Erkek, Kadın ve Çocuklar İçin Cenaze Duaları

Cenâze erkek, kadın, erkek çocuk veya kız çocuğu ise nasıl dua edilir? Cenâze duası nasıl okunur? Erkek, kadın ve çocuklar için cenaze dualarının okunuş ve anlamlarını yazımızda okuyabilirsiniz.

Vefât eden bir Müslümanın arkasından yapılabilecek ilk işlerden biri de cenaze duası okumaktır.

CENAZE DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Cenâze erkek ise okunacak dua:

Okunuşu: “Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâm ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmân ve hussa hâzelmeyyite birravhi verrâhati velmağfire- ti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil emne vel büşrâ vel kerâmete vez zülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı mağfiret buyur. Yâ Rab! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini îman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, rızâna erdir. Yâ Rab!.. Eğer bu ölü, muhsin (iyilik sahibi) ise, Sen ihsanını artır ve eğer günahkâr ise affet. Kendisine emniyet, sevinç, iyilik ver ve rahmetine yakın kıl, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!...”

Cenaze kadın ise okunacak duâ:

Okunuşu: “Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâm ve men teveffeytehû minnâ fetevef-fehû alel îmân ve hussat hâzihil meyyitete birravhi verrâhati velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kânet muhsineten fezid fî ihsâniha ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkıhel emne vel büşrâ vel kerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı mağfiret buyur. Yâ Rab! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini îman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, rızâna erdir. Yâ Rab! Eğer bu ölü, muhsin (iyilik sahibi) bir hanım ise, Sen ihsanını artır ve eğer günahkâr ise affet. Kendisine emniyet, sevinç, iyilik ver ve rahmetine yakın kıl, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”

Cenâze erkek çocuk ise okunacak duâ:

Okunuşu: “Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâm ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmân. Allâhümmec’alhü lenâ feradan vecalhü lenâ ecran vec’alhü lenâ şâfian ve müşeffian birahmetike yâ erhamerrâ- himîn.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanları- mızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı mağfiret buyur. Yâ Rab! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini îman üzere öldür. Allâh’ım! Onu bize bir hazırlık yap. Onu bize önden gönderilmiş bir sevap kıl. Onu bize şefaatçi ve şefaati kabul edilmiş kıl. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!”

Cenâze kız çocuğu ise okunacak duâ:

Okunuşu: “Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâm ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmân. Allâhümmec’alhâ lenâ feradan vecalhâ lenâ ecran vecalhâ lenâ şâfiaten ve müşeffiaten birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı mağfiret buyur. Yâ Rab! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini îman üzere öldür. Allâh’ım! Onu (o hanım kızımızı) bize bir hazırlık yap. Onu bize önden gönderilmiş bir sevap kıl. Onu bize şefaatçi ve şefaati kabul edilmiş kıl. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!”

Kaynak: Diyanet

İslam ve İhsan

CENAZE DUASI

Cenaze Duası

CENAZE NEDİR? CENAZE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER NELERDİR?

Cenaze Nedir? Cenaze İle İlgili Hükümler Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.