Suud Hükümeti'nin Bugünlerdeki Siyasi Durumu Sebebiyle Hac veya Umre Yapmak Caiz mi?

Bugünlerde çok tartışılan bir konu olarak Suud Hükümeti'nin siyasi durumu sebebiyle hac veya umre yapmak doğru mudur? İslam'da hükmü nedir? Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor...

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz hicretin 7. senesi bazı rivayetlerde 6. veya 8. Senesi diye geçiyor. Hudeybiye Sulhû adıyla sonuçlanan bir umre ziyaretinde bulunuyor. Efendimiz (asm), Mekke’de müşrikler Allah’a şirk koşan, ortak koşan, putperest bir iktidar söz konusu iken kurbanlarını yanına almış. Medine Münevvere’den çıkmış. Mekke’nin yakınlarına kadar gelmiş ve burada konaklamış Hz. Peygamber Efendimiz. Mekkeli müşriklere Hz. Osman’ı (r.a) elçi olarak göndermiş. Hz. Osman aracılığıyla Mekkeli müşriklere Mekke’yi tavaf etmek ve peşinden Medine’ye dönmek istediğini söylemişlerdi.

Hz. Osman Efendimiz’e (r.a), “Sen istediğin gibi umre ziyaretini yapabilirsin, Kabe’yi tavaf edebilirsin ama biz Muhammed’e (s.a.v) Kabe’yi tavaf etmesi için Mekke’ye girme müsaadesi veremeyiz.” demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Osman: “Peygamberimin yapmadığı bir ziyareti ben yapmam.” diyerek Tavaf yapmayı, umre ziyareti yapmayı reddetmiştir. Hatta Hz. Osman Efendimizin (r.a) birkaç gün gecikince Hz. Peygamber Efendimiz, bir ağacın altında bütün ashabdan biat aldılar ki Mekke-i Mükerreme’ye savaşa gidecekler. Bu esnada Hz. Osman Efendimiz geldi ve bir sulh anlaşması imzaladılar.

  • Bu sene umre yapmayacaklar.
  • Gelecek sene umre yapmalarına müsaade edilecek.

Dolayısıyla buradan hareketle görüyoruz ki Hz. Peygamber Efendimiz (asm) bırakın Suud Hükümmeti’ni putpereset, müşrik bir hükümetin elindeyken Mekke’ye Kabe-i Muazzama’ya ziyarete gidiyorlar. Hatta ve hatta Kabe’nin içinde putlar var o zaman Kabe’nin çevresinde putlar var ve bu putlara dokunmadan tavaf yapma taahhüdünde bulunuyorlar. Dolayısıyla her ne olursa olsun eğer can güvenliğimiz problem altında değilse Mekke’ye gider biz umremizi, haccımızı yerine getiririz.

Fakat can güvenliğimize dair bir risk söz konusu ise gittiğimizde hapse atılmak veya canımızdan olmak gibi bir endişe taşıyor isek o zaman yol güvenliği olmadığından dolayı o sene hac edasında bulunmak, umre ibadetini yerine getirmek bizden düşer. Fakar böyle bir tehlike olmadığı sürece her türlü siyasi farklılıkta biz Mekke’ye, Medine’ye gider ibadetimizi, haccımızı, umremizi yerine getiririz. Sadece bizi engelleyebilecek olan şey can güvenliği meselesidir. Bugün içinde inşallah öyle bir tehlike söz konusu değildir. Kabe Rabbimizin Kabe’sidir. Bugün yarın yönetimler, kişiler değişebilir ama Kabe’nin Müslümanlar açısından kutsiyeti ve önemi değişmez.

KABE NEREDE?

Kabe Nerede?

HAC VE UMRE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Hac ve Umre Nedir, Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Son paragrafın son cümlesi yanlış yazılmış sanırım Kabe 'nin kutsiyeti değişmez yada değişebilir değildir yazılmalı

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.