Yüzakı Dergisinin Ağustos 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 210. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ağustos 2022 sayısı “Din, Vatan, Bayrak İçin” kapağıyla yayınlandı.

“Din, Vatan, Bayrak İçin” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 210. sayısı şu şekilde takdim edildi.

DİN, VATAN, BAYRAK İÇİN...

Dînini her dindar sever. Vatanını kim sevmez ki? Bayrağına herkes âşıktır.

Fakat ne kadar?

Uğruna ölecek kadar var mı o muhabbetten?

Rabbinin kelimesini yüceltmek için canı fedâ etmek, şehidlik.

Dînini yaşamak için vatanından da bir müddet uzak kalabilmek ise hicret. Necip Fazıl’ın mısralarıyla:

Merkezi dışardan sarmaktır murad,

Merkezin çevreden fethidir istek.

Din, vatan ve bayrak için canından geçenlerin zaferleriyle neredeyse her gününü doldurduğu Ağustos ayıyla, takvim başı hassâsiyetiyle hicreti temsil eden Muharrem ayı birlikte yürüyor bu yıl. Hem 10 Muharrem, zulme mâni olmak için Hazret-i Hüseyin’in şehâdete yürüyüşünü de temsil etmekte.

Globalleşen liberal ve seküler dünya görüşleri, dünyada bir müddettir yükselişteydi. Hattâ tek kutup, karşısında rakip kalmamış galip yegâne dünya görüşü gibi takdim ediyordu kendini.

Fakat günümüz dünyası, sadece iktisâdî değil, insânî ve içtimâî bakımdan da bir buhran içinde. Vatansız, îmansız ve bayraksız yetiştirilen fertler; cinsiyetsiz, vicdansız, kalpsiz ve ruhsuz birer ceset, birer güdümlü robot gibi arz-ı endam ediyorlar. Biz de;

«Aman nesillerimiz böyle olmasın!» diye salâhiyet sahiplerine arz-ı hâl ediyoruz.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; din, vatan ve bayrak meselesinin alışıldık bir hamâset nutkundan ibaret olmadığını, milletleri var eden hayatî bir sır olduğunu tebârüz ettirdi.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Âhirzaman Câhiliyyesi Karşısında; Ashâb-ı Kiram Medeniyeti» başlıklı makalede; İslâm öncesi câhiliyye karşısında, ashâbın yüklendiği vazifeyi, modern câhiliyye karşısında yüklenecek bahtiyarları, Peygamberimiz’in; «Kardeşlerim!» diye methettiği âhirzaman ümmetini tarif etti.

Kıssalar ve Hisselerde, yine ashâb-ı kiram var: Mûte şehidleri ve Hâlid bin Velid -radıyallâhu anhüm-...

Dosyamız;

  • Vatan sevgisi,
  • Hakikî ve hükmî şehidlik,
  • Hicretin mânâ derinlikleri,
  • Seküler eğitimin candan geçebilecek bir nesil yetiştiremeyeceği gerçeği gibi teşhis ve tahlillerle bezendi.

Sahâbeden Osmanlıya tarihî misaller, helâl kazancın ehemmiyeti ve haram kazancın rezil âkıbeti, sağlık tavsiyeleri, tasavvufî şerhler ve daha nice ufuk açıcı, gönül ferahlatıcı metinler...

Şiir ve şair, en çok şehîdi anlatırken hiçleşir... Âkif; Çanakkale şehîdine, hayal ufkundaki nice va‘dini sıralar da yine de şu acziyetle bitirir sözlerini:

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Evet; şehid, şairlerin hâtırası için yapacaklarına meftun olarak geçmemiştir canından. O, Allâh’ın cömertliğinin şâhididir. Oradan gülümser, şairin çırpınışlarına...

Çanakkale şehidleri de Âkifler de kesilmesin diyedir, bizim de yüz akımız olmasını umduğumuz gayretlerimiz.

Dergiyi temin etmek için yuzaki.com’a tıklayınız...

İslam ve İhsan

DİN, VATAN, BAYRAK VE MİLLET NASIL KORUNUR?

Din, Vatan, Bayrak ve Millet Nasıl Korunur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.