İMAM ŞAFİ KİMDİR?

İmam Şafi kimdir? İmam Şafi ne zaman ve nerede doğdu? İmam Şafi'nin hocaları kimdir? İmam Şafi'nin görüşleri nelerdir? Şafi mezhebi nasıl ortaya çıktı? İmam Şafi ne zaman vefat etti? İmam Şafi'nin kabri nerede? Şafi mezhebinin kurucusu İmam Şafi'nin hayatı, eserleri ve görüşleri.

İmam Şafi'nin asıl adı Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi'dir.

 • Şafi Mezhebinin Kurucusu

İmam Şafi; İslam hukuku bilgini, Şafi mezhebinin kurucusudur.

 • İmam Şafi Ne Zaman Ve Nerede Doğdu?

Şâfi mezhebinin kurucusu sayılan, Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi 150 (767) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu.

 • İmam Şafi'nin Hocaları Kimdir?

İmam Mâlik'ten Medine fıkhını, İmam Muhammed'den Irak fıkhını öğrendi. Böylece Hicaz fıkhı ile Irak fıkhını birleştirdi.

İMAM ŞAFİ'NİN EN VERİMLİ DÖNEMİ

İmam Şâfi, Bağdat'ta muhtemelen iki yıl kadar kaldıktan sonra Mekke'ye döndü ve Mekke'de dokuz sene ders verdi. Bu devir Şâfiî'nin ilim hayatının en verimli devridir. Çünkü o, Mekke'ye ehl-i re’y fıkhı ile ehl-i hadîs fıkhını birleştirerek dönmüş, yaptığı seyahatlerde asrında yaşayan âlimlerin görüşlerine vâkıf olmuş, onları incelemiş, rivayet ettikleri hadislerin çoğunu toplamıştı. İmam Şâfi hicrî 195 senesinde tekrar Bağdat'a geldi. Bu ikinci gelişinde, artık o Irak ve Hicaz fıkıh ekollerini derinlemesine incelemiş, fıkıhta kendi usulünü ortaya koymuş olarak talebe yetiştirmeye başladı.

 • İmam Şafi'nin Görüşleri

Mısır'da kaldığı dört sene içinde tecrübeleri ve yeni muhitin şartları ışığında eski bilgilerini yeniden etüt etmeye başladı, bazı görüşlerinden vazgeçti, yenilerini ortaya koydu. Böylece onun rücû ettiği eski görüşleri ile yeni görüşlerinden oluşan "mezheb-i kadîm"i ve "mezheb-i cedîd"i teşekkül etmiş oldu.

 • Şafi Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı?

İmam Şâfi, vefat ettiği zaman arkasında zengin bir fıkıh hazinesi ve kalabalık bir talebe topluluğu bıraktı. Mekke, Bağdat ve Mısır'da yetiştirdiği seçkin talebeleri onun eserlerini okuttular, görüşlerini ve diğer fakihlerle olan ihtilâflarını naklettiler. İşte bu öğrencilerin gittikçe genişleyen ders halkaları neticesinde Şâfi mezhebi ortaya çıkmış oldu.

ŞAFİ MEZHEBİ NERELERDE YAYGINDIR?

Şâfi mezhebi önce Mısır'da sonra Suriye, Irak, Horasan ve Mâverâünnehir'de yayıldı. Çoğu zaman fetvada ve öğretimde Hanefîlerle yan yana yer aldı. Bugün Şâfi mezhebi ülkemizin güneydoğu ve doğu illeri ile yukarıda sayılan bölgelerde yaygın durumdadır.

 • İmam Şafi'nin Türbesi Nerede?

İmam Şâfi, Hicrî 198 yılında Mısır'a gitti ve 204 (820) yılında orada vefat etti. Vefat ettiği zaman elli dört yaşında idi.

İmam Şâfi'nin kabri Mısır'ın Kahire şehrinde bulunmaktadır.

İMAM ŞAFİ ESERLERİ

İmam Şâfi'nin eserlerinden bazıları şunlardır:

 • El-Ümm: Fıkıh yani İslam hukukuna dair olup, İmam Şafi'nin içtihad ederek bildirdiği meseleleri ihtiva eden bir eserdir.
 • Kitab-üs-Sünen vel-Müsned: Hadis ilmine dairdir.
 • Er-Risale fil-Usul: Usul-i fıkha dairdir.
 • El-Kitab-ül Bağdadiyye.
 • El-Mebsut.
 • Ahkam-ül-Kur'an.
 • İhtilaf-ül-Hadis.
 • Müsned-üş-Şafii.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

ŞAFİ MEZHEBİ

ŞAFİ MEZHEBİ

MEZHEP NEDİR? MEZHEPLER NEDEN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

FIKIH NEDİR? FIKHÎ MEZHEPLER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle