Şafii Mezhebine Göre Bayram Namazı Hutbesi ve Teşrik Tekbirleri

Şafii mezhebine göre bayram namazı hutbesi nasıl getirilir? Şafii mezhebine göre bayram hutbelerinin rükünleri nelerdir? Teşrik tekbirleri ve hükmü...

Şafi mezhebi; İmam Şafi’ye (r.a) nisbet edildiği için bu adla anılmıştır.  Şâfi mezhebinin kurucusu sayılan İmam Şafi (r.a) 767 (Hicri 150) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu. 

Şafi mezhebi önce Mısır’da sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Mâverâünnnehir’de yayıldı. Günümüzde Irak, Suriye ve Anadolu’nun güney ve doğu bölgelerinde Şafi mezhebi yaygındır.

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE BAYRAM NAMAZI HUTBESİ VE TEŞRİK TEKBİRLERİ

Bayram hutbelerinin namazdan sonra okunması şarttır. Namazdan önce okunursa geçerli olmaz ve bu durumda namazdan sonra yeniden okunması gerekir.

Bayram hutbelerinin tekbirlerle başlatılması, hutbe esnasında hatip tekbir alırken cemaatin de tekbir alması sünnettir.

Tekbirler şöyle getirilir:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ  وَ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

“Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Her türlü hamd Allah içindir”.

Cemaat, hatibin tekbirlerine, ahenk içinde açık sesle katılır.

Bayram hutbelerinin rükünleri beş tanedir:

  1. İki hutbe okumak.
  2. İki hutbeden birinde bir âyet okumak. Bu âyetin birinci hutbede okun­ması tercih edilir. Okunan âyetin, Allah'ın vaâdini, tehdidini, hükümle­rinden birini, bir kıssayı, bir meseli veya bir haberi içermesi gerekir. Okunan âyet, kısa ise tamamı okunur. Uzun ise bir kıs­mını okumak yeterlidir.
  3. Her iki hutbede Peygamber Efendimiz'e salât okumak. Bu rüknü yeri­ne getirirken salât kelimesini telaffuz etmek zorunludur.
  4. Her iki hutbede, Allah'tan sakımayı, takvalı olmayı tavsiye etmek. Bu da en azından "Etîullâh" gibi bir cümleyi okumakla yerine getirilmiş olur.
  5. İkinci hutbede hatibin, mümin erkeklerle kadınlara dua etmesi ve du­anın, mağfiret talebi gibi âhiretle ilgili olması şarttır.

 Bayram hutbelerinin sahih olması için hatibin, hutbe rükünlerini kırk kişinin işiteceği şekilde sesli okuması şarttır.

Teşrik Tekbirleri ve Hükmü

Arefe günü sabah namazından başlayıp kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit namazın farzları kılındıktan sonra teşrîk tekbiri almak sünnettir.

Her iki bayramda yollarda, mescidlerde, çarşı-pazarlarda yüksek sesle tekbir almak  sünnettir.

Bu tekbir, namaz kılmakla yükümlü herkes üzerine gereklidir. Teşrik günlerinde kaza edilen namazlardan sonra da tekbir alınır. Nafile namazlardan ve cenaze namazından sonra da teşrik tekbiri alınır.

Çünkü ayette;

"Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin, tekbir alın."[1] buyurulmuştur.

[1] Bakara sûresi, 203. ayet

Kaynak: Hasan Serhat Yeter, FIKIH 1 (Şafii Mezhebi), 2017

İslam ve İhsan

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE BAYRAM NAMAZLARININ KILINIŞI VE HÜKMÜ

Şafii Mezhebine Göre Bayram Namazlarının Kılınışı ve Hükmü

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.