Şeyhlikle İlgili Özel Şartlar Öne Sürenler var Mıdır?

Diğer tarîk mensûblarından şeyhlikle ilgili özel şartlar öne sürenler var mıdır? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Muhtelif tarîk mensûblarının şeyhlik için gerekli olan şartlar konusunda görüş ve düşünceleri genellikle birbirine yakın şeylerdir. Ancak kısmen farklılık arzeden iki tanesini cevâb olarak vermenin uygun olacağını düşünüyorum. Bunlardan biri Şâzilî meşâyıhından Ebu’l-Abbâs Mürsî’dir. O şu beş özelliğin şeyhte bulunması gerektiğini belirtir:

a- Dînî emir ve yasakları bilmek,

b- Bu emir ve yasakları mânevî hazla uygulayabilmek,

c- Nefsini tezkiye etmiş olmak,

d- İyi ahlâk ve geçimlilik,

e- Kesiksiz bir silsileye sâhip mürşidden irşâda yetkili kılınmak.

Diğeri Rıfâî meşâyıhından Muhammed Ebu’l-hüdâ Efendidir. O bir tarîk şeyhinin şu on iki sıfatla muttasıf olması gerektiğini söyler. Diğerlerinden farklı olan bu tasnîfteki şartlar ilâhî, nebevî, sıddîkî, fârûkî, nûrî ve hayderî ikişer sıfattır.

a- İlâhî iki sıfat: Hilim ve setr-i uyûb/kusûrları örtme,

b- Nebevî iki sıfat: Şefkat ve merhamet,

c- Sıddîkî iki sıfat: Sıdk ve tasdîk,

d- Fârûkî iki sıfat: İyiliği emir, kötülükten sakındırmak,

e- Nûrî iki sıfat: Hayâ ve teslîmiyet,

f- Hayderî iki sıfat: Zühd ve şecâattir.[1]

Bu sıfatlarla muttasıf olan kişi hem ahlâk-ı ilâhiyye ile, hem de ahlâk-ı Muhammediyye ile muttasıf olmuş olur, aynı zamanda hulefâ-i râşidînin sıfatlarına da sâhip bulunur. Bütün bu şartlar mürşidlik makâmının önemini ve yüceliğini göstermektedir. Mürşidlik her aklına düşenin ya da her erken kalkanın üstlenebileceği bir sorumluluk değildir.

[1].     Bkz. Yûsuf Haddâr Muhammed, el-Mevsûatü’l-Yûsufiyye fi beyân edilleti’s-sûfiyye, Dımaşk 2003, s. 385-387.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İBN ARABÎ HAZRETLERİ’NİN EMR-İ MUHKEM ESERİNDE GEÇEN ŞEYHTE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

İbn Arabî Hazretleri’nin Emr-i Muhkem Eserinde Geçen Şeyhte Olması Gereken Özellikler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.