İMAN

Kadere Teslim Olmak Neden Zor?

Gelenek bize ne diyor? İstenmeyen bir halle karşılaşmamız durumunda ne demeliyiz? Kadere teslim olmak zor mudur?

“Kendisinde Şu Üç Haslet Bulunan Kimse İmanın Lezzetini Tadar” Hadisi

Îmânın tadını almaya vesile üç özellik nedir? Peygamberimiz (s.a.v.), “Kendisinde (şu) üç haslet bulunan kimse îmânın lezzetini tadar” buyuruyor...

Allah’ın Tövbelerini Kabul Edeceğini Bildirdiği Kullar

Allah Teala’nın birçok ayette tövbelerini kabul edeceğini bildirdiği kullar...

Sessiz Gemi

İnsanın kıymetini bilmediği ömrün bitişi Sessiz Gemi şiirinde nasıl anlatılıyor?

Allah’a Saygı İfadeleri

Her işe başlarken, Kur’an okunurken ve yüce yaratıcının adı anıldığı zaman kullandığımız Allah’a has saygı ifadeleri şunlardır.

Şehitlere Verilen Mükâfatlar

Şehit kime denir? Şehitliğin fazileti nedir? Kur’an’da ve hadislerde şehitler nasıl müjdeleniyor? Şehitlere verilen mükâfatlar...

Kıyamet Mahkemesinin Kanunları

Âhirette bütün insanların amel defterlerinin tartıldığı ve dünyâda yaptıklarının hesâbını verecekleri yer olan Mahkeme-i Kübrâ’nın kanunları şunlardır.

Öyle Bir Fitneden Sakının ki!

Fitne ne demektir? Fitne neden tehlikelidir? Sâlih kimseler aramızda bulunduğu halde helak edilir miyiz? Peygamberlerin diliyle lânetlenenler kimlerdir? Herkes

Deccâl’in Peşinden Kimler Gidecek?

Kıyamet alametlerinden biri olan Deccâl’in peşinden kimler gidecek? Deccal’in takipçileri/destekçilerini neler bekliyor? Doç. Dr. Murat Kaya yazdı.

Kul ile Allah Arasındaki Anlaşma

Ahit ne demektir? Allah ile kul arasındaki ilk ahitleşme/anlaşma ne zaman ve nasıl olmuştur? Allah’ın kullar, kulların da Allah üzerinde ne hakkı vardır? Hakk’ı

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.