlarda benim sünnetime ve hidâyet üzere olan râşid halifelerin sünnetine yapışınız. Sünnete sımsıkı sarılınız. Dine, sonradan sokulan şeylerden sakınınız. Çünkü dine sonradan sokulan şeyler, bid’attir ve her bid’at, sapıklıktır.” (Camiu’t-Tirmizî, Hadis No: 2676.)
 17. “İşin başı İslâm’dır. İslâm’ın direği namazdır, en yüce tarafı cihaddır.” (Camiu’t-Tirmizî, Hadis No: 2616.)
 18. “Muhakkak ki Allah, birtakım şeyleri farz kılmıştır. Onları ziyan etmeyin. Birtakım cezâlar koymuştur. Onları çiğnemeyiniz. Birtakım şeyleri haram etmiştir. Onlara el uzatmayınız. Birtakım şeylerden de unutkanlık olmayarak size merhamet olsun diye sükût etmiştir. Onları araştırmayınız.” (Sünen-i Dârekutnî, Hadis No: 42.)
 19. “Dünyadan yüz çevir ki, Allah seni sevsin. İnsanların elinde olanlardan yüz çevir ki insanlar seni sevsin.” (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, Hadis No: 5972.)
 20. “Zarar vermek de, zarara zarar ile karşılık vermek de yoktur.” (İmam Mâlik, Muvatta, Hadis No: 1429)
 21. “İçinizden her kim bir kötülük görürse, onu eliyle; bunu yapamazsa diliyle onu değiştirsin. Onu da yapamazsa, kalbi ile buğz etsin. Bu sonuncusu, îmanın en zayıfıdır.” (Sahih-i Müslim, Hadis No: 49.)
 22. “Birbirinize hased etmeyiniz. Alışverişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize buğzetmeyiniz. Birbirinize dargın durmayınız. Birbirinizinin pazarlığı bitmiş alış verişini bozmayınız. Ey Allâh’ın kulları!.. Kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu aldatmaz. Ona hor gözle bakmaz.” (Sahih-i Müslim, Hadis No: 2664.)
 23. “Her kim bir mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyâmet günündeki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir.” (Sahih-i Müslim, Hadis No: 2699.)
 24. “Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse, ya hayır söylesin ya da sussun.” (Sahih-i Buharî, Hadis No: 6018.)
 25. “Allah şöyle buyurdu: «Her kim benim velîlerimden bir velîye düşmanlık ederse, şüphesiz ben ona savaş îlan ederim.»” (Sahih-i Buharî, Hadis No: 6502)
 26. “Şüphesiz Allah ümmetimden hatayı, nisyânı, mecbur kaldıkları şeyler(den meydana gelecek günahlar)ı bana bağışladı.” (Sünen-i İbn Mace, Hadis No: 2045.)
 27. “Dünyada bir garib bir kimse veya bir yolcuymuşsun gibi ol.” (Sahih-i Buhârî, Hadis No: 6416)
 28. “Her kim Allah rızası için bir ev yaparsa, Allah da onun için cennette bir ev yapar.” (Beyhaki, Şuabu’l-Îman, Hadis No: 2676.)
 29. “Son sözü «Lâ ilâhe illallah» olan kimse, cennete girecektir.” (Sünen-i Ebû Davud, Hadis No: 3118.)
 30. “Sizden birinize, ben anasından, babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe îman etmiş olamaz.” (Sahih Buharî, Hadis No: 15.)
 31. “En faziletli zikir «Lâ ilâhe illâllâh», en faziletli duâ «Elhamdülillah»tır.” (Tirmîzî, “Deavât”, 9)
 32. “Namaz dinin direğidir.” (Müsned, V, 231, 237; Tirmizî, “Îmân”, 8)
 33. “Sadaka verin ve sadaka ile hastalarınızı tedavi edin. Çünkü sadaka, belaları ve hastalıkları def eder.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îman, Hadis No: 3556)
 34. “Yarım hurma ile de olsa, cehennemden korunmaya bakın!” (Buhârî, Edeb 34, Zekât 10, Rikak 51, Tevhîd 36; Müslim, Zekât 66-70.)
 35. “Cennetin en yüksek derecesi, ahlâkını güzelleştiren içindir.” (Sünen-i Ebû Davud, Hadis No: 4802)
 36. “Bizi aldatan, bizden değildir.” (Müslim, Îmân 164, Fiten 16.)
 37. “Küçüklerine acımayan, büyüklerinin hakkını gözetmeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 15)
 38. “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6; Müslim, Sıyâm 203, Müsâfirîn 175)
 39. “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretenenizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)
 40. “İlim öğrenmek, her Müslümana farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17)

İslam ve İhsan

HADİS NEDİR?

Hadis Nedir?

MEŞHUR HADİS ALİMLERİ

Meşhur Hadis Alimleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.