Birtakım Âlet ve Cisimlerden Yararlanarak Yapılan Sihir Türü Var mıdır?

Göz bağlayıcılığı ve el çabukluğu ile yapılan sihir nasıl bir şeydir? Birtakım âlet ve cisimlerden yararlanarak yapılan sihir türü var mıdır?

El çabukluğu ve göz bağlayıcılık; hokkabazlık da denilen, duyuları aldatma tarzında bir sihir ve büyü türüdür. İnsanı algı yanılmasına götürür. Gündelik hayâtta da bu tür algı yanılmaları vardır. Nitekim vapur ve trende giderken bâzen vâsıtayı sâbit, yeri hareket hâlinde sanırız. Gözbağcılığın gizli birtakım etkileri olabilir. Nitekim A’râf sûresinde: “İnsanların gözlerini büyülediler[1] âyeti buna işârettir.

San’at, resim, mûsikî hileleri ve birtakım âletlerden istifâde ile yapılan sihir türü vardır. Eskiden cisim ve ilâçların, kimyasal maddelerin kimyevî özelliklerinden yapılan sihir türleri de vardı. Nitekim Firavun’un sihirbazları iplerini ve değneklerini civa ile doldurmuştu. Isı verilip ya da güneşle civa ısınınca değnek ve ipler oynamaya başladı. Halk da bunu hareket eden yılan sandı.

Eskilerin simyâ dedikleri ilmin etkileriyle bakırı ve taşı altına çeviren simyevî maddelerin varlığından bahsedilir. Uyuşturucunun da büyüleyici bir etkisi vardır.

Bugün psikolojik harbde kullanılan beyin yıkama usûlleri de bir tür sihirdir. Şarlatanlıkla muhâtabı kendine çekerek psikolojik etkilemeyle, ta’lik-ı kalb/kalbi ve duyguları etkileme de büyüleyici uygulamalardır. İsm-i a’zamı bilme iddiâsı, cin çağırma, paradan, kudretten bahsederek güçle etkileme, telkin yoluyla işleri yürütme, dolandırıcı sihirbazlık, satıcıların etkileme tarzıyla yaptıkları reklam zulmü ya da karşı propaganda hep büyü ve afsun türü uygulamalardır.

Aynı şekilde nemmâm/lâf taşıyıcılık, gammâzlık, kaş göz işâreti ile etkileme, el altından yürütülen tezvirat, bozgunculuk, vâsıtalı ve vâsıtasız her türlü tahrik sihirdir.

Bugünün çağdaş sihri ise televizyon ve internettir. Nitekim onların görüntülerini yansıtan ekrana böyle bir etki meydana getirdiğinden olmalıdır ki “magic box/sihirli kutu” adı verilir. Ayrıca televizyon reklamlarındaki görüntülerin tüketiciler üzerinde büyüleyici bir tesîr meydana getirdiği bilinmektedir.

[1].       el-A’râf, 7/116.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.