Gerçek Saadet O’nun İzinde

Yüzakı Dergisi'nin 165. sayısı çıktı. 

Yüzakı'nın tanıtım yazısında şunlara yer veriliyor:

19 Kasım 2018 Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz’in doğumunu, artık Mevlid-i Nebî Haftası başlığı altında ve kamerî takvim ile tes’îd ve tebrik etmekteyiz.

Peygamberimiz;

  • Âlemlere rahmet...
  • Sirâc-ı münîr...
  • Raûf ve rahîm...
  • Üsve-i hasene...

O’na bizi götürecek yol ise;

TAKVÂ YOLU, RAHMET YOLU...

Dedik ki; Velâdet Kandili vesilesiyle olsun Peygamber Efendimiz’i gündemde tutalım.

Şiir şiir, nesir nesir, fikir fikir O'nu işleyelim gönüllere ve dimağlara...

O’nun sözlerini görmezden gelmek için «uydurma» diyenleri de, O’nun tatbikatlarını «tarihsel» sayıp saf dışı etmeye çalışanları da susturmak ve ıslah etmek için; O’nu anlatalım, tekrar tekrar O’nun nasıl bir nimet olduğunu idrâk edelim.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; O'ndan uzaklaşmanın meydana getirdiği câhiliyyeti madde madde  sayarak devâ ve dermanı şöyle dile getirdi:

"Ömür boyu O’nun izinde bir hayat sürmeli. Îmanda, ibâdette, davranışlarda, her türlü güzel ahlâk ve insâniyette O’nunla aynı, O’nunla beraber yaşamak, iki cihanda da en büyük saâdet."

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Muhabbetullâh»ın en ulvî basamağı olan Muhabbet-i Rasûlullâh’ı, ashâbın, Hak dostlarının ve âşık gönüllü ediplerin ifadeleri ve kıssalarıyla kaleme aldı.

Mevlânâ’dan Sır ve Hikmet İncileri köşesinde; şeytanın inanç ve fikir sahasındaki vesveseleri ve tedbirleri var.

Yazarlarımız, Peygamberimiz’in rehberliğini dile getirdiler. Rebîü’l-evvel ve Velâdet Kandili’ni daha kalıcı ve tesirli şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi  işlediler. O'ndan ve getirdiği yoldan inhirâf edenlere tenkitlerde bulundular.

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- el-Emîn idi. «Emin İnsan» olmayı anlattılar.

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; içtimâîleşmeyi, yardımlaşmayı öğretti. Komşu hakkını anlattılar.

O’nun mübârek sözlerini, Kur’ân ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Hâlbuki Cenâb-ı Hakk’ın âyetleri, O’na gerçek kıymetini vermekte. Bu âyetleri hatırlattılar.

Şairlerimiz; na‘tlar yazdılar, Efendimiz’e seslenen ilâhîler yazdılar.

Dosyamızda;

Necip Fazıl’ın «Bir Adam Yaratmak» eserinden satırlarla «Kader Sırrı» var.

Kur’ân mûcizelerinden biri, süt nimeti hakkında enteresan bilgiler ve tefekkür malzemesi var.

Hak dostu Sümbül Sinan, Ravza-i Mutahhara’ya Kubbe-i Hadrâ’yı ilk kez inşâ eden Kayıtbay, hilyesiyle meşhur Hâkānî, güzîde na‘tıyla bildiğimiz Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU var.

Kaybettiğimiz zâtlara tâziye ve tarihler var. Tesbihçi Hüseyin Efendi ve Bahâeddin KARAKOÇ'a...

Mevlid-i Nebî Haftası kitaplığımıza bu yıl güzîde bir eser daha eklendi:

En Büyük Nimet... En güzel kandil hediyeniz bu güzel eser olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi: www.yuzaki.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.