Sorularla İslam

Ashab-ı Kiram’ın Fazileti

Ashab-ı Kiram’ın fazileti ile ilgili ayet ve hadis-i şerifler.

Yetimin Malında Tasarrufta Bulunacak Kimsenin Nelere Dikkat Etmesi Gerekir?

Orta büyüklükte bir fabrikası, menkul ve gayri menkulleri olan kimse vefat edince geride karısı ile, birisi bir yaşında diğeri 25 yaşında iki erkek çocuğu kalmı

Bir Babanın Sağlığındayken, Çocuklarından Birisine Verdiği Sermayede Mirasçıların Hakkı Bulunur mu?

Bir baba hayatta iken, çocuklarından birisine sermaye vererek bir market açmasını sağlamıştır. Baba ölünce mirasçılar bu market üzerinde hak iddia edebilirler m

Medine-i Münevvere’de Muahat

Peygamberimizin Medine-i Münevvere’de Müslümanlar arasında yaptığı kardeşlik akdi.

Erkek ve Kız Çocuğu Arasında Ayrım Yapmak Caiz midir?

Bazı yörelerde erkek çocuğu üstün tutuluyor. Sevgi, ilgi, mal bağışı gibi konularda ona kız çocuğundan daha fazla önem veriliyor. Bu caiz midir?

Mekke-i Mükerreme’de Muahat

Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme’de Müslümanlar arasında yaptığı kardeşlik akdi.

Muahat Nedir?

Muahat nedir, kimler arasında olmuştur? İslam tarihinde en güzel muahat (kardeşlik tesisi) örneği.

Ezan-ı Muhammedi

Ezan belirlenmeden önce namaza davet nasıl yapılırdı? Ezan nasıl ortaya çıktı? Ezan okunurken tekrar etmenin fazileti nedir? Ezanın fazileti hakkında hadis-i şe

Anne-Baba ve Çocukların Birbirine Karşı Davranışı Nasıl Olmalıdır?

Anne-babanın çocuklarına, çocukların da ebeveynine karşı davranışlarının ölçü ve sınırını belirleyen mesajlar var mıdır?

Mescid-i Nebevi Nasıl İnşa Edildi?

Mescid-i Nebi ne zaman ve ne amaçla yapıldı? Yeryüzünün en faziletli mescitlerinden Mescid-i Nebevi’nin inşası.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.