Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Yasin suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir?Yasin suresi kaç ayettir? Yasin suresi ne anlatıyor? Yasin suresi Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? 83 ayetten oluşan Yasin suresinin Türkçe okunuşu, Arapçası, meali ve tefsiri...

Yasin-i şerif (Yasin suresi), Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen يٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)

YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU (Yasini Şerif Türkçesi)

 1. Yâsîn.
 2. Vel Kur'ân-il hakîm.
 3. İnneke leminel mürselîn.
 4. Alâ sırâtın müstakîm.
 5. Tenzîlel azîzirrahîm.
 6. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.
 7. Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.
 8. İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.
 9. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
 10. Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
 11. İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
 12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
 13. Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
 14. İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn
 15. Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
 16. Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn
 17. Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn
 18. KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
 19. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
 20. Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
 21. İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
 22. Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
 23. Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn
 24. İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
 25. İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
 26. KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn
 27. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
 28. Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
 29. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
 30. Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
 31. EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
 32. Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn
 33. Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn
 34. Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
 35. Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
 36. SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn
 37. Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
 38. Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
 39. VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
 40. Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
 41. Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
 42. Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
 43. Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
 44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
 45. Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
 46. Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn
 47. Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
 48. Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn
 49. Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
 50. FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
 51. Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
 52. KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
 53. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn
 54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)
 55. İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
 56. Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
 57. Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
 58. SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
 59. VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
 60. EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
 61. Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
 62. Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn
 63. Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
 64. lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
 65. EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
 66. VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
 67. VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn
 69. Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn
 70. Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
 71. EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
 72. Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn
 73. Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
 74. Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
 75. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
 76. FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn
 77. EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
 78. Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
 79. KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
 80. EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
 81. EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
 82. İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
 83. FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

YASİN SURESİ DİNLE - FATİH ÇOLLAK (YASİN SURESİ)

Yasin suresi Türkçe oku, Fatih Çollak Hoca'dan dinle takip et...

Kaynak: kuranvemeali.com

YASİN SURESİ

YASİN SURESİ

YASİN SURESİ NİÇİN KURAN-l KERİMİN KALBİ OLARAK GÖSTERİLİR? - VİDEO

YASİN SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETLELERİ

YASİN SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETLELERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.