HAYATIMIZ

15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi” başlığıyla yayınlandı.

“OKU” Emrinin Mânâsı Nedir?

Kur’ân-ı Kerîm’de Efendimize (s.a.v) gönderilen “OKU” emrinin mânâsı nedir? Oku emrini nasıl anlamalıyız? Oku emreinin muhatabı olan insan, Rabbini nerede bulac

Zikrullah ve Salavat İle İlgili Örnekler

Peygamberimiz (sav.) ve ashabı nasıl zikir çekerdi veya yapardı? Allah’ı zikretmenin fazileti nedir? Zikrullah ve salavat-ı şerife ile ilgili örnekler...

Âhirette Mutsuz Olmanın İlk Sebebi

Sâlih bir anne-babanın en belirgin özelliği nedir? Bir babanın en mühim vazifelerinden biri ne olmalıdır? Âhirette mutsuz olmanın ilk sebebi nedir?

Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Fazileti

Muharrem ayında tutulacak orucun fazileti iki şekilde yorumlanmıştır. Birincisi, Muharrem ayının herhangi bir gününde tutulacak nâfile oruç için geçerlidir. İki

Muharrem Ayının Fazileti

Muharrem ne demektir? Muharrem ayının fazileti ve önemi nedir? Bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?

Zalimlerin Sonunun Nasıl Olduğuna Bir Bak

İnsan neden azgın olur? Mal, zenginlik ve iktidar nedeniyle azanların sonu ne olmuştur? Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak...

Zarûrât-ı Hamseyi Muhafaza Edelim

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Zarûrât-ı Hamseyi Muhafaza Edelim” başlığıyla yayınlandı.

“Kur’ân’ı Öğrenin, Okuyun, Okutun ve Onunla Amel Edin!” Hadisi

Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup onunla amel etmenin fazileti nedir? Peygamberimiz (sav.) Kur’ân ile hemhâl olma ve onun tâlîmi hususlarında mü’minlerin mes’ûliyetini bi

İslam, İnandığımız Gibi Yaşamayı Bize Emreder

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “İslam, İnandığımız Gibi Yaşamayı Bize Emreder” başlığıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.