Bir Defada Üç Talakla Boşamanın Hükmü Nedir?

Bir defada üç talakla boşamanın hükmü nedir? Bir koca eşini tek sözle üç defa veya aynı mecliste ayrı ayrı cümlelerle üç defa boşuyor. Bu boşamalar geçerli midir?

Bir kocanın eşi üzerinde üç kez boşama hakkı vardır. Bunu sünnete uygun olarak bir defa ric’î boşama şeklinde kullanması en güzelidir. Çünkü öfkesi geçince bu kadınla yeniden evliliğini sürdürmek isteyebilir. Ancak boşamayı üç kez yaparak eşiyle bütün bağlarını koparmak ve yeniden barışma ümidini ortadan kaldırmak istediği takdirde acaba bu üç kez boşama geçerli olur mu?

ÜÇ TALAKLA BOŞANMA

Ashâb-ı Kirâmın büyük çoğunluğuna ve dört fıkıh mezhebinin temel görüşüne göre, bir sözle kadın üç talakla boşansa, üç boşama hakkı birden kullanılmış olur. Eşine karşı; «Seni üç talakla boşadım», «Seni üçten dokuza boşadım» veya «Seni yüz talakla boşadım» demek gibi.

Dayandıkları delil kitap ve sünnettir. Kur’ân’da şöyle buyurulur: «Eşlerinizi boşadığınız zaman, iddetlerinde boşayın.»[1] «Boşama iki defadır. Sonra ya iyilikle geçinmek veya güzellikle ayrılmak gerekir.»[2] Bir sonraki ayette ise ayrıca üçüncü boşamadan söz edilir.[3]

Bir sözle üç boşamanın gerçekleşebileceğini ifade eden çeşitli hadisler de vardır. Nitekim, Fâtıma binti Kays (r. anhâ) eşi tarafından üç talakla boşanmış ve nafaka için Hz. Peygamber’e başvurmuştu. Fakat bu isteği Allah elçisi tarafından reddedilmiştir. Eğer üç boşama geçerli sayılmasaydı onun nafakadan mahrum bırakılmaması gerekirdi.[4]

Ancak İbn Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye ile bunlara uyanlar üç boşamanın ayrı zamanlarda yapılması görüşündedir. Nitekim İbn Abbas’tan şöyle dediği nakledilmiştir: «Hz. Peygamber ile Ebûbekir zamanında ve Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk iki yılında üç talâk bir idi. Sonra Ömer (r.a.) dedi ki: Halk kendilerine mühlet verilmiş olan bir konuda acele gösterdiler. Biz de bunu kabul etsek dedi ve bunu geçerli saydı.»[5]

Bu hadîs, Hz. Ömer’den önceki dönemde üç boşamanın bir talak sayıldığını açıkça ifade etmiyor. Belki halkın boşama işinde acele etmediğini ve eşini ric’î talakla boşamayı tercih ettiğini ve böylece evliliğin devam etmesi için açık bir kapı bıraktığını belirtmiş oluyor. Ancak Hz. Ömer döneminde bir defada üç talakla boşamalar arttığı için onun bu yayılan uygulamayı geçerli saydığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan ayrı cümlelerle üç defa boşama durumunda ikinci ve üçüncü boşamaların birincinin tekrarı ve güçlendirilmesi anlamına geldiğini düşünmek de gerekiyor.

Dipnotlar:

[1]. Talâk, 65/1. [2]. Bakara, 2/229. [3]. Bakara, 2/230. [4]. Müslim, Talâk, 38. [5]. Müslim, Talâk, 2; Ebû Dâvûd maa Avnî’l-Ma’bûd, II, 226, 227.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İSLAM’DA EVLİLİĞİ SONA ERDİREN DURUMLAR

İslam’da Evliliği Sona Erdiren Durumlar

BİR SEFERDE 3 TALAKLA BOŞAMANIN HÜKMÜ

Bir Seferde 3 Talakla Boşamanın Hükmü

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Senden bosaniyorum (2 dakika kavga)sana dedim sensen bosaniyorum senden bosaniyorum senden bosaniyorum . Bur meclis bi yer sayiliyormu?

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.