Taharetlenirken Kullanılması Yasaklanmış Şeyler

Peygamber Efendimiz tarafından; taharetlenirken kullanılması yasaklanmış olan şeyler nelerdir? Cinlerin Peygamber Efendimizden taharetle ilgili ricası neydi?

Şeybân’el Kıtbânî radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: Mesleme bin Muhallet (Mısır’da vali iken) Ruveyfi bin Sâbiti Mısır’ın aşağı tarafına Emîr tayin etti. Şeyban şöyle diyor: Biz Ruveyfi ile Kümu Şüreykten Alkame’ye kadar yahut Alkame’den Kümu Şüreyk’e kadar beraber yürüdük, gittik. Ruveyfi, Alkam şehrine gitmek istiyordu. Ruveyfi diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sağlığında birimiz mâli ganimetin yarısı ona, yarısı bana olmak şartı üzerine bir din kardeşinin zayıf devesini (harpte kullanmak üzere) alırdı. (Taksimde) eğer okun demiri, yay, birinin olursa demirlenmemiş ok öbürünün olurdu. Sonra şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana “Ey Ruveyf, benden sonra belki uzun zaman yaşarsın, halka duyur, kim kıvrık olsun diye sakalını yağlar, boynuna nazar için ip veya boncuk takar veya hayvan pisliği ile yahut kemikle temizlenirse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir, uzaktır.” (1)

  • Hadisin İzahı

Kümü Şürek, İskenderiye yolu üzerinde bir yerin adıdır. Alkame, Mısır’ın aşağısında bir yerin adıdır. Alkam, Alkame’den başka bir yerin adıdır. Her ikisi de Mısır yakınındadır. Nızv, işten kalmış zayıf deveye denir. Bu hadisli şerife göre başka bir mü’minin atı devesi, silahı şartlı olarak alınıp harbe çıkılabilir. Eğer ganimet elde edilebilirse yarısı at sahibinin, yarısı da mücahidin olabilir. Evzalî ve Ahmed bin Hanbel hazretleri bu görüştedirler. (Maalim’üs Sünne c. 1, s. 36)

Hadisi şerifte sakalını top gibi düğümlemek veya kıvırcık yapmaktan atların develerin boynuna ok, boncuk, çaltı nüshası gibi nazarlıklar takmaktan kemik ve hayvanat gübresiyle silinmekten şiddetle sakındırılmaktadır. Çünkü taş, ağaç insanı afetten korumaya yetkili değildir. İnsanı felâketlerden ancak Allah kurtarır. Öyle ise sadece O’na güvenip boncuğa, nazarlığa güvenmemelidir.

Câbir bin Abdullah radıyallahu anh’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi kemik ve hayvan tezeği ile taharetlenmekten men etti. (2)

CİNLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZDEN RİCASI

Abdullah bin Mesut radıyallahu anh’dan: Cin heyeti Peygamberimizin yanına geldi: “Ya Muhammed! Ümmetine kemik, tezek ve kömürle taharetlenmeyi yasak et. Çünkü onları Allah bize rızık kıldı” dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunlarla taharetlenmeyi yasakladı. (3)

  • İzah

Rasûlli Ekrem’e gelen cin heyeti, hicretten önce Mekke’ye gelmişler ve Nusaybin cinlerinin elçisi olarak huzur-ı Rasûlullah’a çıkmışlardı. Göklerde olan haberi önceleri dinlerken bundan nehy olunmuşlardı. Sebebini araştırmak için geldiler. Peygamberimizi dinledikten sonra iman edip döndüler. (Menhel c. 1, s. 143)

Dipnotlar:

(1) Nesâi, Kitâb’zuz Zinet, n. 5070

(2) Bu hadisi Müslim Kitâb’ut Tahâret, b. 17, n. 263, c. 1, s. 224’te rivâyet etti.

(3) Bu hadis-i şerifi sadece Ebû Dâvud rivâyet etti.

Kaynak: İbrahim Koçaşlı, Sünen-i Ebu Davud ve Tercemesi, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

TAHARET NASIL ALINIR?

Taharet Nasıl Alınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.