İslama Göre Çocuk Yetiştirmede Anne-babanın Görevleri

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi çocuk yetiştirmede anne-babanın dikkat edeceği hususlarları anlatıyor. [Video 2 dk. 45 sn.]+

1- Evlâtlarımıza gönle hoş gelen isimler konulacak.

2- Dînî tahsile birinci derecede ehemmiyet verilecek. Zira ahlâkî yapı, dînî yapıya bağlıdır. Yavrularımıza, bir imtihan dershânesinde olduğumuz dâimâ telkin edilecek.

3- Anne-baba, evlâdına örnek olarak davranış güzellikleri sergileyecek. Bunun zıddı, münâkaşalı ve kavgalı ortamda yetişen çocuklar huysuzlaşır, hırçınlaşır. Huzurlu ve dengeli bir ortamda ise güzel huylar ve terbiye ile büyür çocuk. Ana-baba eğer bir şeyde münâkaşa edecekse çocukların yanında bunu yapmaması lâzım. Çocuklara en büyük kötülüğü vermiş olurlar.

4- Çocukların davranışlarının, onlara hissettirilmeden kontrol edilmesi zarurî. Göz önünde yapmadıkları kabahatleri gizlice yaparlar. Onu da anne-baba saklarsa, bu, alışkanlık hâline gelir çocukta.

5- Yavrularımızın güzel işleri takdir edilecek, mükâfatlandırılacak. Hatâlı işleri ise tatlı bir dille îkaz edilecek. Kusurlarının tekrarlanmamasına dikkat edilecek.

6- Çocuklara sık sık ceza vererek arsız hâle getirmemeli. Sık sık ceza da çocuğu arsız hâline getirir. Azarlanmaktan arsız hâle gelen çocuk, yapmış olduğu kötülükleri huy edinir. Ondan sonra kendisine yapılan nasihatler de öğütler de fayda vermez.

7- Emirler, yasaklar, kâideler, dînî mevzular öğretilirken, kavrayabileceği şekilde öğretilmeli. Nasıl süt çocuğuna baklava verilmez, onun idrâkine göre îzah etmek lâzım. Tabi o da bir eğitim meselesidir.

8- Âdâb-ı muâşeret üzerinde ciddiyetle durulması zarurîdir. Anne-baba çocuğun şahsiyet ve kimlik kazanmasında, kibar, zarif, ince ruhlu olarak yetişmesinde örnek olacak. Baba-anne örnek olacak ki evlât da onu taklit edecek.

9- Yine çocuklara, yerken, içerken, Allâhʼın nîmetleri hatırlatılacak. Besmele, hamd, şükre alıştırılacak. Küçük yaşlarda ibadet aşkı, hizmet zevki verilecek.

10- Velhâsıl, yavrularımızın kusursuz olmasını istiyorsak, kusursuz anne-baba olmaya gayret etmemiz zarûrî olmuş oluyor.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.