Allah’ın İstediği Kâmil İnsan Modeli

Cenâb-ı Hak, İslâm ile murâd ettiği kâmil insan modelini, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-ʼin şahsında sergilemiş, Oʼnu emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak, kıyâmete kadar gelecek bütün insanlığa armağan etmiştir. Dolayısıyla insanlığın kemâli, Efendimizʼe benzeyebildiği nisbettedir

Hüdâyî Hazretleri buyurur:

Ey menba-ı lûtf u cûd,[1]
Yerin makâm-ı Mahmûd,[2]
Yaratılmıştan maksûd,
Senʼsin yâ Rasûlâllah!

Cenâb-ı Hak;

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ

(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz ki Sen, yüce bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) buyurarak Oʼnun ahlâkını bizzat medh ü senâ etmiştir.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de;

“Ben ancak mekârim-i ahlâkı (en yüce ahlâkı) tamamlamak için gönderildim.”[3] hadîs-i şerîfiyle, vazifesinin gâyesini beyan buyurmuştur.

Dolayısıyla bizler de Oʼnun yüce ahlâkını tefekkür edip kendi hâlimizi Oʼna yaklaştırmaya çalışmalıyız. Kendimizi âdeta nebevî ahlâk aynasında seyredip kusurlarımızı telâfîye ve hâlimizi ıslâha gayret göstermeliyiz.

Meselâ Hüdâyî Hazretleriʼnin ifadesiyle Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, “menba-ı lûtf u cûd” yani “lûtuf ve cömertlik mâdeni”dir.

Hakîkaten Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yaşama zevkini bir kenara bırakmış, yaşatma sevdâsına gönül vermişti. Ümmetinin açlarını doyurmanın mânevî hazzıyla âdeta kendi açlığını unutuyordu. Verecek bir şey bulamadığında bazen borçlanıyor, yine de infak etmekten geri durmuyordu. Fakir düşmekten korkmaksızın, bilâkis sevinerek infak ediyordu.

Ayrıca O’nun lûtuf ve cömertliği, sadece maldan-mülkten yapılan fedakârlıklardan ibâret değildi. O, her türlü imkânı cömertlik için bir vesîle addediyordu.

O’nu örnek almakla mükellef olan bir müʼmin de, kendisine nasîb olan her türlü imkândan cömertçe infak etmelidir. Nasıl ki dînen zengin sayılan bir müʼmin, malının zekât ve sadakasını veriyorsa, meselâ ilim ve irfan sahibi bir müʼmin de, bunun zekât ve sadakasını, tebliğ ve irşad hizmetleriyle vermelidir.

ALLAH YOLUNDA CÖMERTÇE VE FEDAKÂRCA HİZMET ETMENİN ÖNEMİ

Yani müʼmin; canıyla, malıyla, vaktiyle, nakdiyle, kalemiyle, kelâmıyla, bedenî gücüyle, makam ve mevkii ile, çevresi üzerindeki tesir gücüyle, velhâsıl her türlü imkân ve kâbiliyetiyle, Allah yolunda cömertçe ve fedakârca hizmet etmelidir.

Bütün bu imkânları Allah için kullanmak nasıl ki cömertlik muktezâsı ise, bunun zıddı olan hâl ve davranışlar da cimrilik ve pintilik cümlesindendir.

Bu hususla ilgili olarak şu hadîs-i şerîf, gönüllerimize ne kadar da hassas bir ölçü telkin etmektedir:

Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz bir seher vakti bir şey dikiyordu. İğnesini kaybetti. Kandil de sönüverdi. O esnâda Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz içeri girdi ve ev O’nun nûruyla aydınlanıverdi. Hazret-i Âişe de iğnesini buldu. Bunun üzerine:

“–Yâ Rasûlâllah, yüzünüz ne kadar da nurlu ve aydınlık!” dedi.

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Kıyâmet günü beni göremeyen kimseye yazıklar olsun!” buyurdu.

Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ-:

“–O gün sizi kim göremez?” diye sordu. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Cimri (göremez)!” buyurdu.

Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ-:

“–Cimri kimdir?” diye sorunca, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–İsmimi duyduğunda bana salevât getirmeyen kimse!” buyurdu.[4]

İşte cömertlik ve cimrilik bahsindeki bu nebevî bakış tarzını, diğer sâlih amellere de teşmil etmek mümkündür. Buna göre;

–İmkânı olduğu hâlde Allah için yapabileceği bir hayırdan mâzeretsiz olarak geri durmak da bir nevî cimriliktir.

–Sıhhati ve gücü yerindeyken nefsine uyarak kulluk gayretlerinden uzak kalmak da cimriliktir.

‒Hakkı ve hayrı söyleme mevkiinde bulunup da zulüm ve haksızlıklara karşı suskun kalmak da cimriliktir.

–Kâbiliyet ve istîdâdı varken, İslâmʼın intişârı yolundaki tebliğ ve irşad hizmetlerinden geri durmak da, büyük bir cimriliktir.

ALLÂH’IN SİZİ BAĞIŞLAMASINI VE CENNET’E KOYMASINI İSTEMEZ MİSİNİZ?

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ın naklettiği şu hâdise, bu hakîkati ne güzel îzah etmektedir:

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ashâbından biri, içinde tatlı su gözesi bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti ve:

“–Keşke insanlardan ayrılıp şu vâdide otursam. Ama Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den izin almadan bunu aslâ yapmam.” dedi. Sonra arzusunu Efendimiz’e anlattı. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Böyle bir şey yapma! Çünkü sizden birinin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi, evinde oturup yetmiş sene namaz kılmasından daha fazîletlidir.

Allâh’ın sizi bağışlamasını ve Cennet’e koymasını istemez misiniz? O hâlde Allah yolunda cihâda çıkınız. Kim devenin sağılacağı kadar bir süre bile olsa, Allah yolunda cihâd ederse, mutlaka Cennet’e girer.” buyurdu. (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 17)

Düşünmeliyiz ki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Allah yolundaki gayretlerinden hiçbir zaman yılmadı, yorulmadı dinlenmedi. “Ben tatildeyim, izinliyim, bir müddet bana gelmeyin…” demedi. Bilâkis, gayret ve fedakârlıklarla, bilhassa da hidâyetlere vesîle olarak Cehennemʼden insan kurtarmakla dinlenip huzur buldu.

Hâl böyleyken bir müʼmin, Allah yolundaki gayret ve fedakârlıklarını nasıl yeterli görebilir?! Âhireti için ebedî saâdet sermayesi hazırlama imkânı varken, nasıl bir kenara çekilip oturabilir?!.

Bizler de Peygamber Efendimiz’le âhirette beraber olmak istiyorsak, amellerimiz gibi, duygu, düşünce, endişe, gâye ve gündemlerimizi de Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼinkiler ile aynı hâle getirmeye gayret göstermeliyiz.

Şu rivâyet, Hazret-i Âişe Vâlidemizʼin şahsında bütün ümmete ne kadar da mânidar bir ders vermektedir:

Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz buyuruyor ki:

“Bir gece Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i kaybettim. Hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim. Aramaya başladım, sonra dönüp geldim. Baktım ki O rükûda veya secdede şöyle diyordu:

سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلّٰا اَنْتَ

«Allâhʼım, Senʼi bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, Sana hamd ederim. Senʼden başka ilâh yoktur.»

Dedim ki:

«–Babam, anam Sana fedâ olsun! Ben nelerle meşgulüm, sen nelerle?!.»” (Müslim, Salât, 221)

Bizler de hâlimizi bir düşünelim:

‒Allah Rasûlü’nün kalbinde ne vardı, bizim kalbimiz nelerle meşgul?

‒Efendimizʼin derdi-düşüncesi neydi, bizim derdimiz ne?

‒O, ömrü boyunca ne için gayret etti, biz nelerin peşinde koşuyoruz?..

Velhâsıl, Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-ʼın buyurduğu;

حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا

“İlâhî mahkemede hesaba çekilmeden evvel, nefsinizi hesaba çekin!”[5] îkâzına kulak vererek, mânevî vaziyetimizi sık sık gözden geçirmeli, nebevî ahlâka göre hâlimizi mîzân etmeliyiz.]

Cenâb-ı Hak, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in gönül dokusundan hisseler alarak, gücümüz nisbetinde Oʼnun hâliyle hâllenmeyi, ahlâkıyla ahlâklanmayı, Oʼna lâyık bir ümmet olabilmeyi, cümlemize lûtf u keremiyle nasip ve müyesser eylesin.

Âmîn!..

Dipnotlar:

[1] Menba-ı lûtf u cûd: Lûtuf ve cömertlik mâdeni/kaynağı.

[2] Makâm-ı Mahmûd: Övgüye değer bir makam. (Bkz. el-İsrâ, 79) Gelmiş geçmiş bütün insanların gıpta ettiği, Peygamber Efendimizʼe mahsus olan, mahşer halkına şefaat etme makamı.

[3] Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8.

[4] Şemsüddîn Ebu’l-Hayr Muhammed bin Abdurrahman es-Sehâvî, el-Kavlü’l-Bedîʻ fi’s-Salâti ale’l-Habîbi’ş-Şefîʻ (Dâru’r-Reyyân li’t-Türâs, ts.), 153. Ayrıca bkz. Tirmizî, Deavât, 100.

[5] Tirmizî, Kıyâmet, 25.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2023 – Ekim, Sayı: 452

İslam ve İhsan

KAMİL İMANIN ALAMETİ

Kamil İmanın Alameti

KÂMİL MÜ'MİN NASIL OLUR?

Kâmil Mü'min Nasıl Olur?

KÂMİL BİR MÜ'MİNİN VASIFLARI

Kâmil Bir Mü'minin Vasıfları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.