Zemzemin Özellikleri

Zemzem suyu içmek sünnet mi ve sevap mı? Zemzem suyu nasıl içilir? Zemzem suyunun maddi-manevi faydaları nelerdir? Hemze, Tayyibe, Tahire, Şarabü'l-Ebbar olarak da bilinen zemzem suyunun faydaları ve özellikleri...

Hac görevi yerine getirilirken, veda tavafından ve iki rekat namazdan sonra Kabe'ye bakarak zemzem içmek ve kendi üstüne dökmek sünnettir. Şifa verici bir özelliği olduğu yolunda söylenenler zemzeme daha büyük bir önem verilmesine yol açmıştır. Bu nedenle hacılar Mekke'den ayrılırken armağan olarak vermek üzere yanlarında zemzem götürürler. Ziyarete gelenlere ikram edilen zemzem kıbleye dönülerek ayakta ve besmeleyle içilir.

Zemzem Kuyusu’nu besleyen üç ana kaynağın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan birincisi Hacerülesved, ikincisi Ebû Kubeys ve Safâ tepesi, üçüncüsü ise Merve tepesi yönünden akmaktadır.

ZEMZEM SUYUNUN MADDİ-MANEVİ FAYDALARI

Kutsal görülmemekle birlikte zemzem suyunun bir şifa ve bereket kaynağı olduğu belirtilir. Bu konuda pek çok rivayet zikredilmektedir. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir; şifa niyetiyle içene, Allah Teâlâ şifa verir.” [1] Zemzemin aynı zamanda şifa verici bir tarafı olduğu, ateşi düşürdüğü de rivayet edilir.

Ateşli bir hastalığa yakalanan Ebû Cemre ed-Dubeî’ye İbn Abbas, “Sendeki bu hastalığı zemzem suyu ile serinlet! Çünkü Resulullah, ‘Yüksek ateş, cehennemin şiddetli sıcağından bir parçadır. Siz onu su ile (yahut zemzem suyu ile) serinletin! buyurdu” der. [2] Bazı rivayetlerde anlatıldığına göre, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kalbi zemzemle yıkanmış, iman ve hikmetle doldurulmuş ve manevi kirlerden arınması zemzemle olmuştur. [3]

ZEMZEM SUYUNUN MADDİ-MANEVİ FAYDALARI

Allâh’ın Hazret-i İbrahim’in sıdkına, Hazret-i Hâcer’in teslîmiyetine ikrâmı olarak çölün ortasında ne kadar istifade edilse tükenmeyen bir rahmet pınarıdır.

Hiçbir su kaynağında görülmeyen nitelikleri bulunan zemzemin bazı özellikleri ise şöyledir [4]:

  • Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre, dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su zemzem. Yani mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırıyor.
  • Batıda yapılan lâboratuvar çalışmalarına göre zemzem, diğer sulara nazaran çok daha az kükürt ihtivâ ediyor.
  • Diğer tüm sulara oranla çok daha fazla mineral barındırıyor bu sebeple çok daha besleyici.
  • Açsanız açlığınızı, susuzsanız susuzluğunuzu gideren tek su. (Ebû Zer Hazretleri bu hakikati tecrübe etmişti. İki ay boyunca sadece zemzem ile yaşamış hattâ kilo almıştı.)
  • Yüksek kalsiyum ve magnezyum tuzu ihtivâ etmesi sebebiyle, yorgun insanların yorgunluğunun gitmesini sağlıyor.
  • Alman kimyacıların yaptığı çalışma neticesinde; normal bir su ile karıştırıldığında katıldığı suya baskın gelip, bütününü mayalayarak diğer suyu da zemzeme çeviriyor.
  • Zemzem Araştırma Merkezi kayıtlarına göre zemzem kuyusundan saniyede 8.000 litre su çekiliyor. Bu, günde 691,2 bin litre zemzem demektir. 24 saat boyunca su çekilip, 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine geliyor.
  • Su kristalleri üzerine araştırmalar yapan Japon bilim adamı Dr. Masaru Emotu ise zemzem üzerinde yaptığı araştırmaların neticesinde şunları söylüyor:

“Zemzemde büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir ama kendi değişmez. Zemzemin kristal düzeni ve yapısı çok farklı, çan sesini duyduklarında kararıyorlar. Her bir kristalin Kâbe-i Muazzama’ya benzeyen bir doku yapısı var. Kur’ân-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiğini tespit ettim. Fizikî ve kimyevî özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hâfızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor.” (Kemal ÖZER, Hangi Suyu İçmeli?, s. 55-56)

ZEMZEM SUYUNUN KAYNAĞI KURUYOR MU?

Son dönemlerde Mescid-i Haram çevresindeki inşaatlardan dolayı zemzem kaynaklarının kuruduğu iddia edilmişti. Zemzem kaynaklarının kuruduğu iddialarına geçtiğimiz yıllarda yanıt veren Mekke Belediye Başkanı Usame el Bar, zemzemin Allah-ü Teala’nın Müslümanlara bir nimeti olduğunu hatırlatmış ve "Mekke’nin susuz kaldığı, yer altı sularının kuruduğu dönemlerde bile zemzemin seviyesinde bir alçalma olmadı. Zemzem kuyusundan ne kadar çok su çekerseniz o kadar fazla doluyor kuyu. Eksilme söz konusu bile değil" demişti.

Dipnotlar: 1) İbnü’l-Mülakkın. (1405/2004). el-Bedrü’l-münîr (nşr. Mustafa Ebü’l-Gayz vd.), Riyad: Dârü’l-hicre, VI, 302. Hadis ile ilgili olarak Hâkim en-Nîsâbûrî, Cârudi dışında hadisin sahih olduğunu belirtir (el- Müstedrek, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411/1990, I, 646).  2) Buhârî, Bed’ü’l-halk, 10. 3) Müslim, Îmân, 264; Tirmizî, Tefsîrü’l-Kur’ân, 94. 4) Osman Nûri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Eylül 2014.

İslam ve İhsan

ZEMZEM NE DEMEK?

Zemzem Ne Demek?

ZEMZEM NASIL İÇİLİR?

Zemzem Nasıl İçilir?

ZEMZEM SUYUNUN FAYDALARI

Zemzem Suyunun Faydaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Rabbim Sizlerden Razı olsun. Amin

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.