Taharet Alırken Sağ Eli Kullanmak Caiz midir?

Peygamber Efendimiz sağ ve sol ellerini hangi işler için kullanırlardı? Taharet hangi elle alınır? Taharetlenirken sol eli kullanmanın gerekçesi nedir?

İslam’da sağ ve sol eli kullanmanın hükmü.

TAHARETLENİRKEN SAĞ ELİ KULLANMA

Abdullah bin Katade’nin babası Katade radıyallahu anh’dan nakline göre; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz küçük abdest bozarken erkeklik uzvuna sağ eli ile dokunmasın. Helâya gittiği vakit sağ eli ile silinmesin, (bir şey) içerken de tek solukta içmesin.” (1)

  • Hadisin İzahı

Sağ el yemek ve içmek için, sol el de temizlik için kullanılır. Sol eli olmayanlar tabii sağ el ile temizlenmeye mecburdurlar. Tek solukta su içmenin mahzûru sıhhat yönündendir. Çünkü su tek solukta içilince bardağa solunur. Bardağa solumaksa mikropların suda toplanmasına, mideye daha çabuk inmesine sebeb olur.

SAĞ ELİNİ YEMEK İÇİN KULLANIRDI?

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zevcesi Hafsa radıyallahu anha’dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini yemek içmek ve elbisesi için sol elini de bunların dışındaki işler için kullanırdı.

Aişe radıyallahu anha dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sağ eli temizliği ve yemeği için sol eli de helâsı, vücudunda ve elbisesinde olan pisliği temizlemek içindi. (2)

  • Hadislerin İzahı

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesi ve vücuduna bulaşan yıkanması gereken her şeyi sol elini kullanarak yıkardı.

Dipnotlar:

(1) Buharî Kitâb’utlTahâret, b. 19, c. 1, s. 47; Müslim, Kitâb’ut Tahâret, b. 18, n. 267, c. 1, s. 225; Tirmizî, Ebvâb’ut Tahâret, b. 11, n. 15, c. 1, s. 23; Neseî, Kitâb’ut Tahâret, b. 5, n. 25, c. 1; İbni Mâce, Kitâb’ut Tahâret, b. 15, n. 310, c. 1, s. 113

(2) Buharî, Kitâb’ul Vudu, b. 31, Libas ve Etime; Müslim, Kitâb’ut Tahâret, b. 19, n. 268, c. 1, s. 226; Tirmizî, Kitâb’us Salât, b. 428, n. 608, c. 2, s. 506; Neseî, Kitâb’ut Tahâret, n. 112, c. 1, Kitâbu Zinet n. 5062; İbnli Mâce, Kitâb’ut Tahâret, n. 401

Kaynak: İbrahim Koçaşlı, Sünen-i Ebu Davud ve Tercemesi, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

TAHARET NASIL ALINIR?

Taharet Nasıl Alınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.