Yüzakı Dergisinin Temmuz 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 209. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Temmuz 2022 sayısı “Hakk’a Yaklaşmanın Sırrı FEDÂKÂRLIK” kapağıyla yayınlandı.

“Hakk’a Yaklaşmanın Sırrı FEDÂKÂRLIK” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 209. sayısı şu şekilde takdim edildi.

HAKK’A YAKLAŞMANIN SIRRI

Mevlevîlerden Esrâr Dede şöyle demiş:

Dâvâsını terk etsin, bülbülde fedâ yoktur,

Bir nükteciği aşkın, pervânede kalmıştır.

Pervânede kalan aşkın o küçük nüktesi; sevdiği için fedâkârâne bir şekilde ateşe atılmaktır ki bunun müstesnâ örneği Hazret-i İbrahim’dedir.

Fakat dahası vardır:

 • Canın yongası denilen maldan ve
 • Canın parçası, ciğerpâresi olan evlâttan da fedâkârlık eder Halîlullah.
 • Kurban ibâdeti onun şiârı.
 • Hac ibâdeti o fedâ yolculuğunun hâtıralarıyla örülü.
 • Salgından sonraki ülkemizden iştirâk edilen ilk hac,
 • Kurban ve
 • 15 Temmuz’un sene-i devriyesi manşetimizi attı:

HAK FEDÂKÂRLIĞIN ÖNEMİ

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; Hakk’a yaklaşmanın sırrı ve nâiliyyetin yegâne düsturu ve ebedî usûlü olarak îlân ettiği fedâkârlığın inceliklerini, âyetler, hadisler ve Asr-ı Saâdet’ten tablolarla dile getirdi.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, «Fedâkârlık» ve «Yüzleri Nurlandıran Fazîlet: Îsâr» makaleleriyle, diğergâmlığın içtimâî ve ferdî hayattaki tezâhürlerini misallerle işleyerek kaleme aldı.

Dosyamızda;

 • Paylaşma, zor zamanda da bölüşme fazîleti,
 • İnsanı rûhen çökkünlüğe götüren sebepler ve çareleri,
 • Kurbanın fıkhı, hikmetleri ve yöneltilen tenkitlere cevaplar,
 • Evrimi İslâm’la bağdaştırmaya çalışmanın zararları var.

Vefâtının sene-i devriyesinde Musa Efendi Hazretleri’nin sohbetlerinden dosya mevzumuza dair iktibaslar paylaştık.

 Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım Ahmed Zerrûk’tan Tasavvuf Fıkhı’nı anlatmaya devam ederken, Doç. Dr. Mustafa Canlı, hacca dair Kur’ân ve Sünnet çerçevesini çizdi.

İstiklâlin gerektirdiği fedâkârlığın, şehidliğin ve cansiperâne kahramanlığın en yakın nümûnesi 15 Temmuz’u şairlerimiz yâd etmeye, o günün aziz şehidlerinin rûhunu şâd etmeye devam ettiler.

Sağlık tavsiyeleri, tarihî nükteler, ibretli hâtıralar ve faydalı mülâhazalarla ay boyunca elinizden düşmeyecek bir dergiyle karşınızdayız.

2023’e doğru yaşanan iktisâdî şartlarda bu tarz dergileri yaşatmak da bir fedâkârlık. Gerek yayınlayanlar için, gerek yaşatanlar için... Allah yolunda gayretlerin, emr-i bi’l-mârûfun bu kalem şubesini yaşatmak da fedâkârlık gerektiriyor.

Cenâb-ı Hak, Zâtına yaklaşabilenlerden eylesin...

Dergiyi temin etmek için yuzaki.com’a tıklayınız...

İslam ve İhsan

ALLAH'A YAKLAŞMANIN YOLU

Allah'a Yaklaşmanın Yolu

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.