İbn Arabî Hazretleri’nin Emr-i Muhkem Eserinde Geçen Şeyhte Olması Gereken Özellikler

İbn Arabî hazretlerinin Emr-i muhkem adlı eserinde bahsettiği mürşidde bulunması gereken özellikler nelerdir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

İbn Arabî’ye âid bu eserin Osmanlıca tercümesinde şeyhlik şartları olarak sayılanlar şunlardır:

a- Şeyh, mürîdinin kâbiliyet, zaaf ve ilgilerinin hangi noktada olduğunu bilmelidir.

b- Mürîdi izinsiz tekkeden dışarı bırakmamalıdır.

c- Mürîdinin kendisine uymada sadâkatini denemeden mürîdliğe kabûl etmemelidir.

d- Şeyhlik makâmına kendiliğinden değil, şeyhinin emri ya da mânevî bir işâretle geçmelidir.

e- Konuşurken kendisine karşı çıkanlarla tartışma ve münâzaraya girmemelidir.

f- Mürîdlerinin gönlünden saygınlığını giderecek işlerden sakınmalıdır.

g- Biri herkese, diğeri ihvânına, diğeri tek tek mürîdlerine âid olmak üzere üç meclisi olmalıdır.

h- Hak Teâlâ ile kulluk için farz ibâdetler dışında özel bir zamanı olmalıdır.

i- Mürîdini vaktini kontrole alıştırmalıdır.

j- Mürîdinin rüyâ ve vâkıası hakkında söz söylememelidir.

k- Mürîdlerinin kendi aralarında uzun boylu konuşma ve gidip gelmelerine izin vermemelidir.

l- Mürîdleriyle gece gündüz bir kereden fazla görüşmemeli, kendi hücresinde kalmalıdır.

m- Mürîdini hücreye yerleştirmeden önce kendisi gidip orada iki rekât namaz kılmalıdır.

n- Mürîdler, şeyhin tabiî ihtiyaçlarını gördüğü ortamlara muttalî olmamalıdır.

o- Halvete girecek mürîdlerini yiyecek ve perhîz konusunda eğitmelidir.

p- Şeyh zayıf ihvânını başka şeyhler ve ihvânlarıyla ihtilâta bırakmamalıdır.

r- Kendinden üstün bir şeyh görünce ihvânıyla gidip onun nasîhat ve ziyâretinde bulunmalıdır.[1]

Dipnot: [1].     İbn Arabî, Emr-i muhkem, trc: Mustafa Şerif, İstanbul 1310, s. 11-27.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KÂMİL BİR MÜRŞİDE BAĞLANMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Kâmil Bir Mürşide Bağlanmanın Hükmü Nedir?

MUHYİTTİN İBN ARABİ KİMDİR?

Muhyittin İbn Arabi Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.