Temettü Haccının Yapılışı

Temettü haccı nasıl yapılır? 11 maddede temettü haccının yapılışı.

Temettü haccı, aynı yılın hac mevsiminde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır. 

TEMETTÜ HACCI NEDİR?

Temettü haccına göre hac ve umre görev takip cetveli.

1. İhram Öncesi Hazırlık

Yakınları ve çevresindekilerlee helalleşir.

Gerekli vücut temizliği yapılır.

Yolda ve kutsal topraklarda kullanılacak eşya hazırlanır.

2. Umre İçin İhrama Girmek

Do ğ rudan Mekke'ye gidecek ise hava alanlarında veya mîkat sınırlarını geçmeden günlük elbiseler çıkarı­lır “izar” ve “rida”ya bürünülür.

Umreye niyet edilir ve telbiye getirilir. İki rekat ihram namazı kılınır.

3. Umrenin Tavafı

Niyet edilerek tavafa Hacer-i Esved hizası ndan başlanır. Tavaftan sonra iki rekat namaz kılınır.

4. Umrenin Sa'yi

-Tavaf namazından sonra Safa'ya gidilir.

Kâbe selamlanıp sa'ye niyet edilir.

Safa-Merve arasında sa'y yapılır.

Tıraş olup ihramdan çıkılır.

5. Hac İçin İhrama Girmek

Terviye Günü (8 Zilhicce) hac için hazırlık yapılır.

Günlük elbiseler çıkarılır “izar” ve “rida”ya bürünülür.

Hacca niyet edilir ve telbiye getirilir.

 • İki rekat ihram namazı kılınır.
 • Vakit müsait olursa nafile bir tavaftan sonra haccın sa'yi yapılabilir.

6. Arafat Vakfesi

 • Terviye günü kafile ile birlikte Arafat'a hareket edilir.
 • Arefe günü (9 Zilhicce) öğle vakti girince öğle ve ikin­di namazları “cem-i takdim” ile kılınır.
 • Namazdan sonra vakfe yapılır.
 • Güneş battıktan sonra kafile ile birlikte Müzdelife'ye hareket edilir.

7. Müzdelife Vakfesi

 • Yatsı vakti girince akşam ve yatsı namazları “cem-i te'hîr” ile kılınır.
 • Akabe Cemresi'ne atılacak taşlar toplanır. (Taşlar Müzdelife dışında bir yerden de toplanabilir)
 • Bayramın birinci günü (10 Zilhicce) Sabah namazı kı­lındıktan sonra Müzdelife vakfesi yapılır.
 • Vakfeden sonra Mina'ya hareket edilir.

8. Mina'daki Görevler

 • Bayramın birinci günü çadırlara yerleşilip dinlendik­ten sonra uygun zamanda gidip Aka'be Cemresine (Büyük Şeytan'a) 7 taş atılır.
 • Kurban kesilir. (Kurbanı kıran ve temettu haccı ya­panlar keser. Kurbanlar, vekalet yolu ile İslam Bankasına kestirilmektedir.)
 • Tıraş olup ihramdan çıkılır. Böylece cinsel ilişki hariç ihram yasakları sona erer (İlk tehallül).

Mina çadırları na dönülür veya Mekke'ye gidilir.

9. Farz Tavaf

Bayram ı n birinci günü uygun bir zamanda farz tavaf yapılır.

Önceden yapılmamış ise haccın sa'yi yapılır. Böylece cinsel ilişki yasağı da kalkmış olur.

10. Bayramın 2. ve 3. Günü Cemrelere Taş Atma

-Bayramın 2. günü zevalden sonra ertesi gün fecr-i sa­dığa kadar uygun bir zamanda sırasıyla büyük, orta ve kü­çük cemrelere yedişer taş atılır.

Bayramın üçüncü günü zevalden sonra ertesi gün fecr-i sadığa kadar uygun bir zamanda sırasıyla büyük, orta ve küçük cemrelere yedişer taş atılır.

Mina'da kalındığı takdirde Bayramın dördüncü günü de zevalden sonra güneş batıncaya kadar uygun bir zaman­da sırasıyla büyük, orta ve küçük cemrelere yedişer taş atılır.

11. Veda Tavafı

-Mekke'den ayrılmadan önce veda niyetiyle bir tavaf yapılır.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

İslam ve İhsan

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.