GAFLET NE DEMEK?

Gaflet: Gâfil olma hâli, gâfillik. Nefsin arzularına uyarak zamanı boşa geçirmek veya önemsiz şeylerle uğraşmak anlamlarına gelir.

GAFLET KELİMESİNE ÖRNEKLER

Îmânî bir duygu derinliğiyle takviye olunmuş bir tefekkür, insana dâimâ huzur verirken; sırf kuru aklın hudutları içerisinde kalmak, ihtirâsı ve hodgâmlığı artırır, kalbi de zaafa uğratıp gaflete dûçâr eder.

*****

Dînimizin tefekkür ve tahassüse verdiği ehemmiyete rağmen, dünyevî meşgalelere ağırlık vermekten doğan gafleti sebebiyle insan, umûmiyetle seviyeli ve ciddî bir tefekkür ve tahassüsten uzak yaşar. Bunun neticesi olarak da ölümü ve bu cihânın bir imtihan diyârı olduğu gerçeğini unutur.

*****

Kâinâtı tefekkür eden insan, Yüce Rabbimizin murâdını kavrayıp, O’nun her şeyi bir gâye ile yaratarak kullarının hizmetine verdiğini idrâk etmelidir. Sonra da Cenâb-ı Hakk’a karşı mes’ûliyetlerini düşünüp kulluk vazifelerine ihtimam göstermelidir. Zira Cenâb-ı Hakk’ın bu muazzam ikram ve ihsanları karşısında duygusuz ve nankör kalmak, insanlık şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan çok acı bir gaflettir!

*****

Kur’ân-ı Kerîm’e son derece tâzim ve hürmet göstermek îcâb eder. Mushaf’a yapışık olan dış kabına ve cildine bile abdestsiz olarak dokunmak yasaktır. Abdestsiz kişi, elbisesinin yeniyle de Mushaf’ı tutamaz. Ona hürmet ve tâzîmi zedeleyecek tavırlar içinde bulunmak da büyük bir gaflettir.

*****

İşte Allâh’ın kudreti… İşte insanın acziyeti… Bütün insanlık, ister istemez ilâhî takdîre boyun eğecek ve teslim olacak… Hâl-i hayâtında emr-i ilâhîye karşı çıkıp inatla diklenen zorba ve mütekebbirler bile o an hiçbir îtiraz sesi yükseltemeyecek… İdrâki üzerindeki sayısız gaflet perdeleri kalkan insan, kâinattaki asıl hükümranlığın yalnızca Allâh’a ait olduğunu, bütün gerçekliğiyle ancak o an anlayabilecek…

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle