Yahya bin Muâz Hazretleri’nin Duası

İlk sûfîlerden Yahya bin Muâz Hazretleri şöyle duâ etmiştir.

Yahya bin Muâz -rahmetullâhi aleyh- şöyle duâ ederdi:

YAHYA BİN MUÂZ HAZRETLERİ’NİN DUASI

İlâhî! Senden nasıl korkarım ki sen Kerîm’sin! Nasıl korkmam ki Azîz’sin!

İlâhî! Sana hangi yüzle duâ ederim ki ben günahkâr bir kulum! Nasıl etmem ki sen kerem sahibi bir Allah’sın! Nasıl ferahlanırım ki sana âsi oldum. Nasıl ferahlanmam ki seni tanımış bulunuyorum.

İlâhî! Ne hoş bir Rabsin ki kul günah işliyor. Sen kerem hayâsıyla hayâ ediyorsun!

İlâhî! Benim seni sevmemi arzu ediyorsun, hâlbuki senin bana ihtiyacın yok, imdi ben, Senin beni sevmeni nasıl arzu etmem ki her şeyimle sana muhtacım!

İlâhî! Ben bir garibim, senin zikrin de garip, zikrinle ülfet etmişim, zîra
garip, gariple ülfet eder.

Mevlâm! Gönlümdeki lütufların en zevklisi, sen Rabbim’den ümitli olmam; şu günahkârın dilindeki en hoş söz senin övgün, bu zavallı mücrim kul üzerinde geçen en sevimli zaman senin didarındır.

İlâhi! Cennete gitmek için sevabım yok. Cehenneme de takat getiremem. Şimdi iş lütfuna kaldı. Yarın kıyâmet günü, ne getirdin?” derlerse derim ki:
- Rabbim! Dünya zindanından ancak birbirine karışmış saç sakal, eski bir elbise, dünya kadar üzüntü ve yığın yığın mahcubiyet getirebildim. Beni rahmet suyu ile yıka, bir hilat giydir ve bir şey de sorma!

Allahım! Bizi, bedenle duâ edip kalple kaçanlardan kılma! Ey katımızda en değerli olan! Bizi katında en değersiz kılma!

Kaynak: Mehmet Lütfi Arslan, Marifet Meclisleri, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

YAHYA BİN MUÂZ HAZRETLERİ’NİN SOHBETİ

Yahya bin Muâz Hazretleri’nin Sohbeti

YAHYA BİN MUAZ (K.S.) KİMDİR?

Yahya Bin Muaz (k.s.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.